Hotărârea nr. 152/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului  “Pentru sănătatea noastră”

de către  Complexul Multifuncţional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Capitolul II- Secţiunea 1- Sănătate şi recuperare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi ale Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului  României nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei  publice locale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţiei publică cu personalitate juridică;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului “Pentru sănătatea noastră” de către  Complexul Multifuncţional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

                              Ion Brad                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   152

            Data:31.03.2009

 

 

\n

Anexa 1

 

                                                                                              Anexa nr. 1

      la Hotărârea Consiliului Local

    nr. 152/31.03.2009

                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

 

 

 

 

·               1. Descriere

 

·         1.1 Titlu

 

 


„Pentru sanatatea noastra”

 

 

·         1.2 Loc de desfăşurare

 

 


Bucuresti, Sectorul 1

 

·         1.2 Obiective

 


·         Obiectivul general al proiectului :

·         Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala prin asigurarea accesului la informare si servicii de sanatate gratuite.

 

·         Obiective Specifice;

 

·         O1. Evaluarea starii de sanatate pentru un numar de 500 de persoane intr-o perioada de  3  luni.

 

·         O2.  Cresterea numarului persoanelor asistate social care au acces la servicii sociale de calitate.

 

·         1.3 Justificare

 


 

(a)   identificarea necesităţilor şi constângerilor percepute în zona vizata

            Prin activitatea de asistenta sociala de la nivelul Sectorului 1 a putut fi evaluata situatia persoanelor cu risc crescut de marginalizare sociala. Anumite grupuri tinta defavorizate din punct de vedere social s-a constatat ca sunt neacoperite de sistemul national de asigurari sociale de sanatate. Desi beneficiaza de asistenta medicala prin medicul de familie realizarea unor investigatii medicale nu se poate realiza prin sistemul de asigurari intrucat beneficiarii nu au calitatea de asigurat conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

            Preluarea persoanelor fara adapost din strada se realizeaza uneori fara ca persoana in cauza sa fie identificata fapt ce determina imposibilitatea cunosterii starii de sanatate a pacientului. Intrarea in comunitatea de beneficiari potrivit normelor epidemiologice trebuie realizata cu realizarea prealabila a unor analize medicale.

            Copiii abandonati in maternitatile de pe raza sectorului 1 care nu au dobandita identitatea in absenta atribuirii unui cod numeric personal nu pot beneficia de servicii medicale gratuite asigurate prin sistemul national de sanatate.

In prezent in aceasta situatie se afla:

-          un numar de 7 copii institutionalizati pentru care s-au demarat procedurile de inregistrare tardiva;

-          un numar de 5 copii care nu au carti de identitate.

-          15 persoane fara acte de identitate din comunitate, aflate in evidenta serviciilor de prevenirea a marginalizarii sociale si a abandonului din cadrul DGASPC S1;

-          202 persoane institutionalizate in cadrul CSS Odai- Centrul de Urgenta pentru persoane fara adapost;

-          Persoane fara venituri cu domiciliul legal pe raza Sectorului 1 aflate in evidenta medicilor de familie .

 

(b)   lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi

            Grupul tinta al proiectului este alcatuit din urmatoarele categorii de populatie:

Persoanele aflate in situatie de risc major de marginalizare sociala din cauza problemelor socio-economice cu care se confrunta.

Beneficiarii directi ai proiectului vor fi :

-          minim 500 persoane incluse in programul de evaluare a starii de sanatate;

-          minim 500 de persoane incluse in programul de furnizare de servicii de sanatate de la nivelul sectorului 1 Bucuresti;

-          minim 800 de persoane consiliate sanitar si social;

Beneficiari indirecti:

-          familiile persoanelor incluse in programul de asistenta medicala;

-          comunitatea locala a sectorului 1;

 

(c)    motivaţia alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor

grupul tinta este alcatuit din urmatoarele categorii de populatie:

-          persoane fara adapost gazduite in cadrul Centrului de Urgenta pentru persoane fara adapost Odai;

-          copii fara identitate aflati in evidenta serviciilor de asistenta sociala;

-          persoane fara nici un venit;

-          persoane cu handicap/varstnice imobilizate si fara apartinatori aflate in evidenta Complexului Multifunctional Caraiman

Alegerea acestui grup tinta s-a realizat pe baza evaluarii nevoilor identificate pana in prezenta atat de catre Complexul Multifunctional Caraiman cat si de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, la nivelul Sectorului 1 Bucuresti.

