Hotărârea nr. 228/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.238/28.08.2008 privind aprobarea derulării şi asigurarea cofinanţării şi sustenabilităţii Proiectului „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”,

depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

 în vederea finanţării în cadrul PIN 4

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Văzând Proiectul „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul PIN 4/2009 în cadrul celei de a treia etape a Programului „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.322/19.09.2008 privind Strategia structurilor integrate de asistenţă socială şi medico-sociale - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 238/28.08.2008 privind aprobarea derulării şi asigurarea cofinanţării şi sustenabilităţii Proiectului „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul PIN 4;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modicările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 238/28.08.2008 privind aprobarea derulării şi asigurarea cofinanţării şi sustenabilităţii Proiectului „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul PIN 4, astfel:

 

Articolul 1 din hotărâre se modifică astfel:

„Programul de Interes Naţional „Perfecţionarea personalului care lucrează  în serviciile de protecţie a copilului” - PIN 4/2008 devine „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului”- PIN 4/2009.

 

Anexa A din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.238/28.08.2008 se înlocuieşte, conform Anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Articolul 2 din hotărâre se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„În cazul în care Proiectul „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti” este declarat eligibil, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, va asigura contribuţia pentru implementarea Proiectului, în valoare de 11300 lei, conform Anexei B - Formularul 3 - Bugetul Proiectului „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”, parte integrantă din prezenta Hotărâre,  va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a Proiectului, va suporta toate costurile suplimentare din fonduri proprii; în cazul în care pe parcursul implementării Proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului Proiectului, va asigura sustenabilitatea Proiectului după încheierea perioadei de finanţare în cadrul PIN 4/2009.”

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    228

Data: 27.05.2009

\n

Anexa 1

      Anexa A

             la Hotărârea Consiliului Local 

            nr.228/27.05.2009

                          Preşedinte de Şedinţă ,

       Ion Brad

 

 

 

Formularul 2

Propunere de proiect

privind perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului

 

                                                                                               

Aplicantul

Denumirea şi sediul aplicantului/aplicantului principal:

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, Bucureşti,  Adresa: Bd. Mareşal Al. Averescu 17.

 

Proiectul

Titlul proiectului:  „Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”

 

Obiective:

1) Formarea, evaluarea şi certificarea unui număr de 11 formatori care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrelor Rezidenţiale din Direcţia de Protecţie a Copilului din cadrul DGASPC sector 1

2) Perfecţionarea a 170 de profesionişti care lucrează  în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei de Protecţie Copilului.

 

Rezultate:

·         formarea, evaluarea şi certificarea a 11 formatori în domeniul protecţiei copilului

·         170 de profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei copilului, formaţi profesional.

·         Elaborarea unei strategii de formare a personalului la nivelul DGASPC sector 1

 

Indicatori de performanţă:

·         Numărul de certificate de formator eliberate.

·         Numărul de participanţi la cursurile de formare

·         Numărul de certificate de participare eliberate

·         Numărul de evaluări completate la începutul cursurilor

·         Numărul de evaluări completate la sfârşitul cursurilor.

·         Strategie de formare aprobata prin Hotarare a Consiliului Local sector 1

 

Durata de implementare: 6 luni

 

  Suma solicitată de la autoritatea finanţatoare:

Costul total eligibil al acţiunii

Suma solicitată de la
autoritatea finanţatoare

% din costul total al acţiunii

75185 lei

63885 lei

84,97 %

 

 

 

3. Formularea problemelor şi justificarea necesităţii implementării proiectului în judeţul sau sectorul respectiv

 

Informaţii privind situaţia din judeţ/sector în ceea ce priveşte personalul din serviciile de tip rezidenţial şi a celui din serviciile de zi.

 

            În cadrul Direcţiei de Protecţie a Copilului a DGASPC sectorul 1, există următoarele structuri rezidenţiale şi de zi, numărul de copii aflaţi în aceste structuri  la data de 30 iunie 2008, fiind :

 

Centre

Număr copii

 

Complex Social de Servicii "Sf. Ecaterina"

10 în centrul maternal

Complex Social de Servicii "Sf. Andrei"

5  în centrul maternal

Centrul de plasament "Sf. Petru si Pavel"

48

Complex Social de Servicii "Sf. Iosif"

27

Complex Social de Servicii "Sf. Maria"

47

Complex Social de Servicii "Sf. Stefan"

21

Centrul de primire in regim de urgenţă "Pinocchio"

62

Modul rezidenţial "Sf. Gavril"

16

Complex de servicii "Jiului"
 - componenta rezidenţială

17

Casa "Alexandra"

12

Casa "Brăduţ"

12

Casa "Buburuza"

12

Casa "Stejărel"

11

Tineri aflaţi în apartamente sociale

16

Casa de tip familial pentru Tânărul si
Adultul cu handicap Sf Mina

6

TOTAL

307+15 în centre maternale

 

 

CENTRE DE ASISTARE SI PROTECŢIE PENTRU COPII CU DEFICIENŢE

 

 

Centrul de Asistare şi Protecţie
pentru Copii cu Deficienţă Auditiva "Sf. Mihail"

59

Centrul de Asistare şi Protecţie
pentru Copii cu Handicap "Sf. Gavril"

125

 

 

La Centrul de Asistare si Protecţie pentru Copii cu Handicap " Sf Gavril", la cei 125 copii prezenţi,

se mai adaugă încă 2 copii, care se afla la asistent maternal,  aceştia regăsindu-se la

"Copii aflaţi in plasament la AMP angajaţi DGASPC sector 1"

 

 

CENTRE DE ZI

 

 

Centrul de zi "Sf. Maria"

23

Centrul de zi "Sf. Nicolae"

34 (20 preşcolari+14 şcolari)
 la 16.06.2008 când centrul a intrat in renovare

Centrul de zi "Sf. Ştefan"

2

Centrul de zi "Sf. Andrei"

51

Complex de servicii "Jiului"

31

Centru de zi Copil Down


 -7 familie
 -3 din CASA ALEXANDRA
 -1 din Buburuza

Centru de zi Copil Autist


 -12 din familie
 -4din Casa Brăduţ
 -2din Casa Stejărel
 -1din Casa Alexandra
 -3 din Casa Buburuza

Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie

2-plasament familial
58 - din familie
6-din Casa Brăduţ
7-din Casa Stejărel
8-din Casa Alexandra
9-din Casa Buburuza
2-din CSS Jiului
1-de la Sf Mina

 

 

            Complexul Social de Servicii «Sf.Iosif» are o capacitate de 25 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 27 copii, dintre care 20 cu plasament şi 7 cu plasament de urgenţă. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         4 insp. specialitate.

·         4 referenţi ( educatori )

·         2 asist. medicali

·         1 instr. educator

·         1 infirmieră

 

Complexul Social de Servicii «Sf. Maria» are o capacitate de 45 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 47 copii şi tineri,  dintre care 38 cu plasament şi 9 plasament de urgenţă. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         3 educatori

·         14 referenţi ( educatori )

·         2 asist. medicali

·         1 sora medicală

 

            În cadrul Complexului Social de Servicii «Sf. Nicolae» funcţionează Centrul de Zi «Sf. Nicolae» cu o capacitate de 100 de locuri, un număr de 41 de copii beneficiind de serviciile centrului în luna iunie 2008. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         2 insp. specialitate ( profesori )

·         4 referenţi ( educatori )

·         1 asist. medical

 

            Centrul de Primire în Regim de Urgenţă «Pinocchio» are o capacitate de 100 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 62 copii,  dintre care 31 cu plasament şi 31 plasament de urgenţă. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         1 insp. specialitate ( educator )

·         3 referenţi ( educatori )

·         4 asist. medicali

·         7 instructori ( educatori )

·         2 infirmiere.

