Hotărârea nr. 435/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 435 / 2006

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 1                                                

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul       

Administraţiei Domeniului Public  Sector 1,

                       între conducerea instituţiei şi sindicatele reprezentative

 

    Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de catre Administratia Domeniului Public Sector 1;

      Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale si al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

În temeiul art.22 si art.31 din Legea nr.130/1996, modificată şi completată prin Legea nr.143/1997- a contractelor colective de muncă;

Având în vedere prevederile  Legii nr.53/2003 – Codul Muncii ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică ;

În temeiul Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele, periculoase ;

Luând în considerare prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, Normele Generale de protecţie a muncii, precum şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional pentru anii 2005-2006, înregistrat la M.M.S.S.F. sub nr. 20.01/ 31.01.2005 ;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit  şi din unităţile bugetare, şi ale Hotărârii Guvernului României nr.829/1994 cu privire la modul de stabilire a premiului anual ;

Ţinând cont de Ordonanţa Guvernului României nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salariat, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În temeiul art.46, alin.(1) şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea instituţiei şi sindicatele reprezentative, conform Anexei nr.1, care parte integrantă din  prezenta hotărâri.

Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.

Art.2. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Sindicatele reprezentative din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                         SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 435

Data: 19.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Anexa nr.1

                                                                       la Hotărârea  Consiliului Local

                     nr. 435/19.12.2006

                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Adrian Oghină

 

 

 

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1

 

 

 

                                                                         AVIZAT,

                                                                     PRIMAR,

                                                                        ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

            În baza prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.. 22 din Legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă între :

 

            Directorul General al A.D.P. Sector 1, domnul Milea Eugen ;

- Sindicatul Liber Independent Solidaritatea din cadrul A.D.P. Sector 1, prin presedintele sau, domnul Ginghina Zanet ;

- Sindicatul Liber Ramuris din cadrul A.D.P. Sector 1, prin presedintele sau, domnul Muhulica George ;

 

            1.Contractul colectiv de muncă, la nivel de instituţie, cuprinde drepturile şi obligaţiile Administratiei Domeniului Public Sector 1 şi ale salariaţilor sai, cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

            2.Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

            3. Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi.

            4. În situatia în care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de munca intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, acestea vor completa prevederile prezentului contract.

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

 

Art.2.Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de 2 (doi) ani începând cu data înregistrării la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3.(1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

(2) Negocierile cu privire la modificare, nu vor putea începe mai târziu de 15 zile calendaristice şi nici mai devreme de 48 de ore de la data comunicării cererii de modificare.

(3) Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării lor, ca act adiţional, la D.G.M.P.S.-Bucureşti.

(4) Cererile de modificare a contractului colectiv de muncă vor fi depuse de către sindicate la directorul general, iar de către directorul general, la reprezentanţii sindicatelor.

(5) Angajatorul, la cererea părţii sindicale, va pune la dispoziţie informaţiile şi documentele necesare, în termen de cel puţin 5 zile, pentru a putea fi folosite la negocierea contractului colectiv de muncă sau la modificările acestuia.

(6) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse contractului produc efecte numai pentru viitor.

(7) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării  contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4.Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă au loc potrivit legii.

Art.5.Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau la nivel naţional.

In situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

   Art.6.Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a contractului colectiv de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

Art.7.La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, Administratia Domeniului Public Sector 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele colective de muncă.

Art.8. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.9. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, instituţia va asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Art.10.(1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin numirea în funcţie, de către directorul general, în baza unei decizii, aceasta  făcându-se conform condiţiilor stabilite de lege şi cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

(2) Nu vor putea fi incluse în contractele individuale, prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în contractul colectiv de muncă.

(3) Decizia şi contractul individual de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

            - datele de identificare ale părţilor;

            - durata contractului individual;

            - drepturile salariatului;

            - semnăturile de acceptare ale celor două părţi.

(4) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.11Angajarea şi încadrarea personalului:

(1) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

(2)Conducerea se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor - prin afişare, posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a acestora.

(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

(4) Orfanii şi văduvele foştilor salariaţi din unitate vor fi angajaţi cu prioritate pe un post vacant, dacă, în urma examinării, îndeplinesc cerinţele postului.

(5) Persoanele angajate, debutanţi în funcţie/profesie, vor trece printr-o perioadă de probă, în conformitate cu prevederile legii. După perioada de probă, la propunerea şefului ierarhic, vor fi trecute în gradul sau treapta profesională imediat următoare. În cazul în care nu corespund, angajatii respectivi vor fi eliberaţi din funcţie.

Art.12. Promovarea şi transferul:

(1) Promovarea în funcţie a salariaţilor se face de către o comisie din care trebuie să facă parte în mod obligatoriu conducătorul instituţiei.

