Hotărârea nr. 438/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 438 / 2006

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                    

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 1                                                

 

 

 

HOTĂRÂRE

aprobarea concesionării  administrării şi modernizării Pieţei 16 Februarie,

situată în Str.Munteniei, f.n. sector 1, Bucureşti,

conform prevederilor legale în vigoare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

            Având în vedere solicitarea SC Teomod Style Trading SRL, înregistrată la Primăria Sector 1, precum  şi revenirea la Administraţia Pieţelor Sector 1 cu nr.125/11.12.2006, înregistrată sub nr.2344/11.12.2006;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agro-alimentare din Municipiul Bucureşti şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.24/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 privind achiziţiile publice;

            În temeiul art.46, alin.(2), lit.”h” şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă concesionarea administrării şi modernizării Pieţei 16 Februarie, situat în Str. Munteniei, f.n, sector 1, Bucureşti, conform  prevederilor legale în vigoare.

            Art.2. Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 1 să efectueze toate demersurile necesare în vederea aducerii  la îndeplinire a obiectivelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                         SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 438

Data: 19.12.2006