 

            Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Defiecienţă Auditivă «Sf. Mihail» are o capacitate de 97 locuri şi proteja la 15.06.2008 (la sfârşitul anului şcolar 2007-2008) un număr de 59 copii cu dizabilităţi, fără măsură de protecţie dar având certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/orientare şcolară. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         6 referenţi ( educatori )

·         1 infirmiera.

Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap «Sf. Gavril » are o capacitate de 150 locuri şi proteja la 15.06.2008 (la sfârşitul anului şcolar 2007-2008) un număr de 125 copii cu dizabilităţi,  fără măsură de protecţie dar având certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/orientare şcolară, Modul rezidenţial din cadrul Centrului de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap «Sf. Gavril» are o capacitate de 14 locuri şi proteja la 30.06.2008  un număr de 16 copii cu dizabilităţi,  dintre care cu 14 plasament şi 2 cu plasament de urgenţă. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         10 referenţi ( educatori )

·         1 asist. medical

·         1 soră medicală

·         17 infirmiere.

·         2 logopezi.

 

            Centrul de Plasament «Sf.Petru si Pavel»  are o capacitate de 50 locuri şi proteja la 30.06.2008  un număr de 48 copii,  dintre care 40 cu plasament şi  8 cu plasament de urgenţă. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         2 insp. specialitate

·         11 referenţi ( educatori )

·         3 asist. medical

·         1 educator.

 

 

            În cadrul Complexului Social de Servicii «Jiului» funcţionează Centrul de Zi «Jiului» cu o capacitate de 90 de locuri, 31 de copii din familie beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008, precum şi un modul rezidenţial (17 copii fiind protejati la 30.06.2008, 3 cu plasament si 14 cu plasament de urgenţă). În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         10 referenţi ( educatori )

·         6 asist. medical.

·         1 sora medicală.

·         43 infirmiere.

 

 

 

 

            Casa de Tip Familial «Buburuza» are o capacitate de 12 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 12 copii cu dizabilităţi, toţi având măsura plasametului. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         1 educator puericultor

·         4 referenţi ( educatori )

·         6 asist. medical.

·         5 infirmiere.

 

            Casa de Tip Familial «Alexandra» are o capacitate de 12 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 12 copii cu dizabilităţi, toţi având măsura plasametului. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         1 ins. Specialitate

·         1 educator puericultor

·         4 referenţi ( educatori )

·         5 asist. medical.

·         6 infirmiere.

 

            Casa de Tip Familial «Stejărel» are o capacitate de 12 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 11 copii cu dizabilităţi, toţi având măsura plasametului. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         4 referenţi ( educatori )

·         4 asist. medical.

·         7 infirmiere

 

            Casa de Tip Familial «Brăduţ» are o capacitate de 12 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 12 copii cu dizabilităţi, toţi având măsura plasametului. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         1 ins. Specialitate

·         1 educator puericultor

·         4 referenţi ( educatori )

·         5 asist. medical.

·         6 infirmiere.

 

 

 

            Casa de Tip Familial «Sf. Mina» are o capacitate de 10 locuri şi proteja la 30.06.2008 un număr de 6 copii cu dizabilităţi, toţi având măsura plasametului. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         3 referenţi ( educatori )

·         3 asist. medical.

·         9 infirmiere.

 

            În cadrul Complexului Social de Servicii «Sf. Andrei» funcţionează Centrul Maternal «Sf. Andrei» cu o capacitate de 10 de locuri, un număr de 5 cupluri mama-copil beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008. De asemenea în cadrul Complexului Social de Servicii «Sf. Andrei» funcţionează Centrul de Zi «Sf. Andrei» cu o capacitate de 48 de locuri, un număr de 51 copii din familie beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         2 insp. specialitate

·         2 referenţi ( educatori )

·         2 asist. medical.

·         3 educatori ( puericultori )

·         2 instr. educatori

·         10 infirmiere.

 

 

            În cadrul Complexului Social de Servicii «Sf. Ecaterina» funcţionează:

- Centrul Maternal «Sf. Ecaterina» cu o capacitate de 13 de locuri, un număr de 10 cupluri mama-copil beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008,

-Centrul de Recuperare  Neuropsihomotorie cu o capacitate de 125 de locuri, un număr de 93 copii beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008, dintre care 35 din familie şi 58 din centre

-Centrul de Zi Down cu o capacitate de 25 de locuri, un număr de 11 copii beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008, dintre care 7 din familie şi 4 din centre

-Centrul de Zi Copil Autist cu o capacitate de 25 de locuri, un număr de 22 copii beneficiind de serviciile centrului la 30.06.2008, dintre care 12 din familie şi 10 din centre. În cadrul acestui centru lucrează următorul personal, în contact direct cu copiii:

 

·         1 Şef centru ( insp. specialitate )

·         19 insp. specialitate

·         7 kinetoterapeuti

·         1 fizio-kinetoterapeut

·         7 referenţi ( educatori )

·         6 asist. medical.

·         1 profesor CFM

·         1 instr. educatori

·         15 infirmiere.

 

 

Informaţii privind programele de formare la care a participat acest personal începând cu 2005 (denumirea programului de formare, furnizorul de formare, număr participanţi, durata sesiunilor de formare, principalele teme abordate, impactul asupra calităţii muncii participanţilor, lecţii învăţate etc.).

 

Problematica resimţită la nivelul resurselor umane care îşi desfaşoara activitatea în serviciile de tip rezidenţial şi de zi pentru copii  rezidă din fluctuaţia mare de personal, astfel încât se resimte o disonanţă majoră la nivelul fiecarei echipei între membrii acesteia.

O parte din personalul cu studii medii, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrelor rezidenţiale din Direcţia de Protecţie a Copilului au participat la cursuri de formare desfaşurate de C.R.F.P.S PRO VOCATIE, Societatea de Cruce Rosie din Romania, World Vision Romania, Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Asistenţilor Medicali, Comitetul Naţional pentru Protecţia Copilului.

Un program unitar de formare, care să cuprindă toţi profesioniştii care intervin direct în creşterea, îngrijirea şi educaţia copilului va aduce un plus calitativ la nivelul interventiei acestora.

 

 

4. Grupul ţintă al proiectului

 

Grupul ţintă va fi selectat din cadrul Centrelor rezidenţiale aparţinând DGASPC sector 1, în funcţie de nevoile de formare ale acestora, evidenţiate în etapa de definire a Planului de formare şi perfecţionare profesională pentru anul 2008 al DGASPC Sector 1.

Prin prezentul proiect se doreşte perfecţionarea majorităţii personalului cu studii medii din aceste centre, modulele de formare fiind particularizate în funcţie de nivelul de instruire al fiecărei persoane, precum şi de specificul activităţii acestora.

În alcătuirea seriilor de cursuri se va ţine cont de elemente precum: perioada de activitate a participanţilor în cadrul serviciilor de tip rezidenţial, pregătirea iniţială şi continuă a acestora, organizarea activităţii curente a serviciilor de tip rezidenţial,etc.

 

 

Grupul ţintă va fi format din 170 persoane angajate în structurile rezidenţiale ale Direcţiei pentru Protecţia Copilului a DGASPC sector 1, după cum urmează:

 

- personal cu studii iniţiale de nivel mediu, aflat în relaţie cotidiană directă cu copilul:

·         62 referenţi ( educatori )

·         23 asistenţi medicali

·         13 instructori ( educaţie )

·         3 educatori ( puericultori )

·         69 infirmiere

La aceştia se adaugă 11 inspectori de specialiate (şef centru) pentru cursul de formare de formatori. Menţionam ca s-a optat pentru formarea într-o prima etapă a 11 formatori (formatori ce se vor implica în derularea cursurilor de formare pentru grupul ţintă al proiectului, aceştia cunoscând foarte bine problematica specifică unui centru rezidenţial) pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, formatorii certificaţi în cadrul proiectului se vor putea astfel implica şi în alte cursuri de formare pentru personalul din alte tipuri de servicii, cum ar fi centrele de zi. De asemenea, pe măsură ce vor identifica noi nevoi de formare in cadrul centrelor pe care le coordonează, vor putea organiza şi alte module de perfecţionare a angajaţilor.