(2) Nu se pot face promovări în funcţie fără susţinerea unui concurs şi fără acceptul  persoanei în cauză.

(3) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

(4) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

(5) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(6) Delegarea unui salariat pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendarisitce, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art.13.Modificarea şi încetarea  Contractului individual de muncă se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Contractul individual de muncă se poate modifica  în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor  sau iniţiativa uneia din părţi, în cazurile   prevăzute de lege. 

Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  referitoare  la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinţarea unilaterală a contractului  individual de muncă pentru acest motiv.

Art.14.Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile şi în  modurile prevăzute expres de lege.

În cazul desfacerii  contractului individual de muncă conform art. 61lit.c) si d), art.65 si art.67, instituţia este obligată să acorde salariatului un preaviz, ce un poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, conform prevederilor legale.

 

În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să  absenteze doua ore pe zi de la programul instituţiei, pentru a-şi căuta loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.

Art.15.Părţile convin să menţină în muncă persoanele handicapate sau afectate de boli profesionale, dobândite în procesul muncii la A.D.P. Sector 1, în cazurile când acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor ce le ocupă.

Art.16.Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă, sau în legătură cu munca, ori a contactării unei boli profesionale în unitate, unitatea va plăti acestuia concediu medical şi se va ţine cont şi de alte drepturi salariale în conformitate cu legea.

Acordarea compensaţiei, prevăzută la alineatul anterior, nu înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în conformitate cu legea.

Art.17.Conducerea va asigura transportul în cazul deplasării personalului în interesul serviciului în afara unităţii (transportul în comun şi de la sau în alte localităţi).

 

CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNA

 

Art.18.Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se stabilesc forme de organizare a timpului în tură, tură continuă şi turnus (schimburi inegale), după un program stabilit anterior.

Angajatorul poate hotărî desfăşurarea activităţilor în zilele nelucrătoare, cu efectivul de utilaje şi personalul necesar.

Timpul de muncă efectuat în conformitate cu alineatul anterior va fi compensat în conformitate cu prevederile legii.

Art.19.(1) Orele prestate, din dispoziţia directorului general, peste programul stabilit în instituţie sau în zilele legale ori declarate zile nelucrătoare, sunt ore suplimentare.

(2) Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări ugente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora.

(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza :

- a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru ;

- b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza ;

(4) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze, în condiţii deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa depăşească 360 de ore pe an.

(5) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

(6) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Art.20.Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art.21.In cursul programului de lucru se acordă o pauză pentru masă de 30 minute, care nu se include în durata timpului de muncă pentru SECTIA SPAŢII VERZI, SECTIA PRODUCTIE MATERIAL DENDRO-FLORICOL, SECŢIA DRUMURI, SECŢIA TRANSPORT-MECANIZARE.

Art.22. Programul de lucru este cel stabilit prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

 

Durata Redusa a Timpului de Munca

 

Art.23.Pot beneficia de reducerea programului de munca cu 2 ore, salariaţii  care urmează  diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună.     

 

Concedii si Zile Libere

 

            Art.24.Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-         Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-         Sf Paşti – 2 zile ( prima si a doua zi de Paşte);

-         Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-         Ziua Naţională – 1 zi (1 Decembrie);

-         Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie);

-         Zile de repaus – sâmbăta şi duminica.

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

Pentru realizarea unor punţi din ajunul sărbătorilor, conducerea unitatii, de comun acord cu salariatii, poate hotărî recuperarea unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

Art.25.(1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, în condiţiile legii.

(2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, după   cum urmează:

            - până la 10 ani - 21 de zile lucrătoare

            - peste 10 ani - 25  de zile lucrătoare

(3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

(4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.

            (5) În cazul în care  salariatul, din motive justificate, nu poate  efectua, integral sau  parţial concediul de odihnă  la care avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul  persoanei  în cauză, autoritatea sau instituţia  publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul  anului  următor.

(6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

            a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

            b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

            c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

            Art.26.Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea unitatii are dreptul la o compensaţie care constă din:

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

            - timpul consumat cu deplasarea dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

            Art.27.În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

Art.28.În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

            Art.29. În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncă din motive imputabile salariatului după efectuarea concediului, instituţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite.

            Art.30.Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate şi salariaţii nevăzători au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile.

            Art.31.Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare, astfel:

 

·         personalul de la spaţii verzi – 5 zile

·         vopsitori industriali şi auto, acumulatorişti – 5 zile

·         muncitori întreţinere, reparaţii utilaje – 5 zile

·         sudori, forjori, radiatorişti, vulcanizatori şi depanatori pene – 5 zile

·         personalul de la drumuri – 5 zile

·         şoferi – 5 zile

 

Conducătorii locului de muncă care au în subordine personal productiv au dreptul la un concediu suplimentar de 5 zile conform H.G. 281/1993, art. 8, alin. 1, lit.a : anexa 3 si 4: Adresa Directiei de Sanatate Publica Bucuresti nr. 4287/2005 – Buletin de determinare prin expertizare Nr. 20/06.05.2005. 

