Hotărârea nr. 139/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, prin negociere directă, a unui teren în suprafaţă de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării nr.29, sector 1,

nr.cadastral 2511 (Piaţa Aviaţiei) către SC Immobiliare Bucarest SRL

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor art.15, lit”e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agro-alimentare din Municipiul Bucureşti;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti;

Văzând  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.24/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor;

Ţinând seama de solicitarea SC Immobiliare Bucarest SRL nr.128/20.01.2009 înregistrată la sediul Administraţiei Pieţelor Sector 1;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 320/08/A/958/12.02.2008, eliberat de Primăria Sector 1, precum şi Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti  aprobat prin  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/2000;

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, prin negociere directă, a unui teren în suprafaţă de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr.29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei) către SC Immobiliare Bucarest SRL.

 

 

 

 

Art.2. Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 1 să efectueze toate demersurile  necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

                              Ion Brad                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

           

 

 

 

 

 

            Nr.:   139

            Data: 24.03.2009