 

Caracteristici ale grupului ţintă:

Personal care lucrează în servicii de tip rezidenţial:

-           specializare profesională diversă (deci şi competenţe şi abilităţi diferite), rar de specialitate;

-           serviciile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sunt diferite sub aspectul beneficiarului (copii cu şi fără dizabilităţi), sub aspectul tipului de organizare, etc.

-           experienţe de lucru diferite/dinamică mare de personal;

-           privire de ansamblu deficitară asupra protecţiei copilului şi a metodei managementului de caz/PIP

Formatori:

-           personal de specialitate cu experienţă în protecţia copilului (solide cunoştinte ale actelor normative şi ale tehnicilor de lucru specializate);

 

5. Etapele implementării proiectului

 

Prezentaţi denumirea şi descrierea detaliată a fiecărei activităţi care urmează să se realizeze în vederea obţinerii rezultatelor, menţionând, acolo unde este cazul, rolul fiecăruia dintre parteneri în cadrul activităţilor.

 

 

 

Activitatea 1

Identificarea, selecţia şi evaluarea viitorilor cursanţi

 

Pentru cursul de formare de formatori vor fi selectate persoanele care au funcţii de conducere a Centrelor rezidenţiale, care au disponibilitatea de a urma cursul de formare şi care vor furniza ulterior formare în cadrul proiectului precum şi în cadrul Centrelor pe care le coordonează.

Pentru acest proiect vor fi selectate 11 persoane având funcţii de conducere în cadrul Centrelor rezidenţiale aparţinând Direcţiei de Protecţie a Copilului şi a 170 de angajaţi cu studii de nivel mediu din centrele rezidenţiale, aflaţi în relaţie cotidiană directă cu copilul.

 

Activitatea 2.

Selectarea furnizorului de servicii de formare profesională

 

Activitatea de formare de formatori, cea de elaborare a suportului de curs precum şi cea de formare a personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale, va fi subcontractată conform procedurilor de achiziţii publice unui furnizor de formare a adultilor autorizat de CNFPA pentru cursuri de formare de formatori.

 

 

 

 

Activitatea 3

Derularea cursurilor de formare de formatori

 

Punerea în practică a acestei activităţi va avea în vedere formarea a 11 formatori.

Cei 11 specialişti care activează în domeniul social şi care, în urma participării la formare/instruire, vor obţine competenţa de formator, vor fi capabili să elaboreze o curriculă, un suport de curs şi să susţină un curs de formare pentru persoanele din reţeaua de protecţie a copilului, aplicand metodele pedagogice specifice formarii adultilor. Dupa obtinerea certificatului de formatori, acesti formatori ai DGASPC vor interveni in cursurile prevazute la Activitatea 6 pe baza unor contracte de voluntariat cu furnizorul de formare.

 

 

Activitatea 4

Elaborarea suportului de curs şi a celorlalte materiale necesare formării

 

Această activitate va fi subcontractată, conform procedurilor de achiziţii publice.

Suportul de curs va respecta structura agendei de formare, în conformitate cu temele prioritare de formare a personalului din serviciile rezidenţiale stabilite de ANPDC.

La elaborarea suportului de curs vor contribui, pe lânga consultanţii din echipa subcontractantului, cei 11 formatori participanţi la Activitatea 3.

Pe langă suportul de curs, vor fi elaborate: fişe cu exerciţii de lucru ce vor fi utilizate în cadrul cursului, chestionarul de evaluare ce va fi aplicat la finalul cursului, slide-urile utilizate de formatori, toate acestea constituind pachetul cu materiale de formare.

Suportul de curs va fi aprobat de managerul de proiect şi va fi înaintat spre validare către ANPDC.

 

 

Activitatea 5

Organizarea modulelor de instruire

 

Împreună cu şefii de centre, managerul de proiect şi asistentul manager, vor realiza repartizarea cursanţilor pe serii, astfel încât să nu fie afectată activitatea curentă din fiecare serviciu rezidenţial şi să fie posibilă participarea cursanţilor la întregul program de formare. În cadrul acestei activităţi se va stabili calendarul celor 7 serii de cursuri.

 

 

 

Activitatea 6

Desfăşurarea cursurilor de formare

 

În cadrul acestei activităţi se va realiza formarea celor 170 de referenţi, instructori de educaţie, asistenţi medicali şi infirmiere.

Cursul va acoperi următoarea tematică: Copilul şi drepturile sale, Copilul în dificultate şi protecţia lui în casa de tip familial, Organizarea şi funcţionarea sistemului de protecţie a copilului, Rolul şi locul serviciilor de protecţie de tip rezidenţial, Planul individualizat de protecţie, Rolul educatorului/referentului de educaţie în implementarea PIP, Dreptul la identitate, demnitate, la păstrarea imaginii, Dreptul copilului de a menţine relaţia cu familia, familia largită, Etapele de dezvoltare ale copilului, Nevoi specifice vârstei şi consecinţe ale nerespectării acestor nevoi, Particularităţi ale copilului cu handicap, Dreptul la participare şi asociere, Comunicarea cu copilul, Metode şi tehnici de depăşire a situaţiilor conflictuale, Controlul comportamentului nedorit al copilului, Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare.

Se vor desfăşura 7 serii de cursuri cu o durata de 18 ore, 6 ore/zi, la fiecare sesiune participând 24 sau 25 de persoane.

Furnizarea cursului este asigurata in fiecare zi de catre 2 formatori: un formator din partea furnizorului de formare si un formator din partea DGASPC Sector 1 (dintre cei formati si certificati in Activitatea 3). Formatorii DGASPC vor interveni pe baza unor contracte de voluntariat cu furnizorul de formare. Lucrand in echipa cu formatori deja experimentati, ei vor castiga experienta si isi vor consolida cunostintele si competentele dobandite in cadrul cursului de formare formatori (activitatea 3).

 

 

Activitatea 7

Tiparire diplome

In cadrul acestei activitati vor fi tiparite diplomele de participare pentru cei 170 de participanti la cursul de fomare.

 

Activitatea 8

Evaluarea finală şi proiectarea strategiei de formare a personalului

 

În această etapă „post-formare” se va pune accentul pe evaluarea impactului cursurilor şi pe utilizarea experienţei dobândite în elaborarea strategiei de formare a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DGASPC Sector 1.

Participanţii la curs vor fi evaluaţi, rezultatele acestei evaluari precum şi întreaga experienţă a proiectului vor fi utilizate în design-ul strategiei de formare.

 

Activitatea 9

Promovarea proiectului

 

Realizarea acestei activitati va avea în vedere:

·         comunicate de presa

·         organizarea unei conferinţe de presă la finalul proiectului în care se vor prezenta rezultatele proiectului

·         elaborare materiale de promovare

 

Activitatea 10

Reuniuni de lucru ale echipei

 

În fiecare lună se vor organiza întâlniri între membrii echipei pentru analizarea gradului de implementare a activităţilor, pentru discutarea problemelor întâmpinate.

 

 

 

Activitatea 11

Raportare

 

Se vor întocmi rapoarte de activitate la solicitarea finanţatorului, iar dupa încheierea derulării proiectului se va întocmi raportul final.

 

 

Descrieţi metodologia de organizare a sesiunilor de formare (număr formatori, număr participanţi, durata, loc de desfăşurare, teme abordate etc.)

