Hotărârea nr. 236/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  încheierii actului adiţional la Contractul de închiriere a imobilului (corp C1 S+P+1 şi corp C2 P+1 şi teren în suprafaţă de 2135 mp),

situat în Str. Rabat nr. 10-12-14, sector 1, Bucureşti între Grădiniţa de copii nr. 252 şi Iorga Sanda Sarmiza, Gorescu Voica şi Osiceanu Ileana

         

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile art.16, alin.(2) din Legea  nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 343/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr.1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin.(2) din Legea nr.10/2001;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2002 privind înfiinţarea Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 191/ 29.04.2009 prin care se aprobă încheierea contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Rabat nr.10-14, sector 1, Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 252;

          În urma Dispoziţiei  nr. 8789/14.09.2007 a Primarului Municipiului Bucureşti, rectificată prin Dispozitia nr. 8955/24.10.2007,  imobilul din Str. Rabat nr.10-14, sector 1, Bucureşti  s-a restituit în natură doamnelor Osiceanu Ileana, Iorga Sanda Sarmiza şi Gorescu Voica;

            Văzând Procesul-verbal de constatare întocmit de Birou Executor Judecătoresc Raportoru Georgeta din data de 18.12.2007 prin care se constată preluarea unilaterală de către petentele sus-menţionate a imobilului situat în Bucureşti, Str. Rabat nr. 10-12-14, sector 1, compus din două corpuri de clădire (un corp S+P+1 şi, respectiv, C2 compus din P+1) şi teren în suprafaţă de 2.135,00 mp, care se identifică conform planului topografic scara 1 :500, anexă la Dispoziţia nr. 8789/14.09.2007 a Primarului Municipiului Bucureşti, imobil ocupat de Grădiniţa de copii nr. 252 (corpul C2 este nemijlocit folosit în administrarea Grădiniţei de copii învecinate, nr. 251);       

            Văzând Încheierea nr. 380329/11.09.2008, emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 85785 înscris în CFI 85785, situat în Bucureşti, Str. Rabat nr. 10-14 şi având ca proprietari : IORGA SANDA SARMIZA, GORESCU VOICA, OSICEANU ILEANA;

Luând în considerare Protocolul nr. 64/10.04.2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Grădiniţa de copii nr. 252, cu sediul în Str. Rabat nr. 10-12-14;

            Văzând Procesul-verbal în  urma discuţiilor purtate la sediul Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 la data de 07.04.2009 dintre Comisia numită prin Decizia Directorului D.A.I.P. nr. 42/31.03.2009 şi reprezentanta proprietarelor av. MONIANA IORDACHESCU, împuternicire avocaţiala nr. 382874/ 03.04.2009;

În temeiul prevederilor art.3, art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”f”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă încheierea actului adiţional la Contractul de închiriere a imobilului (corp C1 S+P+1 şi corp C2 P+1 şi teren în suprafaţă de 2135 mp), situat în Str. Rabat nr. 10-12-14, sector 1, Bucureşti între Grădiniţa de copii nr. 252 şi Iorga Sanda Sarmiza, Gorescu Voica şi Osiceanu Ileana, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se împuterniceşte doamna Octaviana Ghidarcea - Director al Grădiniţei de copii nr. 252 să semneze Actul Adiţional la Contractul de închiriere menţionat  la art.1.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Directorul Grădiniţei de copii nr. 252 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                               

                                               

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    236

Data: 27.05.2009

 

\n

Anexa 1

     Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.236/27.05.2009

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL    DE   ÎNCHIRIERE  APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR. 191/29.04.2009

 

 

 

 

Între:

IORGA SANDA SARMIZA domiciliata in Bucuresti, str. Sperantei nr. 24, ap. 1, sector 2, identificata cu CI seria RD nr. 293365, eliberata de Sectia 8 Politie la data de 27.01.2003,CNP 2180426400305,, GORESCU VOICA, domiciliata in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 142, sc. A, ap. 18, sector 1, identificata cu BI seria GT nr. 719818, eliberata de Sectia 3 Politie la data de 22.02.1996, CNP 2210310400245  OSICEANU ILEANA, domiciliata in Bucuresti, str. Sperantei nr. 24, ap. 4, sector 2, identificata cu CI seria RX nr. 331987, eliberata de Sectia 8 Politie la data de 09.07.2005, CNP 2261010400801 în calitate de proprietari ai imobilului situat in  Bucuresti, str. Rabat nr. 10-12-14 conform Dispozitiei Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 8789/14.09.2007 modificata prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr.  8955/24.10.2007 si a Procesului Verbal din data de 18.12.2007 incheiat de Biroul Executorului Judecatoresc Georgeta Raportoru prin care s-a constatat preluarea unilaterala a imobilului sus mentionat si ale Incheierii de intabulare nr. 380329/20.08.2008, emisa de Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară sector 1 Bucureşti, reprezentate de av. IORDACHESCU MONIANA ;

Si                                                                                                                                      

GRADINITA DE COPII NR. 252

sediul: Bucuresti, str. Rabat nr. 10-12-14, Sector 1, Bucuresti

telefon/fax: 021-230.22.96

cod fiscal: 8209615

cont: RO 51 TREZ70124650220XXXXXTREZ, Bucuresti, Sector 1

reprezentata prin Director: OCTAVIANA GHIDARCEA; Contabil: DAN MARIANA

în calitate de chiriaş,

 

a intervenit următorul Act Aditional la contractul de închiriere ce constituie Anexa nr. 1 la Hotarirea Consiliului Local nr. 191/29.04.2009 în următoarele condiţii:

Se completeaza art. 4 al contractului astfel :

Atit chiria datorata de catre Gradinita de copii nr. 85 pe perioada 14.09.2007 – 14.04.2009 cit si chiria lunara platibila incepand cu data de 14.04.2009 pana la expirarea perioadei de 5 ani prevazuta de art. 16 din Legea 10/ 2001, v-a fi achitata in trei conturi distincte in cuantum egal, deschise pe numele fiecareia dintre proprietare respectiv  in  contul nr. RO 79 RNCB 0071 011438900004 deschis in Ron la BCR- Sucursala Plevna deschis pe numele lui Gorescu Voica, in contul nr. RO 10 RZBR 0000 060011087992 deschis in Ron la RAIFFEISEN BANK- Agentia Rosetti deschis pe numele lui Osiceanu Ileana si in contul nr. RO 97 RZBR 00000 60011076435 deschis in Ron la RAIFFEISEN BANK- Agentia Rosetti deschis pe numele lui Iorga Sanda Sarmiza.

           

Cuantumul chiriei se va actualiza anual cu indicele de inflatie prevazut prin Hotarire a Guvernului, fiind materializat prin act aditional la prezentul contract semnat de ambele parti.

 

Se modifica art. 10, litera d a contractului in sensul ca proprietarele nu se obliga sa execute reparatiile exterioare la partea de constructii, instalatii, imprejmuiri si cai de acces din incinta imobilului, devenite necesare ca urmare a uzurii normale.

Proprietarele nu isi asuma nici o responsabilitate si nici o obligatie daca din motive straine de actiunile lor  bunul nu mai poate fi utilizat conform destinatiei stabilita prin prezentul contract.

 

De asemenea, Proprietarele nu asigura garantii cu privire la structura de rezistenta a imobilului si nici nu se obliga sa aduca imbunatatiri acestuia intrucat pina in prezent folosinta si intretinerea acestuia a apartinut Primariei Sector 1- Directia de Administrare pentru Invatamintul Preuniversitar si Gradinitei de copii nr. 252.

 

Se completeaza articolul 15 din Contract astfel:

 În cazul în care chiriaşul depăşeşte termenul de plată cu mai mult de 90 de zile contractul se reziliază de plin drept-irevocabil.

În cazul neîndeplinirii a uneia sau a mai multor obligaţii care revin proprietarelor/chiriaşului, inclusiv condiţiile de plată şi termen, prezentul contract se reziliază de plin drept. Atât  proprietarele  cât  şi  chiriaşul  pot  să  rezilieze  unilateral  contractul înaintea expirării termenului stabilit pentru motivele aratate printr-o notificare scrisă, chiriasul fiind obligat sa predea proprietatea in 90 de zile de la momentul rezilierii unilaterale.

 

Prezentul act a fost incheiat astazi....

 

 

 

PROPRIETAR,                                                                     CHIRIAŞ,