 

Art.32.La plecarea în concediu salariaţii  au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

            Salariaţii au dreptul la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată separat, care se acordă în condiţiile legii.

            Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, prima de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile.

            Art.33. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;

            - decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;

            - căsătoria salariatului – 5 zile;

            - căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile;

            - naşterea unui copil al salariatului– 3 zile.

            - chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi;

            - donatorii de sânge – conform legii;

            - la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

            - control medical anual – 1 zi.

Art.34.Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

Art.35.Salariaţii care urmează diverse programe de formare profesională sau care îşi  continuă  studiile pot beneficia, la cerere,  de concedii  de studii,  potrivit legii.

În cazul în care salariaţii fac dovada că urmează  cursuri de studii /programe de perfecţionare, concediul  de studii fără plată se poate acorda anual, integral sau fracţionat, după cum urmează:

- 30 de zile calendaristice pentru studii medii

- 60 de zile calendaristice pentru studii superioare.

            Perioada aferentă  concediilor fara plată  nu constituie vechime în muncă.

            Un salariat nu poate beneficia pe an, de mai mult de 60 de zile de concediu fără plată.

 

Învoiri

 

            Art.36.La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

            - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

            - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

            - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

            În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

CAPITOLUL IV

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

Art.37.(1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, angajaţii din cadrul A.D.P. Sector 1  au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcţiei, categoriei, clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadraţi, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa postului.

(2) Plata salariilor se face o dată pe lună.

            (3) Salariile angajaţilor din cadrul instituţiei se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

            (4) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

            (5) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul din cadrul instituţiei poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Salariile de merit se vor stabili anual prin dispoziţia directorului general, urmărindu-se ca toţi salariaţii care obţin rezultate deosebite în activitate, să poată fi cointeresaţi, prin acordarea salariului de merit.

            (6) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

            Art.38.Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

      Art.39.Numărul total de salariaţi beneficiari ai Contractului colectiv de muncă este de 1245, conform statului de functii si organigramei A.D.P.

             Salariul minim negociat la nivelul instituţiei este salariul minim brut pe ţară garantat în plată

            Art.40. Salariaţii A.D.P. Sector 1 beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

            TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ     COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ

            - între 3 şi 5 ani                                                                         5%

            - între 5 şi 10 ani                                                                     10%

            - între 10 şi 15 ani                                                                   15%

            - între 15 şi 20 ani                                                                   20%

            - peste 20 ani                                                                           25%

 

            Art.41.Pentru salariaţii care desfăşoară activităţi de arhivă, se acordă un spor în cuantum de 5% calculat la salariul de bază.

Personalul contractual TESA care isi desfasoara activitatea in sediul din bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, beneficiaza de un spor pentru conditii de munca vatamatoare,  in cuantum de 10% din salariul de baza, pentru depasirea valorilor maxime admise ale densitatii de putere a campului electromagnetic.

Art.42.Categoriile de personal şi valoarea sporurilor acordate pentru condiţii de muncă vătămătoare precum si a altor sporuri, sunt date în Anexa nr.4 la prezentul contract colectiv.

Art.43.Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază de un spor de 25% din timpul efectiv lucrat.

            Art.44.În cursul anului, pentru premierea individuală a personalului, instituţia va constitui un fond de premiere lunar, prin aplicarea cotei prevăzute de legislaţia în vigoare asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

            La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu), conform legislaţiei în vigoare.

            Art.45.Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.

            Art.46. Instituţia, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

 

CAPITOLUL V

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

Art.47.Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor instituţiei se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Contestaţia va fi soluţionată conform prevederilor legale.

            Art.48.Avansarea în funcţii, clase şi grade sau trepte superioare a angajaţilor instituţiei se face potrivit dispoziţiilor legale.

 

CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

Art.49.Pentru a asigura participarea lucrătorilor la elaborarea şi aplicarea măsurilor legale, în domeniul protecţiei muncii, conducătorul unităţii organizează, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform Legii nr.53/24.01.2003 – CODUL MUNCII ; Titlul V – Sănătatea şi Securitatea în Munca, art.171-181.

Art.50.(1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru implementarea unui sistem organizat de protecţia muncii şi P.S.I., având drept scop îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă, conform legislaţiei în vigoare. În afara prevederilor normelor legale generale republicate şi departamentale de protecţia muncii, se pot include norme specifice proprii stabilite prin consens.

(2) Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii femeilor, cel puţin la nivelul drepturilor specificate de legislaţia muncii.

