Hotărârea nr. 128/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  Şcoala cu clasele I-VIII nr.177 „Nicolae Grigorescu”  din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Şcoala cu clasele I-VIII nr.177 “Nicolae Grigorescu” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

                              Ion Brad                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

           

 

 

 

            Nr.:   128

            Data: 24.03.2009

                                                                                                         Anexa nr. 1

      la Hotărârea Consiliului Local

    nr. 128/24.03.2009

                                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            Ion Brad

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

PENTRU CONSTRUIRE SALA SPORT LA

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 177 “NICOLAE GRIGORESCU”

 

 

 

VALOAREA INVESTITIEI

 

 

Valoarea totala a lucrarilor de construire sala sport ( inclusiv T.V.A) in Mii lei:  

 

  6.032,260 Mii Lei

Din care C+M:                            5.014,670 Mii Lei

 

 

Valoarea totala a lucrarilor de construire sala sport (inclusiv T.V.A) in Mii EURO: 

 

  1.563,572 Mii Euro

Din care C+M:                            1.299,811 Mii Euro

 

 

Unde 1Euro = 3,8580 lei din data de 27.11.2008

 

 

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR: 5 LUNI