Hotărârea nr. 214/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

construcţii definitive pe teren proprietate privată  

                                                        PUD  Str. Neajlovului nr. 11

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Raport nr.149/09.12.2008 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  5 CA 1/17.11.2008 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              -Ordonanţei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             -Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

              -Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

            - Ordonanata de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

              -Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

              -Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, aprobat cu HCGMB nr.269/21.12.2000.                  

               -Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi art.6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

              In temeiul prevederilor art.. 46, alin.1 şi 2 şi art. 95 lit. “I” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,      

                                                           Consiliul  Local al sectorului  1             

                                                                       HOTĂRĂŞTE

 

Art.1- Se aprobă   Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren : partial proprietate privata a persoanelor fizice  S = 198,76 mp – Str. Neajlovului nr.11, partial proprietate privată a Municipiului Bucuresti  S=150,00 mp propus concesionarii  -  str. Stelutei  nr.37 bis.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                       SECRETAR

                              Ion Brad                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

           

 

 

            Nr.:   214

            Data: 29.04.2009