 

Proiectul cuprinde 3 etape principale:

A.    Pregătirea activităţilor de formare a personalului de educaţie şi îngrijire din serviciile de tip rezidenţial

B.     Derularea activităţilor de formare

C.     Evaluare finală şi proiectarea strategiei de formare a personalului

 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape vor fi urmatoarele:

 

A.     Pregătirea activităţilor de formare a personalului de educaţie şi îngrijire din serviciile de tip rezidenţial

 

Etapa de pregătire presupune:

-          pregătirea resurselor umane care vor interveni în cursuri – Formare de formatori

-          pregătirea materialelor de curs

-          planificarea cursurilor şi repartizarea participanţilor pe serii

 

A1. Formarea de formatori – activitatea va fi subcontractată conform procedurilor de achiziţii publice unui furnizor de formare a adulţilor autorizat de CNFPA pentru cursuri de formare formatori

Vor fi pregătiţi ca formatori 11 specialişti cu studii superioare din cadrul DGASPC, cu o bună cunoaştere a problematicii protecţiei de tip rezidenţial a copilului, cu competenţe de comunicare şi formare/supervizare

-          urmăreşte dobândirea unităţilor de competenţă prevăzute de către standardul ocupaţional care descrie ocupaţia de formator: pregătirea profesională a personalului; pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; managementul programelor de formare; marketing-ul formarii; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

-          Durata cursului este de 48 de ore pregătire teoretică  şi 60 de ore pregătire practică, în cadrul careia se realizează un portofoliu. Cursul se finalizează cu examenul de evaluare certificat de formator eliberat de către CNFPA

-          Pregătirea teoretică constă în susţinerea unei sesiuni de formare cu durata de 6 zile/8 ore pe zi, coordonate de către 2 formatori certificaţi CNFPA.

-          Stagiul practic constă în participarea la identificarea nevoilor de formare, participarea la pregătirea manualului formatorului, a prezentarilor PPT şi a exerciţiilor, a instrumentelor de evaluare, în simularea susţinerii unei teme de curs etc. Toate aceste materiale elaborate se includ în portofoliul individual al fiecărui viitor formator.

-          Examenul de evaluare cu comisie CNFPA presupune susţinerea portofoliului în faţa comisiei,  răspunzând întrebărilor formulate de aceasta.

Furnizorul de formare va acorda tot sprijinul de specialitate pentru buna pregatire a formatorilor DGASPC, astfel încât aceştia să obţină cu calificative bune certificatele de formatori.

 

 

A2. Elaborarea suportului de curs şi a celorlalte materiale pentru formare – activitatea va fi subcontratată conform procedurilor de achiziţii publice

 

Suportul de curs va respecta structura agendei de formare, în conformitate cu temele prioritare de formare a personalului din servicii rezidenţiale stabilite de ANPDC.

La elaborarea suportului vor contribui, pe lângă consultanţii din echipa subcontractantului, cei 11 formatori participanţi la activitatea A1- ca parte a activităţii practice a acestora.

Suportul de curs va fi aprobat de managerul de proiect şi va fi înaintat spre validare către ANPDC.

 

După obţinerea validării, suportul de curs va fi multiplicat în 200 exemplare, pentru fiecare participant la curs plus câteva exemplare pentru fiecare serviciu rezidenţial, în vederea utilizării de către toţi membrii echipei.

 

Pe lângă suportul de curs, vor fi elaborate:

-          fişe cu exerciţii de lucru utilizabile în timpul cursului

-          chestionarul de evaluare la final de curs

-          slide-urile utilizate de formatori

toate acestea constituind pachetul cu materiale de formare

 

 

A3. Planificarea cursurilor şi repartizarea participanţilor pe serii

 

Împreună cu şefii de centre managerul de proiect va realiza repartizarea cursanţilor pe serii, astfel încât să nu fie afectată activitatea curentă din fiecare serviciu rezidenţial şi să fie posibilă participarea cursanţilor la întreg programul de formare.

 

Se va stabili calendarul celor 7 serii de cursuri.

Seriile vor fi de 24 sau 25 de persoane.

 

Rezultatele etapei A:

 

-          11 specialişti ai DGASPC formaţi şi autorizaţi ca formatori

-          analiza detaliată a nevoilor de formare a personalului din servicii de tip rezidenţial realizată de către cei 11 viitori formatori

-          suport de curs elaborat, validat şi multiplicat

-          slide-uri pentru formatori

-          modele de chestionar de evaluare la început de curs, la final de curs şi în ultima lună  a proiectului

-          planificarea cursurilor

-          listele cursanţilor planificaţi pentru fiecare serie

-          listele de formatori pe serii

 

 

B.     Derularea activităţilor de formare

 

Aceasta este etapa principală a proiectului, în care se realizează formarea celor 170 de referenţi, instructori de educaţie, asistenţi medicali şi infirmiere.

Modelul de curs va fi acelaşi pentru toate seriile. 

 

Organizarea celor 7 serii va fi subcontractată unui furnizor de formare permanentă a adulţilor, cu respectarea următoarelor cerinţe:

 

-          Cursul va acoperi următoarea tematică: Copilul şi drepturile sale, Copilul în dificultate şi protecţia lui în casa de tip familial, Organizarea şi funcţionarea sistemului de protecţie a copilului, Rolul şi locul serviciilor de protecţie de tip rezidenţial, Planul individualizat de protecţie, Rolul educatorului/referentului de educaţie în implementarea PIP, Dreptul la identitate, demnitate, la păstrarea imaginii, Dreptul copilului de a menţine relaţia cu familia, familia lărgită, Etapele de dezvoltare ale copilului, Nevoi specifice vârstei şi consecinţe ale nerespectării acestor nevoi, Particularităţi ale copilului cu handicap, Dreptul la participare şi asociere, Comunicarea cu copilul, Metode şi tehnici de depăşire a situaţiilor conflictuale, Controlul comportamentului nedorit al copilului, Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare.

-          Sesiunea are o durată de 18 ore, 6 ore pe zi

-          Furnizarea continutului este asigurata in fiecare zi de catre 2 formatori : un formator din partea furnizorului de formare si un formator voluntar din partea DGASPC (din cei 11 formati in activitatea A1, care au primit certificat de formator). Aceasta interventie in echipa a unui formator experimentat cu un formator debutant este benefica.

o   in cadrul proiectului, deoarece formatorii voluntari ai DGASPC vin cu o cunoaştere detaliata a problematicii specifice in serviciile rezidentiale ale directiei si pot raspunde concret unor intrebari ale cursantilor. De asemenea, feed-back-ul primit de la cursanti poate fi mai bine valorizat, se îmbunătăţeşte dialogul cu personalul de educatie si ingrijire, se pot identifica soluţii de îmbunătaţire a modului de lucru în relaţia cotidiană cu copiii rezidenţi.

o   pe termen lung, deoarece cunoştinţele şi competenţele formatorilor recent autorizaţi se îmbogăţesc prin exercitarea efectiva a rolului de formator , în echipa cu formatori cu experienţă. Ulterior formatorii DGASPC vor putea organiza şi susţine alte cursuri adaptate nevoilor ce vor fi identificate pe parcurs, fara a fi necesară intervenţia unor formatori externi.

-          Tehnicile utilizate  sunt cele de încurajare a participării şi schimbului de experienţă între participanţi, un aspect important fiind reprezentat de valorizarea experienţelor pozitive ale acestora.

