Hotărârea nr. 233/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 acordurile necesare eliberării autorizaţiilor de construire şi/sau desfiinţare pentru cumpărătorii de spaţii comerciale în temeiul Legii nr. 550/2002

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispozitiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate acordurile necesare eliberării autorizaţiilor de construire şi/sau desfiinţare către cumpărătorii spaţiilor comerciale sau de prestări servicii încheiate în baza Legii nr. 550/2002.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                     SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    233

Data: 27.05.2009