Hotărârea nr. 120/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 „Sfinţii Voievozi” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 “Sfinţii Voievozi” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

                              Ion Brad                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

           

 

 

            Nr.:   120

            Data:24.03.2009

 

 

                                                                                                         Anexa nr. 1

      la Hotărârea Consiliului Local

       nr. 120/24.03.2009

                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            Ion Brad

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

PENTRU EXECUTIE MANSARDARE SI EXPERTIZARE TEHNICA DE REZISTENTA  LA OBIECTIVUL

 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 “SFINŢII VOIEVOZI”

 

 

 

VALOARE INVESTITII

 

          Valoare totala a lucrarilor de executie  MANSARDARE SI EXPERTIZARE TEHNICA DE REZISTENTA  inclusiv TVA

 

                                   2.313,540  mii  lei

din care C+M=           1.382,117 mii  lei

         

Valoare totala a lucrarilor de executie  MANSARDARE SI EXPERTIZARE TEHNICA DE REZISTENTA    inclusiv TVA in Euro

 

                                  599,674  mii Euro

din care C+M=          358,247  mii Euro

 

Unde 1Euro = 3,8580  lei la data de: 27.11.2008

 

 

DURATA DE EXECUTIE : 4 luni