 

Agenda previzională a cursului de formare pentru personalul din servicii rezidenţiale

 

Ziua 1

Ora

Tematica

9.00-11.15

Deschiderea cursului

 

Copilul şi drepturile sale

11.15-11.30

Pauză cafea

11.30-13.30

Copilul în dificultate şi protecţia lui în casa de tip familial

·         Organizarea şi funcţionarea sistemului de protecţie a copilului

·         Rolul şi locul serviciilor de protecţie de tip rezidenţial,

·         Planul individualizat de protecţie

·         Rolul educatorului/referentului de educaţie în implementarea PIP

13.30-14.15

Pauză de masă

14.15 -15.15

Dreptul la identitate, demnitate, la păstrarea imaginii

 

Dreptul la participare şi asociere

15.15-15.30

Pauză cafea

15.30 – 16.45

Dreptul copilului de a menţine relaţia cu familia, familia largită

Sumarizarea zilei

 

Ziua 2

Ora

Tematica

9.00-10.30

Deschiderea zilei

Etapele de dezvoltare ale copilului

Nevoi specifice vârstei şi consecinţe ale nerespectării acestor nevoi (I)

10.30-10.45

Pauză cafea

10.45 – 13.15

Etapele de dezvoltare ale copilului

Nevoi specifice vârstei şi consecinţe ale nerespectării acestor nevoi (II)

13.15-14.00

Pauză de masă

14.00 -15.10

Particularităţi ale copilului cu handicap

15.10-15.25

Pauză cafea

15.25 – 16.45

Comunicarea cu copilul

Sumarizarea zilei

 

 

Ziua 3

Ora

Tematica

9.00-11.15

Deschiderea zilei

Metode şi tehnici de depăşire a situaţiilor conflictuale

 

11.15-11.30

Pauză cafea

11.30-13.30

Controlul comportamentului nedorit al copilului

 

13.30-14.15

Pauză de masă

14.15 -16.00

Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare

 

Această agendă va putea fi îmbunătăţită, dacă va fi necesar, după analiza detaliată a nevoilor de formare realizată în etapa A.

 

Se va realiza o bază de date cu participanţii la curs.

 

Rezultatele etapei B:

-          170 persoane din servicii rezidenţiale beneficiare ale cursului

-          baza de date

-          rapoarte de curs realizate de formatori după fiecare serie

 

C.     Evaluare finală şi proiectarea strategiei de formare a personalului

 

 În această etapă „post-formare” se va pune accentul pe evaluarea impactului cursurilor şi pe utilizarea experienţei dobândite în elaborarea strategiei de formare a personalului promovate de DGASPC sector 1

 

 

Activitatea C1. Evaluarea cursurilor

 

Se vor aplica chestionare individuale tuturor participanţilor la curs

-          la început de curs

-          la final de curs

-          în ultima luna a proiectului

Pentru evaluarea impactului cursurilor fiecare şef de centru va întocmi un raport care evidenţiază atât rezultatele vizibile în activitatea curentă a personalului format, cât şi nevoile de formare pentru următoarele cursuri.

 

Fiecare participant la curs va elabora, la final, un studiu de caz/proiect practic, prin care va demonstra aplicarea cunoştinţelor dobândite la curs. Prezentarea lucrărilor se va face în cadrul unor colocvii deschise, care vor stimula schimbul de experienţă practică între participanţi.

 

 

 

Activitatea C2 Elaborarea/ reactualizarea strategiei de formare a personalului a DGASPC sector 1

Rezultatele evaluarii de la activitatea C1 şi întreaga experienţă a proiectului vor fi utilizate în design-ul strategiei de formare

Rezultatele etapei C:

-          rapoarte de evaluare rezultate prin centralizarea chestionarelor aplicate  înainte de curs, la final de curs şi în ultima lună

-          strategie de formare elaborată şi validată

-          certificate de participare la curs

 

Descrieţi modalitatea de evaluare a cunoştinţelor şi a practicilor utilizate de personalul care urmează să fie format. Acestea vor fi testate atât înaintea, cât şi la finalizarea cursurilor, precum şi în perioada premergătoare depunerii raportului final.

 

Tuturor participanţilor la curs li se vor aplica chestionare individuale de evaluare la începutul şi la sfârşitul cursului, precum şi în ultima lună de implementare a proiectului.

Pentru evaluarea impactului cursului fiecare şef de centru va întocmi un raport care va evidenţia atât rezultatele vizibile în activitatea curentă a personalului format, cât şi nevoile de formare pentru următoarele cursuri.

 

Fiecare participant la curs va elabora, la final, un studiu de caz/proiect practic, prin care va demonstra aplicarea cunoştinţelor dobândite la curs. Prezentarea lucrărilor se va face în cadrul unor colocvii deschise, care vor stimula schimbul de experienţă practică între participanţi.

 

Descrieţi formatorii ce vor fi utilizaţi în cadrul sesiunilor de formare.

 

Formatorii vor fi nominalizaţi în etapa de pregătire, după selecţia furnizorului de formare (CVurile formatorilor şi certificatele acestora fiind criterii de calitate în selecţia furnizorului). Formatorii din partea DGASPC Sector 1(care vor face echipă cu formatorii furnizorului autorizat de formare) vor fi selecţionaţi din rândul personalului de conducere al serviciilor de tip rezidenţial pentru a beneficia mai întâi de cursul de formare formatori.

Listele de formatori şi repartizarea lor pe cele 7 serii de formare a personalului serviciilor rezidenţiale se va definitiva în etapa A.

 

 

6. Descrierea metodei de estimare a costurilor

 

Descrierea amănunţită a datelor care au fost analizate la întocmirea propunerii de proiect şi a modului în care au fost acestea cuantificate în bani şi cuprinse în preţul proiectului (inclusiv documente justificative în acest sens).

Estimarea costurilor pentru:

-          formare şi evaluare – analiza ofertei de formare profesională a adulţilor, existentă pe piaţă

-          servicii de catering – analiză de piaţă

-          suportul de curs – pe piaţa de formare suportul de curs se estimează la 50% din costul oferit pentru un modul de formare

 

 

7. Managementul proiectului

 

Sarcinile şi responsabilităţile care revin fiecărei persoane cheie nominalizate în propunerea de proiect.

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

 

Echipa de management al proiectului:

 

Manager proiect

Reprezintă organizaţia în relaţie cu finanţatorul;

Coordonare implementare proiect;

Control execuţie activităţi din proiect conform graficelor de eşalonare în timp şi parametrilor impuşi;

Supervizarea cheltuielilor proiectului urmărind încadrarea lor în capitolele de buget aprobate;

Înaintarea rapoartelor tehnico-financiare către finanţator conform prevederilor contractuale;

Reprezintă organizaţia în relaţiile directe cu partenerii de proiect, colaboratorii şi mass-media;

Asigură coerenţa programului.

 

Specialist protecţia copilului

 

Asigură legătura cu furnizorul de formare profesională.

Contribuie la realizarea rapoartelor către finanţator

Participa la monitorizarea activitatilor practice ale cursantilor

Participa la organizarea si supervizarea activității de formare profesională.

Susţine managerul de proiect în toate activităţile.

 

Responsabil financiar

Încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat

Implicare financiară în derularea proiectului

 

Distribuirea sarcinilor între parteneri (dacă este cazul).

 

8. Riscuri

 

Analiza riscurilor care pot conduce la întârzieri în implementarea proiectului şi/sau la neîndeplinirea obiectivelor propuse; modalităţi de diminuare/eliminare a riscurilor.

 

 

Riscuri:

 

Persoanele vizate să urmeze cursuri de formare profesională, în calitate de angajaţi ai DGASPC sectorul 1, să întrerupă contractul de munca şi ca atare , cuantumul solicitat ca şi finanţare să nu mai corespundă cu cel solicitat.

 

Furnizorul de servicii de formare profesională să fie în imposibilitatea de a susţine cursurile de formare profesională.

 

Finanţatorul să întârzie virarea banilor necesari desfăşurării activităţilor.