(3) Până la realizarea obiectivului prevăzut la alineatul întâi, părţile vor analiza trimestrial şi vor stabili măsuri, care vor urma a fi luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

(4) La stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă se va ţine seama ca, la cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii să fie consultaţi obligatoriu, cu privire la reducerea timpului de lucru şi acordarea de concedii suplimentare.

            Art.51.Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

            Art.52.(1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanenţă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

            (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

            (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea instituţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

            (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor  pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

            (5) Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

Art.53.Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

            Locurile de muncă cu condiţii  deosebite stabilite la nivelul instituţiei

sunt cele nocive sau periculoase.

            Art.54.În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea instituţiei  are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

            Art.55.Conducerea instituţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru.

Art.56.Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică şi prin instituţia poliţiştilor comunitari.

            Art.57. Instituţia este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Protectia Muncii

 

Art.58.(1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

            (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

            (3) Instituţia va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

            (4) Conducerea instituţiei are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

            (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea instituţiei are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

            a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

            b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

            c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;

(6) Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a instalaţiilor sanitare etc.

Art.59.(1)Angajatorul se obliga ca, atat la angajare cat şi pe perioada în care salariatul îşi desfăşoară activitatea în unitate, să-i asigure echipamentul de protecţie,în funcţie de condiţiile de muncă şi alte drepturi legale, specifice locului de muncă conform Anexei nr.2 la contractul colectiv

(2)Distribuirea şi suportarea contravalorii echipamentului de lucru se face conform prevederilor legale în materie.

(3) În cazul locurilor de muncă şi categoriilor profesionale care necesită un echipament de lucru cu caracter special (design, inscriptii), contravaloarea diferenţei dintre echipamentul standard şi cel special se suportă integral de angajator.

(4) În cazul în care salariatul pierde echipamentul, i se va acorda un alt echipament, identic, a carui contravaloare i se reţine din drepturile salariale.

(5) Înstrăinarea echipamentului de protecţie sau de lucru constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.

(6) Neutilizarea echipamentului de protecţie se sancţionează conform legii, iar a echipamentului de lucru conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.

(7) În cazul uzării premature a echipamentului conform termenelor prevazute de normele de proţectia muncii, salariatului i se acordă de către angajator un nou echipament, iar dacă echipamentul este deteriorat din vina angajatului, acesta va suporta contravaloarea reparaţiei sau înlocuirii lui.

Art.60. Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în exteriorul instituţiei .

Art.61.Conducerea instituţiei  va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de instituţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

 

Masuri de Protectie Sociala

 

Art.62.Instituţia va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.63. Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul menţinerii stabilităţii in instituţie a angajaţilor, diferenţiat pe tranşe de vechime, astfel:

 

-   0 - 2 ani                   -   0% ;

-   2 – 5 ani                  -   6%;

-   5 – 10 ani                - 12%. 

- 10 - 15 ani                 - 18%;

- peste 15 ani               - 24%.

 

Art.64.Pentru asigurarea unei ţinute decente, salariatii TESA din cadrul  A.D.P.Sector 1 vor beneficia trimestrial (în prima luna a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă. Aceste drepturi se vor plăti tuturor salariaţilor care au desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele excepţii:

- nu se plătesc aceste drepturi salariaţilor care nu au avut activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează plata.

- salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

            Art.65.De Paşte şi de Crăciun salariaţii din cadrul  A.D.P.Sector 1 beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui angajat, din luna anterioară sărbătorii.

           Aceste drepturi se plătesc salariaţilor care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni anterior acordării acestor prime.

           Salariaţii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada anterioară plăţii, vor primi o sumă proporţională cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata.

            Art.66.Se acordă un premiu angajaţilor pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin decizia directorului general, in limita fondurilor bugetare aprobate.

            Art.67.În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

            Art.68.Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.69.Măsurile privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii precum şi buna funcţionare a instituţiei vor fi stabilite de reprezentanţii aleşi ai salariaţilor şi directorul general .

Art.70.În cazul decesului angajatului, familia acestuia va beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un  ajutor acordat din fondurile de salarii, în cunatumul prevazut de lege.

Angajatul va beneficia de ajutorul prevazut de lege si în cazul decesului copilului minor.

 

Munca si Protectia Femeilor

 

Art.71.Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

            Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

            Art.72.La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

 Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art.73.Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi, decât cu acordul părţilor.

 Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară, nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

              Art.74.Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi,  în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

             Art.75. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

             Art.76.Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

             Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALĂ

 

Art.77. Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii  perfecţionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.78.Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării  acestuia se vor face de conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de instituţie.

Art.79. În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

            Art.80. Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc instituţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

            Art.81.Salariaţii instituţiei pot urma cursuri de specializare sau de perfecţionare, ori programe de specializare, în ţară sau în străinătate, la propunerea conducerii instituţiei. Cei care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai mare de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel puţin 3 ani în cadrul instituţiei  după absolvirea cursurilor.

