Hotărârea nr. 194/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2008  privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică din cadrul Primariei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de Contestaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2008;

Văzând Dispoziţia Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti                   nr.27624/17.12.2008 privind constituirea Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. Se aprobă Metodologia privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2008  privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, metodologie care se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Comisia de Vânzare a  Cabinetelor Medicale şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:    194

Data: 29.04.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\n

Anexa 1

         Anexa nr.1

      la Hotărârea Consiliului Local

                           nr.194/29.04.2009

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            Ion Brad

 

 

 

 

 

METODOLOGIE

pentru punerea in aplicare a  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008  privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

 

I. Spatiile cu destinatie de cabinete medicale precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical care fac obiectul vanzarii

 

Art. 1 – Fac obiectul vanzarii in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 spatiile proprietate privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr.598/2001.

Art. 2 - Prin sintagma de „spatiu medical” se intelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spaţiului comun.

Art. 3 - Pot face obiectul vanzarii numai spatiile si terenurile aferente acestora a caror situatie juridica este clarificata.

 

II. Persoanele care au dreptul de a cumpara spatii medicale

 

Art. 4 - Au dreptul de a cumpara spatiile medicale: medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale

Art. 5 - Prin sintagma „titlul legal pe spatiu” se intelege:

a) contract de concesiune in vigoare la data aparitiei legii;

b) contract de inchiriere in vigoare la data aparitiei legii;

c) contract de comodat in vigoare la data aparitiei legii.

 

 

III. Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale

Art. 6 - Vanzarea spatiilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 se poate face prin doua metode, respectiv prin negociere directa si prin licitatie publica cu strigare.

 

A. Vanzarea spatiilor medicale prin negociere directa.

(1) Se vand prin negociere directa, actualilor detinatori, spatiile medicale care sunt aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 si pentru care detinatorii acestora au depus la autoritatile administratiei publice locale ale Sectorului 1 o solicitare scrisă de cumpărare, însoţită de copii certificate de pe actele care atestă deţinerea legală a spaţiului respectiv la sediul vânzătorului si pe site-ul Consiliului Local al Sectorului 1, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate.

(2) Se pot vinde prin negociere directa, persoanelor fizice si juridice legal constituite, spatiile medicale pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 68/2008 functioneaza potrivit  Ordonantei Guvernului nr.124/1998.

b) au depus in termen de 45 de zile de la data publicarii/afisarii listelor spatiilor medicale supuse vanzarii o solicitare scrisa privind cumpararea spatiului pe care il detin in baza unui titlu legal.

(3) Dosarul depus de catre solicitant ce urmeaza a fi verificat de catre Comisie va cuprinde copii certificate „conform cu originalul” de pe urmatoarele inscrisuri/documente:

a) cererea de cumparare depusa in termen de 45 zile de la data publicarii listelor – aprobate de C.G.M.B. – care cuprind spatiile medicale supuse vanzarii in conformitate cu prevederile legale;

b) certificatul de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor Medicale (partea I si partea a II- a pentru cei care sunt infiintati in baza Ordonantei Guvernului nr.124/1998;

c) certificatul de membru al Colegiului medicilor/dentistilor;

d) certificatul de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor Medicale – partea              a III - a pentru servicii conexe actului medical (cei care sunt infiintati in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2000);

e) contractul de societate civila pentru societatea civila medicala;

f) autorizatia sanitara de functionare/proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare;

g) documentele de constituire si functionare pentru persoanele juridice autorizate in conditiile Legii nr.31/1990:

1. codul unic de inmatriculare/certificatul de inregistrare fiscala;

2. actul constitutiv;

3. certificat constatator;

h) dovada de detinere in mod legal a spatiului;

i) declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008;

j) certificat de atestare fiscala eliberat de catre Ministerul Finantelor - Agentia Nationala a Finantelor Publice;

k) adresa de la Primaria Municipiului Bucuresti – Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din care sa rezulte ca asupra spatiului medical care formeaza obiectul vanzarii nu sunt depuse cereri de restituire in natura.

l) adresa de la Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Juridic, Contencios si Legislatie din care sa rezulte ca asupra spatiului medical care formeaza obiectul vanzarii nu exista litigii pe rolul instantelor judecatoresti;

m) adresa de la Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala din care sa rezulte situatia juridica a spatiului;

n) orice acte pe care comisia de vanzare le considera necesare si edificatoare pentru vanzarea spatiului medical.