 

Modalităţi de diminuare/eliminare a riscurilor:

 

Angajaţii DGASPC sectorul 1 desemnaţi să urmeze cursurile de formare profesională, vor semna un contract prealabil prin care se vor angaja:

 

Să nu întrerupă contractul de muncă în perioada formării profesionale.

Să nu întrerupă contractul de muncă pe o perioadă de 1 an după terminarea cursului de formare profesională, în caz contrar urmând să achite contravaloarea cursului.

 

Furnizorul de formare profesională  va semna un contract prin care sunt stipulate clauze care sa-l oblige să susţină cursurile de formare profesională, în caz contrar urmând să sufere penalităţi pecuniare şi întreruperea contractului, urmând să se aleagă alt furnizor care să corespundă criteriilor de formare profesională agreate de DGASPC sectorul 1.

DGASPC  sectorul 1 va susţine financiar cheltuielile necesare pentru realizarea activităților proiectului, urmând să-şi deconteze cheltuielile în momentul virării banilor în cont de către finanţator.

 

9. Impactul proiectului asupra grupului ţintă, a sistemului judeţean de servicii şi a comunităţilor locale.

 

Impactul scontat asupra grupurilor ţintă

Prin punerea în practică a acestui proiect, impactul asupra grupurilor ţintă şi a beneficiarilor va fi pus în evidenţă după cum urmează :

pe termen scurt, constituirea unor persoane resursă la nivelul instituţiilor capabile să ofere instruire.

pe termen mediu, elaborarea unui plan de formare continuă a persoanelor din sistem concomitent cu reducerea costurilor necesare formării acestora (prin utilizarea propriilor formatori acreditaţi).

pe termen lung,  îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cu un impact major asupra calităţii vieţii copiilor aflaţi în centre rezidenţiale.

 

Impactul scontat asupra autorităţilor locale:

Actualul proiect va conduce la întărirea capacităţii instituţionale, la nivel local, pentru asumarea responsabilităţii prin abordarea problematicii copiilor din centrele rezidenţiale, precum şi prin dezvoltarea sistemului de formare continua a personalului care se ocupa de protecţia copiilor din centre rezidenţiale.

Impactul scontat asupra comunităţii:

Astfel, va  creşte calitatea acordării serviciilor sociale la nivel local, prin perfecţionarea personalului care interacţionează direct cu copiii aflaţi in dificultate.

 

10. Sustenabilitate

 

Date privind continuarea finanţării şi a activităţilor după finalizarea proiectului.

 

Pentru asigurarea unui impact îndelungat al prezentului proiect:

-          se va asigura continuitatea în ceea ce priveşte formarea continuă prin conştientizarea personalului cu privire la necesitatea şi importanţa formării.

-          persoanele formate ca şi formatori în cadrul proiectului vor fi permanent informate în legatură cu noutăţile din domeniu şi cu abordările la nivel mondial.

 

Specialistii din cadrul DGASPC care vor obtine certificarea ca formatori se vor putea implica si in organizarea altor cursuri, pentru a aprofunda temele identificate de maxim interes in cadrul formarilor. De asemenea, experienta de formator va fi folosita si in cursurile pentru personalul din alte tipuri de servicii (de exemplu centre de zi)

 

 

 

 

11. Diseminarea/mediatizarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului

 

Metode şi instrumente utilizate

 

DGASPC sector 1 va putea cu uşurinţă să aplice în continuare modelul de curs realizat şi pilotat în cadrul acestui proiect, deoarece:

-          dispune de resurse umane pregătite şi autorizate ca formatori

-          a dobândit experienţă în organizarea de cursuri adaptate nevoilor de formare ale personalului

-          dispune de resurse documentare – suport de curs, fişe de lucru, chestionare- pentru susţinerea de cursuri similare

 

Personalul de educaţie şi îngrijire din serviciile de tip rezidenţial care nu au fost incluse în acest proiect (de exemplu, din casele de tip familial) va putea fi format, pe acest model, cu resursele proprii ale DGASPC sector 1.

 

Specialiştii din cadrul DGASPC care vor obţine certificarea ca formatori se vor putea implica şi în organizarea altor cursuri, pentru a aprofunda temele identificate de maxim interes în cadrul formărilor. De asemenea, experienţa de formator va fi folosită şi în cursurile pentru personalul din alte tipuri de servicii (de exemplu centre de zi)

 

Elaborarea unei strategii de formare a personalului este unul dintre rezultatele cheie ale proiectului care va permite, pe termen mediu şi lung, acţiuni coerente şi de impact maxim în scopul creşterii profesionalismului celor care lucrează cu copiii în dificultate/ în situaţie de risc şi cu familiile acestora.

În cadrul conferinţei de presă vor fi prezentate rezultatele proiectului şi gradul în care acestea au contribuit la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale.

 

 

 

 

 

12. Alte aspecte considerate relevante de aplicant

 

De la 01.04.2003, data înfiinţării DGASPC Sector 1, s-au derulat următoarele proiecte:

 

1. „Un pas spre independenţă” cu finanţare PHARE şi în parteneriat cu Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii :

a. Obiectul şi localizarea proiectului:

Acest proiect a avut ca obiectiv dezinstituţionalizarea tinerilor din centrele de plasament prin plasarea acestora în forme de protecţie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate în cadrul comunităţii sectorului 1.

b. Rezultatele proiectului:

Până în prezent 64 de tineri au beneficiat de gazduire în aceste apartamente de tip familial.

c. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

Direcţia de Protecţie a Copilului a fost autoritate de implementare a proiectului.

d. Costurile proiectului: valoarea totala a proiectului a fost de 148.456 EURO, 100% finanţare CE.

         2. „Un pas spre normalitate”-  proiect cu finanţare PHARE şi D.G. A.S.P.C. sector 1

a. Obiectul şi localizarea proiectului :

Prin acest proiect s-a vizat închiderea centrului de plasament ”Sf. Ecaterina” şi crearea a trei servicii alternative :

Centru de recuperare complexa pentru copiii cu dizabilităţi protejaţi în sistem şi aflaţi în comunitatea sectorului 1 cu vârste cuprinse intre 0-11 ani (situat în incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

Extinderea reţelei de asistenţă maternală prin angajarea a 100 de persoane care să ofere ocrotire la domiciliu copiilor instituţionalizaţi în cadrul centrului Sf. Ecaterina şi copiilor aflaţi în dificultate de pe raza sectorului 1;

Construirea a doua imobile de tip familial (în cadrul comunităţii locale), în care să se ofere ocrotire pentru 24 de copii cu handicap grav instituţionalizaţi în cadrul centrului Sf. Ecaterina.

 

b. Rezultatele proiectului

Proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate serviciile înfiinţate în cadrul acestuia sunt funcţionale;

c. Rolul instituţiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect :

DGASPCS1 este autoritate de implementare a proiectului.

d. Costurile proiectului: valoarea totala a proiectului este de 1.010.125 EURO cu finanţare din partea CE a 424.528,29 EURO      .

            3. „Mai aproape de casă” - proiect cu finanţare PHARE si D.G.A.S.P.C. S1 

a. Obiectul şi localizarea proiectului :

Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. Andrei” şi crearea a trei servicii alternative :

Centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani care să ofere servicii pentru 50 copii proveniţi din familiile aflate în dificultate de pe raza sectorului 1 (situat în incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

Centru maternal pentru 10 cupluri mama-copil aflate în situaţii de risc, de abandon familial;

Construirea a doua imobile de tip familial în care se oferă ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav instituţionalizaţi în cadrul Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”.

b. Rezultatele proiectului

Proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate serviciile înfiinţate în cadrul acestuia sunt funcţionale;

c. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect :

DGASPC Sector 1 este autoritate de implementare a proiectului.

d. Costurile proiectului: proiectul a avut un buget de 655.303 EURO (33,0873 % fonduri PHARE) .