            Rezultatele obţinute la cursurile  de perfecţionare de către salariaţii  instituţiei  pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora.

 

CAPITOLUL VIII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

            Art.82.Angajaţii instituţiei sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

            Art.83.Angajaţii instituţiei sunt obligaţi sa-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

            Art.84. Angajaţii instituţiei au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

            Art.85.Orice angajat al instituţiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă persoana care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

            Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă angajaţilor din subordine.    

Art.86.Salariaţii instituţiei au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

            Art.87.Angajaţilor instituţiei le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

            Art.88.Salariaţii instituţiei sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

            Art.89.Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii instituţiei sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

           

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

            Art.90.Încălcarea de către angajaţii instituţiei, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

            Art.91.(1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

            (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antacedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

            (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

            (5) Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

Art.92.Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

            Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

             Art.93.Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

      c) pentru daunele plătite de instituţiei, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.94.Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

            Art.95.Sindicatele şi salariaţii recunosc dreptul directorului general de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

CAPITOLUL X

Relaţiile dintre angajator şi sindicate

Art.96.(1) Părţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.

(2) Liderul organizaţiei sindicale cu personalitate juridică din unitate, în calitate de salariat, are dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile plătite de unitate pentru activităţi sindicale (Legea 54/2003 cu privire la sindicate).

(3) Aceste zile vor fi folosite cu anunţarea în prealabil a conducerii ADP Sector 1.

(4) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea sindicatului, numărul beneficiarilor de reducere a timpului de lucru în condiţiile descrise la alin 1 şi 2, este de 4 (exclusiv liderul sindical) iar durata reducerii pentru fiecare în parte este:

   -vicepreşedinte            4 zile;

   -casier                         2 zile;

(5) Aceste zile vor fi acordate numai de către Preşedintele sindicatului, avănd obligaţia să anunţe despre acest lucru în prealabil conducerea unităţii.

(6) Zilele de reducere a programului lunar plătite de unitate se pot acorda şi prin cumul, prin hotărârea Comitetului Executiv al Sindicatului pusă de comun acord în prealabil cu conducerea unităţii şi numai atunci când acest lucru este necesar.

Art.97. În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă, se întocmeşte de către angajator Regulamentul De Ordine lnterioara, cu informarea sindicatului, care are obligaţia să sprijine conducerea în respectarea acestuia.

Art.98.Angajatorul va asigura în mod gratuit spaţii pentru desfăşurarea activităţii sindicale, cu mobilierul adecvat, posibilitatea de multiplicare a materialelor pentru activităţile sindicale, mijloace de comunicaţie din dotarea unităţii, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii sindicale, toate acestea cu aprobarea Directorului General.

Art.99.Angajatorul acceptă să reţină cotizaţia membrilor de sindicat, pe statul de plată şi să vireze lunar sumele respective în contul bancar al sindicatului. Sindicatul se obligă să anunţe contul bancar, şi lunar să predea şi eventual să rectifice, la Compartimentul Financiar- Contabilitate, listele cu salariaţii membrii de sindicat.

Reţinerea cotizaţiei sindicale, pe statul de plată se va face pentru fiecare membru de sindicat în parte, după prezentarea de către sindicat a acordului scris al acestuia, din care să reiasă că este de acord cu această operaţiune financiară.

Întreaga răspundere pentru această operaţiune revine exclusiv sindicatului şi reprezentanţilor acestuia.

Art.100.Directorul General sau împuternicitul legal al acestuia poate invita reprezentanţii sindicatului la şedinţele conducerii unităţii.

Conducerea şi sindicatul îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.

Art.101.Angajatorul recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale la care Sindicatul este afiliat, de a verifica la locul de muncă, în conformitate cu legea, după aprobarea Directorului General, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul A.D.P. Sector 1.

Art.102.Unitatea nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.

  Prevederile alineatului anterior se suspendă în momentul în care acţiunea salariaţilor a fost declarată ilegală de către instanţele judecătoreşti competente.

Art.103.La nivel de unitate pentru analiza abaterilor disciplinare se constituie Comisia de Disciplină. Atribuţiile şi Regulamentul de Funcţionare al Comisiei se vor stabili prin Regulamentul Intern.

 

CAPITOLUL XI

DISPOZITII FINALE

 

Art.104.Anexele 1-6,  fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.105.In toate subdiviziunile unităţii, drepturile şi obligaţiile de serviciu ale salariaţilor prevăzute în prezentul contract, se aduc la cunoştinţa salariaţilor de către conducătorul locului de muncă cu sprijinul reprezentanţilor sindicatului.

Art.106.În cazul în care o prevedere a prezentului contract devine nulă, restul contractului îşi păstrează valabilitatea.

Art.107.Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

Art.108.Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă.

Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului contract de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

       Art.109. Drepturile de care salariatii urmeaza sa beneficieze, conform prezentului contract colectiv de munca,  vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.

