Hotărârea nr. 190/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile medicale veterinare sociale practicate de către Biroul Medicina Veterinară şi Relaţii cu alte Instituţii de Profil din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 – Serviciul Poliţia Animalelor

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 –  Serviciul Poliţia Animalelor;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completărilor ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.164/30.09.2004 privind majorarea taxei pentru încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi spre adopţie, modificată şi completată de Hotărârea Consilului General al Municipiului Bucureşti nr. 219/21.10.2004;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 467/2008 privind procedura de revendicare şi de adopţie a animalelor fără stăpân aflate în Centrul Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară, situat Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3 – 5, sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru activităţile medicale veterinare sociale practicate de către Biroul Medicină Veterinară şi Relaţii cu alte Instituţii de Profil din cadrul Direcţiei Generale de Poliţe Comunitară Sector 1 – Serviciul Poliţia Animalelor.

Art.2. Tarifele prevăzute la art. 1 sunt stabilite de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3.  Sumele rezultate în urma încasãrii tarifelor prevăzute la art. 1, constituie venituri extrabugetare şi se fac venit integral la bugetul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/2008 privind aprobarea taxelor pentru activităţile medicale veterinare sociale practicate de către Biroul Medicină Veterinară şi Relaţii cu alte Instutuţii de Profil se abrogă.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate.

            Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:    190

Data: 29.04.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

         nr.190/29.04.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

TARIFE PENTRU ACTIVITĂŢILE MEDICALE VETERINARE SOCIALE

 

 

Tarife generale de consultaţii        

·         Animale de companie

-câini                                                                                                   5  lei

-pisici                                                                                                   4 lei

·         Păsări de colivie, rozătoare, alte animale mici de companie                           3 lei

·         Iepuri şi păsări                                                                                                 1 lei

·         Animale mijlocii (porci, ovine, caprine)                                                          4 lei

·         Animale mari                                                                                                   5 lei

Eliberare reţetă                                                                                                         4 lei

 

Examene radiologice                                                                                                 9 lei

 

Ecografie                                                                                                                    8 lei

 

Examene paraclinice:

                                        parametrii biochimici                                                        11 lei

                                        examenul urinei                                                                 5 lei

 

Intervenţii speciale:

·         Evacuarea manuală a glandelor perianale                                                       5 lei

·         Spălarea medicamentoasă a glandelor perianale                                             5 lei

·         Tratament conservativ  al fracturilor                          

-câini, pisici                                                                                         11 lei

·         Anestezie câine, pisică                                                                                    7 lei

Injecţii, administrare de medicamente şi vaccinuri

·         Subcutanate, intramusculare, subconjunctivale, intravenoase, etc.

-          Câine, pisică, cal                                                                                       5 lei

-     Bovine, porcine                                                                                         5 lei

-     Ovine , caprine, purcei                                                                              3 lei

Individualizare, crotaliere   

            -carnasiere                                                                                                       11 lei

 

Toaletă unghii, gheare

            -câine, pisică                                                                                                    5  lei

            -păsări de agrement                                                                                         3 lei

 

Aplicarea sondei uretrale    

            -câine, pisică                                                                                                    7 lei

 

Tratamentul otitei externe

            -câine, pisică                                                                                                    6 lei

            -iepuri                                                                                                              3  lei

Spălarea conductului lacrimal                                                                                 7  lei

 

Aplicarea de pansamente                                                                            

            -animale mici:  -de fixare                                                                                 7  lei

                                    -de acoperire                                                                           3 lei

 

Îndepărtarea tartrului dentar (mecanic)                                                                 5  lei

 

Intervenţii chirurgicale                                                                                

·         Extirparea globului ocular animale mici                                                          11 lei

·         Intervenţii chirurgicale pe organele  din cavitatea abdominală                      

-plagă abdominală perforată (animale de companie)                          33 lei

-hernie ingvinală (animale de companie)                                             33 lei  

-ovariectomie

            -căţea                                                                                       22  lei

            -pisică                                                                                      14 lei

            -scroafă                                                                                   14 lei

-histerectomie                                                                         

            -căţea                                                                                       33 lei

            -pisică                                                                                      20 lei

-operaţie cezariană                                                                 

            -căţea                                                                                       33 lei

            -pisică                                                                                      22 lei

            -scroafă                                                                                   22 lei

-torsiune intestinală (câine)                                                                 33 lei

-hernie ombilicală (câini, pisici)                                                           14 lei

 

·         Operaţii pe torace

-rezolvarea pneumotoraxului traumatic (animale de companie)          44 lei

-hernie diafragmatică (animale de companie)                                     88 lei

·         Remedierea luxaţiei (animale de companie)                                                   16 lei

·         Cauterizare                                                                                                      44 lei

·         Tratament operator al fracturii                                                                        53 lei

·         Castrări

-câine                                                                                                   11 lei

-cotoi                                                                                                   7 lei

·         Deschidere de abcese                                                                                      9 lei

·         Extirpare glande perianale                                                                              22 lei

·         Hematom auricular                                                                                          14 lei

·         Operaţii de tumori                                                                                           18 lei

·         Toaleta şi sutura plăgii                                                                                    9 lei

·         Extracţie dentară (câini)                                                                                  7 lei

·         Remediere prolaps rectal (câini)                                 

-parţial                                                                                                 17 lei

-total                                                                                                    22 lei

·         Tratamente endoparazitare (carnivore)                                                           1 leu