Hotărârea nr. 177/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

pentru modificarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit  de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;          

            Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

            Luând în considerare Ordonanţa Guvernului României nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.239/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.268 şi ale Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/31.01.2008 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.353/27.10.2005 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Sector 1, cu modificările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republşicată, cu completările şi modificările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.13/31.01.2008, Comisia de evaluare a persoanelor cu Adulte cu Handicap sector 1 având următoarea componenţă:

 

 

Preşedinte:

Florica Popescu – medic primar axpertiză grad I;

 

Membrii:

Raluca Vrabie – medic primar medicină internă;

Daniela Popescu  - psiholog;

Elena Filip – reprezentant ONG;

Corina Tudor – asistent social;

Art. 2. Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/31.01.2008 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de evaluare a personelor adulte cu handicap Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                      SECRETAR

 

                              Ion Brad                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:   177

Data:31.03.2009