(4) Dosarul va fi inaintat comisiei care il va analiza si va pronunta o hotarare. Hotararile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

(5) Dupa verificarea dosarului, comisia va comunica solicitantului decizia de admitere sau de respingere a cererii, conform formularului anexat.

(6) La fiecare sedinta de vanzare, comisia va incheia un proces-verbal care va cuprinde datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare, la spatiul comun precum si al cotei indivize din terenul aferent spatiului vandut.

(7) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

(8) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la comisia de contestatii, în termen de 5 (cinci) zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

(9) Comisia de contestatii este obligată să soluţioneze  contestatiile în termen de  5 (cinci) zile de la depunerea acestora.

(10 ) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestatii în condiţiile legislaţiei în vigoare privind contenciosul administrativ.

(11) Pentru fiecare sedinta la care participa, membrilor celor doua comisii li se va acorda o indemnizatie de 2500 lei brut/membru, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 519/23.12.2008.

(12) Contractul de vanzare-cumparare va fi incheiat in termen de 15 zile de la data incheierii procesului verbal, sau, in cazul depunerii unor contestatii sau actiuni in instanta, in termen de cel mult 15 zile de la data solutionarii acestora.

(13) Cumparatorii pot solicita Comisiei decalarea acestui termen pentru motive intemeiate. Prin motiv intemeiat se intelege, fara a avea un caracter limitativ, imposibilitatea obtinerii unor documente in termenul legal, boala, accident, etc.

(14) Preţul de vânzare al spaţiului medical şi al terenului aferent se stabileşte în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător şi comisie, şi nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare.

 (15) Raportul de evaluare prevăzut se întocmeşte de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care este selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de către autoritatea administraţiei publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spaţiilor medicale aprobate a fi vândute.

  (16) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileşte valoarea spaţiului medical şi a terenului aferent la preţul de piaţă pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piaţă şi a criteriilor de evaluare acceptaţi de comun acord.

(17) Preţul de vânzare a spaţiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008.

(18) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărători, în următoarele condiţii:

a) avans de 15% din preţul de vânzare;

b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;

c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(19) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fara a apela la instantele judecatoresti şi fără altă formalitate.

(20) În cazul in care devin incidente prevederile alin. (19), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

(21) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, două sau mai multe spaţii medicale situate în raza administrativa a Sectorului 1, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului.

(22) In acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008;

(23) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit prevederilor legale, comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.

            (24) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun.

            (25) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în vigoare.

            (26) În situaţia în care mai multi codeţinători solicită cumpărarea spaţiului medical, respectivul spaţiu se vinde acestora în cote proporţionale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenţia codeţinătorilor nu se stabileşte altfel.

(27) In vederea desfasurarii in bune conditii a procedurilor de vanzare, Comisia va infiinta un compartiment tehnic in atributiile caruia vor intra sarcini trasate de catre aceasta.

 

            B. Vanzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare

            Art. 7 -  Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare se face in conditiile art.  18-26 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2008.

 

IV: Dispozitii finale:

            Art. 8 - Prezentul regulament va fi supus aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1 si va intra in vigoare de la data aprobarii sale.

Art. 9 - In situatia in care exista cazuri ce nu sunt reglementate in prezentul regulament, se vor aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008, precum si ale celorlalte acte normative in domeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Comisiei de Vanzare a Cabinetelor Medicale.

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

COMISIA DE VANZARE A SPATIILOR  MEDICALE SECTOR 1

 

 

 

 

DECIZIA NR.______________

Privind admiterea/respingerea solicitarii de cumparare prin negociere directa a

 

___________________________________________________________________________________________________________________, utilizatorul spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in str. __________________________________________________________, sector 1, Bucuresti.

 

 

Avand in vedere Procesul Verbal din data de __________________________ al Comisiei pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, numita prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr.27624/17.12.2008;

Tinand seama de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

In temeiul art.17 din Ordonantade Urgenta a Guvernului nr.68/2008

 

 

COMISIA DE VANZARE A SPATIILOR  MEDICALE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

DECIDE:

 

Articol unic: Se admite/se respinge solicitarea de cumpararea prin negociere directa a _____________________________________________________________, utilizatorul spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in str. _____________________________, Sector 1, Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE COMISIE,

........................................