            Art.109. Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat la data de______________, la sediul A.D.P. Sector 1 si va intra în vigoare in momentul înregistrării lui, de către una din părţi la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti, urmand a fi adus la cunoştinţa salariaţilor, prin afişarea în instituţie si în locurile convenite cu sindicatele.

            Art.110.La data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca la D.M.S.S.F., isi inceteaza aplicabilitatea contractul colectiv de munca anterior, inregistrat la D.M.S.S.F. sub nr. 4639/26.07.2006.

            Art.111. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare , Legii nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu alte acte normative aplicabile angajaţilor contractuali.

 

    DIRECTOR GENERAL                                      SINDICATUL LIBER INDEPENDENT

                                                                                                     SOLIDARITATEA

               Eugen Milea                                                           Presedinte Ginghina Zanet

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE                   SINDICATUL LIBER RAMURIS

              Dragan Eugen                                                          Presedinte Muhulica George

 

SEF SERVICIU JURIDIC

            Daniel Andronie


                                                                                                                 Anexa nr. 1

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMISIEI PARITARE

 

1) Comisia paritară a A.D.P. Sector 1, va fi compusă din câte un număr egal de reprezentanţi ai părţilor: 3 persoane din fiecare parte.

            a) Membrii Comisiei Paritare desemnaţi de părţile semnatare sunt:

 

                        Unitate :          Director General

                                                Şef Serv. Juridic

                                                Şef Serv. Resurse Umane

                                                Şef Sectie Drumuri

                                                Şef Sectie Spatii Verzi

                                                Şef Sectie Mecanizare Transporturi   

                                                Şef Birou Protecţia Muncii/PSI

                        Sindicat :         Preşedinte

                                                Vicepreşedinte

 

            b) Membrii titulari pot fi supliniţi sau înlocuiţi de alţi angajaţi, nominalizaţi de sindicat, respectiv de conducare.

2) În cazuri deosebite, sindicatele din A.D.P. Sector 1 pot solicita participarea unui observator din partea federaţiei sindicale la care este afiliat (Legea nr.54/2003 cu privire la sindicate, art.31), care participă cu drept la cuvânt, fără drept de vot.

3) Comisia Paritară se va întruni la cererea oricăruia dintre mambrii săi, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la formularea cererii.

Comisia va adopta hotărâri valabile prin consens în prezenţa a ¾ din numărul total al membrilor săi.

4) Comisia va fi prezidată prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales la şedinţa respectivă.

5) Hotărârea adoptată potrivit art.3 are putere obligatorie pentru părţile contractante. Hotărârea poate fi atacată numai prin căile legale, potrivit Codului Muncii şi Contractului Colectiv de Muncă.

6) Secretariatul comisiei va fi asigurat prin consilierul juridic al unităţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 Anexa nr. 2

 

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ŞI

ECHIPAMENTULUI  DE  LUCRU CE SE ACORDĂ

PERSONALULULUI ANGAJAT LA  A.D.P. SECTOR 1

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Echipament de protecţie

Termen de utilizare

Echipament de lucru

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Asfaltator

Bocanci

Cască de protecţie

Ochelari de protecţie

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Genunchere

Bocanci cu talpă de lemn

Mască de protecţie

Încălţăminte de vară

Scurtă îmblănită(matlasată)

Salopetă simplă

Pelerină

1/12

1/48

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/6

1/18

1/6

1/12

1/24

1/12

1/12

Capişon

Costum vătuit

Cisme cauciuc

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Pavatori

Ochelari de protecţie

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Genunchere

Încălţăminte de vară

Mască de protecţie

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Salopetă simplă

Pelerină

Bocanci cu talpă de lemn

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/6

1/12

1/6

1/12

1/24

1/12

1/12

1/18

Cisme ptr.apă şi noroi

Costum vătuit

Capişon

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Floricultor – Peisagist

 

Încălţăminte de vară

Pelerină

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Salopetă

Cisme ptr.apă şi noroi

Scurtă îmblănită(matlasată)

Bocanci

 

1/12

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/12

1/12

1/24

1/12

 

 

 

4.

 

 

 

 

Mecanic auto

 

 

Salopetă

Bocanci

Cisme ptr.apă şi noroi

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

Cască de protecţie

Ochelari de protecţie

Mănuşi (palmare)

1/12

1/12

1/12

1/12

1/24

1/48

1/12

1/6(1/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Îngrijitoare

Halat

Încălţăminte de vară

Bocanci

Pelerină

Cisme ptr.apă şi noroi

Mănuşi menaj

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/3

 

 

 

6.

 

 

Tractorist-rutierist sau şofer

Salopetă simplă

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Pelerină

Cisme cauciuc(în funcţie de utilajul folosit)

Vestă avertizoare

1/12

1/12

1/24

1/12

1/12

 

1/6

 

 

7.