            Categoriile mai sus mentionate fie nu sunt acoperite de sistemul national de asigurari de sanatate fie la momentul identificarii lor nu sunt inscrise la un medic de familie fapt ce face dificila cunoasterea reala a starii de sanatate la intrarea in cadrul centrului.

 

(d)   relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă

            Realizarea unuei evaluari complexe a starii de sanatate prin realizarea unui set de analize medicale de hematologie si biochimie va conduce la depistarea anumitor afectiuni precum si la o adaptare a serviciilor publice oferite in continuare bazata pe cunoasterea completa si complexa a situatiei nu numai din punct de vedere socio-economic ci si din punctul de vedere al sanatatii persoanei.

 

 

·         1.4 Descrierea detaliată a activităţilor

 


1.      Evaluarea starii de sanatate generala- aceasta activitatea se va realiza de catre medicul din cadrul Centrului pentru persoanele institutionalizate sau de catre medicul de familie angajat al CM Caraiman;

Acest control va cuprinde monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun, glicemie);

2.      Recoltarea de probe biologice in vederea realizarii analizelor medicale- se va realiza fie la sediul centrului fie la sediul CM Caraiman pe baza de programare prealabila. Se pot efectua urmatoarele analize: GOT, GPT, uree, proteine totale, glucoza, colesterol, trigliceride, mg, calciu, bilirubina totala, bilirubina directa, fosfataza alcanalina,GGT, fe, acid uric, hemograma, creatinita, urocultura, vdrl, hiv. Analizele pot varia in functie de recomandarea medicului.

3.      Control de specialitate in cadrul cabinetelor medicale din CM Caraiman la recomandarea medicului-  ca urmare a analizelor medicale si a evaluarii starii de sanatate realizata de medic se va face orientarea pentru consult de specialitate catre cabinetele existente la nivelul CM Caraiman sau recomandare catre alte cabinete de specialitate;

4.      Consiliere medicala- odata cu evaluarea starii de sanatate se va realiza si consilierea medicala in vederea educatiei pentru sanatate a pacientului si promovarii unui stil de viata sanatos. Realizarea unei abordari proactive in domeniul sanatatii conduce in mod implicit la reducerea costurilor sociale. Educatia pentru un stil de viata sanatos trebuie sa devina o componenta majora a sistemului de sanatate.

5.      Consiliere sociala- prin colaborarea cu medicii de familie si cu partenerii sociali sunt identificate o serie de cazuri sociale care nu au accesat serviciile sociale existente in Sectorul 1. Prin identificarea acestor persoane se impune realizarea unei consilieri sociale bazata pe nevoia sociala identificata si referirea in regim de urgenta a cazurilor sociale catre serviciile sociale specializate.

 

·         1.5 Durata şi planul proiectului

 


q    Durata proiectului va fi de 3 luni.

 

 

-                      2. Rezultate preconizate

-          Efectuarea unui numar de 1500 de analize de diferite tipuri (hematologie, biochimie);

-          Evaluarea starii de sanatate pentru un numar de minim 500 de persoane;

-          Consilierea medicala si sociala a unui numar de min. 500 de persoane asistate social;

-          Cresterea calitatii vietii pentru un numar de aprox 500 de persoane + apartinatori.

 

Costuri estimative:

-          Costuri personal- 6427 lei

-          Costuri materiale sanitare si tipizate medicale- 5000 lei;

-          Costuri reactivi- 5000 lei

-          Materiale informative- 2000 lei