            4. „Fii sigur ca poţi”- proiect cu finanţare din partea Bancii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1

a. Obiectul şi localizarea proiectului :

Locaţia proiectului – Bucuresti , Sector 1,  Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »;

Proiectul a avut ca obiectiv principal iniţierea, dezvoltarea şi implicarea directă a autorităţilor publice locale în furnizarea de servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor dependenţi de droguri;

b. Rezultatele proiectului:

Rezultatul proiectului s-a concretizat în: înfiinţarea unui centru de zi pentru reinserţia socială a tinerilor afectaţi de consumul de droguri, în parteneriat cu Fundaţia pentru Îngrijiri Comunitare pentru acordarea de servicii integrate specializate unui numar de 100 de tineri afectaţi de consumul de droguri.

c. Rolul DGASPC Sector 1 (în calitate de manager al proiectului) a constat în:

Iniţierea şi dezvoltarea în cadrul sistemului local de furnizare de servicii de asistenţă socială a serviciilor integrate (medicale, psihologice, sociale), în cadrul unui centru de zi, pentru grupul marginalizat al tinerilor dependenţi de droguri şi a celor expuşi riscului de a deveni consumatori;

În scopul înfiinţării acestui centru, DGASPC Sector 1 a pus la dispoziţie spaţiul necesar funcţionării acestuia, precum şi un teren de  200 mp.

d. Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de : 1.635.500.000 lei

 

            5. “Un pas împreună” - proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1:

a. Obiectul şi localizarea proiectului:

 Locaţia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »);

b. Rezultatele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în favoarea includerii sociale a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi a creşterii calităţii vieţii.

În acest sens s-a înfiinţat un centru de zi pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală (60 de beneficiari - încadraţi într-un grad de handicap), care funcţionează în spaţiul pus la dispoziţie de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DGASPC Sector 1 – în cadrul Complexului de Servicii Sociale « Sf. Nicolae ».

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului "Un pas împreună":

Adulţii cu probleme de sănătate mintală ~ 160 persoane - aparţinând comunităţii locale, inclusiv cei din Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică. Beneficiari indirecţi peste 600 persoane şi mai apoi adulţii cu probleme de sănătate mintală din România care se estimează la peste 3,5 milioane.

Aparţinători, membri ai familiilor celor cu probleme de sănătate mintală, alţi membri ai comunităţii ~ 350 persoane. Beneficiari indirecţi peste 1000 de  persoane.

Reprezentanţi ai diverşilor actori sociali locali, inclusiv ai autorităţilor locale – 100 de persoane. Beneficiari indirecţi – reprezentanţi ai altor comunităţi decât cele implicate direct în proiect sunt mai greu de estimat.

Diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităţii – 30 persoane.

Angajaţi ai Serviciului Public de asistenţă socială, ai Centrelor de Recuperare şi Reabilitare, ai Fundaţiei Estuar, voluntari implicaţi în proiect – 60 persoane.

c. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

D.G.A.S.P.C. Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar fundaţia Estuar a fost partener în cadrul acestui proiect.

d. Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  1.135.029.000 lei;

În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din sponsorizări.

            6. “ O alta şansă”- proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C Sector 1:

a. Obiectul şi localizarea proiectului:

b. Locaţia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii  « Sf Nicolae »);

c. Rezultatele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ;

d. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

      DGASPC Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar Fundaţia “Crucea Alb Galbenă” a participat în calitate de partener – contribuind împreună la dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu asigurate pentru persoanele vărstnice, aflate în imposibilitatea de a-şi asigura majoritatea activităţilor legate de propria îngrjire. 

e. Costurile proiectului:

Proiectul a avut un buget de  1.444.033.000 lei;

            7. „Noi vrem să fim o familie” – proiect finanţat de UE si MMFES prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială/Servicii Sociale

a. Obiectul si localizarea proiectului

Locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. Minervei nr. 31A (CSS Sf. Maria)

Proiectul a avut ca obiectiv general întărirea capacităţii administraţiei publice locale a sectorului 1 de a oferi servicii sociale primare pentru populaţia din zona Chitila, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi familial.

În acest sens s-a înfiinţat un centru de zi pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-14 ani proveniţi din familii defavorizate din comunitatea din zona Chitila, care funcţionează în spaţiul pus la dispoziţie de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DGASPC Sector 1 – în cadrul Complexului de Servicii Sociale « Sf. Maria ».

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:

Minim 20 de copii de vârstă şcolară (7-14 ani)

Minim 20 de familii de origine/extinsă aflate în dificultate şi care au în ocrotire copii

Comunitatea locală din zona Chitila a sectorului 1, Bucureşti

b. Rezultatele proiectului

Proiectul s-a încheiat în luna ianuarie 2008 centrul de zi înfiinţat în cadrul acestuia fiind funcţional;

c. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

DGASPCS1 este autoritate de implementare a proiectului.

d. Costurile proiectului

Proiectul a avut un buget de 56.201 euro

8. „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi! Integrarea în munca – de la teorie la fapte” – proiect finaţat de UE si MMFES prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială/Servicii Sociale

a. Obiectul si localizarea proiectului

Locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 74 (CSS Sf. Nicolae)

Proiectul şi-a propus să contribuie la promovarea angajării pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, fiind una dintre primele iniţiative de acest fel din Bucureşti. Adulţii cu probleme de sănătate mintală întâmpină mari dificultăţi în obţinerea unui loc de muncă atât din cauza prejudecăţilor angajatorilor cât şi din pricina lipsei de încredere în propriile capacităţi.

 Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:

50 de persoane cu probleme de sănătate mintală, beneficiari ai serviciilor oferite in cadrul Centrului de Zi „Un Pas Împreună”

Adulţii cu probleme de sănătate mintală din Bucureşti, alţii decât beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de Zi „Un Pas Împreună”;

Angajatorii din Bucureşti;

Aparţinători, membri ai familiilor beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Împreună”;

Membri ai familiilor altor persoane cu probleme de sănătate mintală decât beneficiarii Centrului de Zi „Un Pas Împreună”;

Membri ai comunităţii;

Diverşi specialişti care se implică în reconstrucţia comunităţii.

 

 

 

b. Rezultatele proiectului

Pe perioada derulării  proiectului un număr de 15 beneficiari au fost angajaţi sau au desfăşurat o formă de muncă, 50 de beneficiari fiind instruiţi şi consiliaţi în vederea integrării în munca.

c. Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

DGASPCS1 este autoritate de implementare a proiectului.

d. Costurile proiectului

Proiectul a avut un buget de 73.280 euro

 

9.  CENTRU DE RECUPERARE NEUROMOTORIE  “ ICAR ”    

 Obiective proiect:

·   Crearea unui serviciu alternativ care să contribuie la reducerea numărului persoanelor instituţionalizate şi la menţinerea în familie a persoanelor adulte cu handicap locomotor şi neuromotor, având ca finalitate recuperarea şi reabilitarea  acestora.

·   Prevenirea fenomenelor care pot determina instituţionalizarea  adultului cu handicap – în contextul absenţei serviciilor de sprijin prin care să se asigure menţinerea la domiciliu a persoanei cu handicap.

·   diminuarea presiunii asupra caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte acordarea biletelor gratuite de tratament şi recuperare balneară pentru persoanele cu handicap locomotor şi neuromotor.

 

Localizare: Str. Dobrogeanu Gheorghe nr.74, sector 1

 

Grup ţintă: 45 de peroane cu handicap fizic/locomotor şi neuromotor; membrii familiei şi persoanele de suport din mediu de viaţă al beneficiarilor estimaţi la un număr de 100 de persoane.

 

Beneficiari finali: 20 de persoane cu handicap fizic/locomotor şi neuromotor.