 

Magaziner

Halat

Mănuşi

Vestă vătuită

1/12

1/12

1/18

Scurtă îmblănită

 

8.

 

Portar

Bocanci

Pelerină

Şubă lungă / scurtă

Uniformă personalizată

1/12

1/12

1/48

1/18

 

 

 

 

9.

 

 

 

Electrician de întreţinere 

 

 

Cască de protecţie

Bocanci cu talpă cauciuc

Mănuşi electroizolante

Salopetă simplă

Centură siguranţă(inv.secţie)

Cisme electroizolante

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

1/48

1/12

1/36

1/12

1/36

1/24

1/12

1/24

Scurtă impermeabilă cu glugă

 

 

10.

 

 

Electrician auto

Cască de protecţie

Bocanci

Ochelari protecţie

Salopetă electrician/antiacidă

Mănuşi cauciuc

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

Mănuşi (palmare)

1/48

1/12

1/12

1/12

1/6

1/12

1/24

1/6(1/3)

 

 

11.

 

Impiegat de mişcare auto

 

Pelerină

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Vestă avertizoare

1/12

1/12

1/24

1/6

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

Sudor electric/autogen inclusiv ajutor de sudor

Cască de protecţie

Mănuşi tip sudor

Mască de protecţie

Şorţ lung cu pieptar

Jambiere

Centură siguranţă(inv.secţie)

Ochelari de protecţie

Cotiere

Genunchere

Salopetă simplă

Cisme electroizolante

1/48

1/12

1/6

1/12

1/12

1/36

1/12

1/12

1/12

1/12

1/24

Costum vătuit

Capişon

Bocanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Tinichigiu auto (carosier)

Ochelari de protecţie

Mănuşi protecţie(palmare)

Şorţ lung cu pieptar

Bocanci

Salopetă simplă

1/12

1/6(1/3)

1/24

1/12

1/12

Scurtă impermeabilă

Costum vătuit

Cisme ptr.apă şi noroi

 

 

 

14.

 

 

Tâmplar manual universal

Cască de protecţie

Ochelari de protecţie

Mănuşi (palmare)

Şorţ de protecţie

Bustieră de protecţie

Salopetă simplă

Bocanci

Mască protecţie

1/48

1/12

1/6(1/3)

1/24

1/24

1/12

1/12

1/6

Vestă vătuită

 

 

 

15.

 

 

 

Preparator asfalt

Ochelari de protecţie

Cască de protecţie

Şorţ de protecţie

Mănuşi (palmare)

Pelerină

Salopetă simplă

Încălţăminte de vară

Bocanci cu talpă de lemn

Mască protecţie

1/48

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/12

1/12

1/12

1/24

1/6

 

Scurtă impermeabilă cu glugă

 

 

16.

 

 

Macaragiu

Cască de protecţie

Mănuşi electroizolante

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Pelerină

Salopetă simplă

Vestă avertizoare

1/48

1/12

1/12

1/24

1/12

1/12

1/6

Costum vătuit

 

 

 

 

 

 

 

17.

Strungar

 

 

 

Salopetă rezistentă la uzură

Ochelari de protecţie

Scurtă îmblănită(matlasată)

Bocanci

Mănuşi (palmare)

 

1/12

1/24

1/24

1/12

1/6(1/3)

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

Muncitor

necalificat

 

 

 

 

Salopetă simplă

Bocanci

Pelerină

Vestă avertizoare(în funcţie de locul de muncă)

Mănuşi/palmare(în funcţie de locul de muncă)

Scurtă îmblănită(matlasată) în funcţie de locul de muncă)

Cisme ptr.apă şi noroi

1/12

1/12

1/12

1/6

 

 

1/6(1/3)

 

1/24

1/12

 

 

 

19.

 

 

Lăcătuş

Salopetă

Bocanci

Mănuşi(palmare)

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/12

1/24

 

 

 

20.

 

 

Vopsitori

Salopetă simplă

Bocanci

Mănuşi (palmare)

Ochelari de protecţie

Mască contra gazelor

Scurtă îmblănită(matlasată)

Pelerină

Mască protecţie

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/24

Inv.secţie

1/24

1/12

1/6

 

 

 

21.

 

 

Zidar / Zugrav

Salopetă simplă

Bocanci

Cisme ptr.apă şi noroi

Mănuşi (palmare)

Scurtă îmblănită(matlasată)

1/12

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/24

 

22.

 

 

 

Maistru /

şef atelier

Salopetă/ halat

Bocanci

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

1/12

1/12

1/12

1/24

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

Instalator sanitar si gaze

Salopeta simpla

Bocanci

Manusi (palmare)

Scurta imblanita(matlasata)

Cisme pt.apa si noroi

Pelerina

Masca protectie

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/24

1/12

1/12

1/6

 

24.

