Hotărârea nr. 218/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.”h” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80 şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor imobile aflate în proprietatea instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să întreprindă toate demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţii menţionate la art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după îndeplinirea condiţiei suspensive a obţinerii împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, instituţiile subordonate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                  

                 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                            SECRETAR,

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:    218

Data: 29.04.2009