 

Rezultate obţinute:

·   recuperarea şi respectiv îmbunătăţirea stării de sănătate pentru un număr de 20 de persoane cu handicap ( din familie şi din mediu instituţionalizat )

·   creşterea gradului de satisfacţie al beneficiarului prin dezvoltarea şi diversificarea tipurilor de servicii pe care le pot accesa.

·   creşterea gradului de satisfacţie al familiilor acestora şi al comunităţii, în raport cu actul de protecţie socială pentru persoane cu handicap.

·   creşterea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor cu restant funcţional.

·   dotarea cu aparatură şi personal a Centrului de Recuperare Neuromotor şi implicit, asigurarea funcţionalităţii acestuia.

Buget :

-    19.480 – buget ANPH

-    40.089,75 – buget DGASPC Sector 1

-    TOTAL = 131,569 75 LEI

 

Surse de finanţare: bugetul de stat ( prin Autoritatea Naţională pt. Persoane cu Handicap) şi bugetul local (DGASPC Sector 1)

 

10. FORMAREA, EVALUAREA SI CERTIFICAREA FORMATORILOR DIN REŢEAUA DE PROTECŢIE A PERSOANELOR CU HANDICAP”

     

   Obiective proiect:

·   Elaborarea şi editarea materialelor  necesare transferului de cunoştinţe însuşite în baza Programei – cadru de instruire specifică pentru 160 de persoane implicate în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap.

·   Formarea, evaluarea şi certificarea uni număr de 160 formatori care se ocupă de protecţia persoanelor cu handicap şi care se află în funcţii de conducere.

Parteneri : Centrul de formare profesională  „ProVocaţie”

Grup ţintă: 160 de persoane cu funcţii de conducere, angajate în domeniul protecţiei  persoanelor cu handicap, şi beneficiarii indirecţi care se constituie din cel puţin 750 de persoane care vor fi instruite şi formate de către cei 160 de formatori.

 

Beneficiari finali: 160 de persoane cu funcţii de conducere, angajate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.

 

Rezultate obţinute:

·   156 de persoane din cadrul DGASPC – urilor şi inspectori judeţeni ANPH au participat la cursul de instruire şi au intrat în procesul de evaluare.

·   119 de persoane au obţinut certificat de competenţe cu toate unităţile de competenţă

·   Evaluarea nevoilor de formare a celor 160 de viitori formatori – personal cu funcţii de conducere care se ocupă de protecţia persoanelor cu handicap.

 

Buget :

-    152200 – buget ANPH

-    15391 – buget DGASPC Sector 1

-    TOTAL = 167.591 LEI

 

  1. Nume proiect : CENTRU DE RECUPERARE NEUROMOTORIE  “PHOENIX”    

   Obiective proiect:

a. Crearea unui serviciu alternativ care să contribuie la reducerea numărului persoanelor instituţionalizate şi la menţinerea în familie a persoanelor adulte cu handicap locomotor şi neuromotor, având ca finalitate recuperarea şi reabilitarea  acestora.

b.Prevenirea fenomenelor care pot determina instituţionalizarea  adultului cu handicap – în contextul absenţei serviciilor de sprijin prin care să se asigure menţinerea la domiciliu a persoanei cu handicap.

c. diminuarea presiunii asupra caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte acordarea biletelor gratuite de tratament şi recuperare balneară pentru persoanele cu handicap locomotor şi neuromotor.

 

Grup ţintă: 45 de peroane cu handicap fizic/locomotor şi neuromotor; membrii familiei şi persoanele de support din mediu de viaţă al beneficiarilor estimaţi la un număr de 100 de persoane.

 

Beneficiari finali: 25 de persoane cu handicap fizic/locomotor şi neuromotor.

 

 

Rezultate obţinute:

·   recuperarea şi respectiv îmbunătăţirea stării de sănătate pentru un număr de 25 de persoane cu handicap (din familie şi din mediu instituţionalizat)

·   creşterea gradului de satisfacţie al beneficiarului prin dezvoltarea şi diversificarea tipurilor de servicii pe care le pot accesa.

·   creşterea gradului de satisfacţie al familiilor acestora şi al comunităţii, în raport cu actul de protecţie socială pentru persoane cu handicap.

·   creşterea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor cu restant funcţional.

·   dotarea cu aparatură şi personal a Centrului de Recuperare Neuromotor şi implicit, asigurarea funcţionalităţii acestuia.

 

Buget :

-    19.480 – buget ANPH

-    32.336,75 – buget DGASPC Sector 1

-    TOTAL = 123.816, 75 LEI

 

Surse de finanţare: bugetul de stat ( prin Autoritatea Naţională pt. Persoane cu Handicap) şi bugetul local (DGASPC Sector 1)

 

 

Semnează:

 

Director General

Dănuţ Ioan Fleacă

 

 

Anexa 2

      Anexa B

             la Hotărârea Consiliului Local 

           nr.228/27.05.2009

                          Preşedinte de Şedinţă ,

       Ion Brad

 

 

 

    Formularul 3

 

 

Bugetul proiectului

„Zâmbetul copiilor se bazează pe profesionişti”

 

- lei-

 

Cheltuieli eligibile

Buget solicitat de la ANPDC (RON)

Contribuţie proprie a aplicantului (RON)

Total

2009

2009

Selecţia şi formarea personalului din serviciile de îngrijire de zi şi din serviciile de tip rezidenţial (inclusiv transport, cazare, masă, diurne) pentru acest personal

-          Servicii de catering pentru participantii la modulul de formare de formatori (11pers x 5 zile)

-          Servicii de catering pentru desfasurarea cursurilor de formare a personalului din centrele rezidentiale (170pers x 3zile/pers)

-          Consumabile

 

 

 

 

1375

 

 

12750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

14225

Plata şi formarea formatorilor (inclusiv salarii, masă, transport, cazare, diurne)

-          Onorarii formatori de formatori (2 formatori/modul)

-          Onorarii formatori pentru modulele de formare a personalului din centrele rezidentiale

 

 

13860

 

 

35000

 

 

 

 

48860

Organizarea din punct de vedere logistic a sesiunilor de formare;

 

 

 

 

Elaborarea şi tipărirea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a sesiunilor de formare;

-          Elaborare suport de curs

-          Consumabile pentru realizarea si tiparirea suportului de curs si a altor materiale

 

 

 

 

 

 

 

7200

 

2000

 

 

 

 

9200

Cheltuieli ocazionate de promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.

-          Consumabile

-          Materiale de promovare (pliante)

-          Protocol

 

 

 

 

 

400

 

 

 

200

600

 

 

 

      1200

Monitorizarea rezultatelor obţinute (inclusiv cheltuielile ocazionate de evaluările iniţială, intermediară şi finală a participanţilor la sesiunile de formare)

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Total cheltuieli directe

 

 

 

Cheltuieli cu echipa de implementare (salarii, transport, cazare, diurnă) [1]

Transport

-          Abonament RATB

 

   600

    600

Alte cheltuieli ( întreţinere, telefon, fax, lumină, apă, gaze, consumabile, cheltuieli poştale etc.)

 

 

600

 

600

Total cheltuieli de administrare[2]

 

 

 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute[3]

            500

 

      500

Total general

63885

11300

75185

 

 

                                                                                             Data .........../............/...........

Semnează:

Director General

Danut Ioan Fleaca

 

 

 

 

 

 

Notă: Costurile cuprind toate taxele.

 [1] Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare, care sunt angajaţi ai DGASPC, vor fi suportate din contribuţia proprie a aplicantului.

[2] Cheltuielile de administrare nu trebuie să depăşească 7% din bugetul total al proiectului.

[3] Cheltuielile diverse şi neprevăzute nu trebuie să depăşească 5% din bugetul total al proiectului şi nu vor fi incluse la contribuţia proprie a plicantului.