Drujbist/ Lucrători utilaje Spaţii Verzi

Cisme apă şi noroi

Salopetă simplă

Bocanci

Încălţăminte vară

Pelerină

Vestă avertizoare

Ochelari protecţie

Mănuşi ( palmare)

Scurtă îmblănită(matlasată)

Cască protecţie(inv.secţie)

Coardă (legătură)(inv.secţie)

Centură siguranţă(inv.secţie)

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/6

1/24

1/6 (1/3)

1/24

1/48

1/36

1/36

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

BIROU PROTECŢIA MUNCII

           

 

 

 

 

 

 

 

            Anexa nr. 3

 

NIVELUL DE SALARIZARE A PERSONALULUI

 ANGAJAT LA A.D.P. SECTOR 1

DE LA 01.02.2006

 

Funcţie, meserie

Nivel de studii

Salariu de bază

Minim

Maxim

1

2

3

4

Inspector de specialitate

I A

S

459

950

I

S

451

893

II

S

444

729

III

S

435

661

Deb.

S

414

-

Subinginer

I A

SSD

444

675

I

SSD

435

583

II

SSD

427

525

Deb.

SSD

392

-

Consilier juridic

I A

S

548

1.059

I

S

499

950

II

S

451

839

III

S

444

729

IV

S

435

634

Deb.

S

414

-

Referent, Inspector

I A

M

444

620

I

M

435

579

II

M

427

523

III

M

419

482

Deb.

M

390

-

Secretar, Dactilograf

I

M

385

447

II

M

388

407

Deb.

M

369

-

Casier, Magazioner

I

M

395

498

Funcţionar, Arhivar

I

M

404

487

II

M

395

447

III

M

388

407

Deb.

M

369

-

Administrator

I

M

404

566

Maistru

I

MTM

395

550

II

MTM

388

510

Muncitor calificat

I

G

426

538

II

G

418

510

III

G

411

475

IV

G

404

447

V

G

395

412

VI

G

388

404

Muncitor necalificat

 

G

381

395

 

Notă :

Nivel studii, limite salarii şi limite coeficienţi ierarhizare, conform Legii 154/1998, Ordonanţei 2/2000, Ordonanţei 24/2000, Ordonaţei 250/2000, O.G. 3/2006.                                                                                        

 

                       

  Anexa nr. 4

 

 

 

CATEGORIILE DE PERSONAL SI CUANTUMURILE SPORURLOR SALARIALE  ACORDATE

 

 

 

1. SPORURI ACORDATE TUTUROR ANGAJATILOR A.D.P. SECTOR 1

 

- spor de vechime  : intre 3 si 5 ani                                                                         5%

                                 intre 5 si 10 ani                                                                     10%

                                 intre 10 si 15 ani                                                                   15%

                                 intre 15 si 20 ani                                                                   20%

                                 peste 20 de ani                                                                     25 %

 

- spor de fidelitate si loialitate : 0-2 ani                                                                  0 %                                                                        2-5 ani                                                                  6 %

                                                   5- 10 ani                                                             12 %

                                                  10-15 ani                                                             18 %

                                                peste 15 ani                                                           24 %

- spor pentru  munca suplimentara prestata,  in cazul in care nu se poate compensa cu ore libere platite

            - 75 % din salariul de baza pentru primele 2 ore

            - 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare, precum si pentru orele lucrate in zilele de repaus sapatamanal si sarbatori legale.

- prima de vacanta egala cu un salariu de baza

- prima de sarbatori (Paste si Craciun) echivalenta cu un salariu brut

- premiu de 1 Iunie pentru fiecare copil minor al angajatului

- premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu)

 

 

 2. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI  TESA

 

- spor pentru activitati de arhiva                                                                             5 %

- spor pentru depasirea valorilor maxime admise ale densitatii  de putere ale

campului electromagnetic la sediul din Bd.Poligrafiei nr.4( numai pentru

angajatii care isi desfasoara activitatea in acest sediu                                     10 %

- spor de reprezentare acordat trimestrial (in prima luna a fiecarui trimestru ) echivalent cu un salariu de            incadrare

 

3. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDITII DE MUNCA DEOSEBITE

 

- sef sectie drumuri                                                                 15%

- maistru drumuri                                                                    15%

- inspector drumuri                                                                  15%

- muncitori drumuri                                                                 15%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- sef sectie spatii verzi                                                                                                             10%

- sef sectie productie material dendro-floricol                                                                        10%

- inspector spatii verzi                                                                                                             10%

- maistru spatii verzi                                                                                                                10%

- muncitori spatii verzi                                                                                                            10%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- sofer autovidanje                                                                                                                   30%

- sofer macara                                                                                                                           30%

- sofer autobasculanta                                                                                                              20%

- sofer autogunoiera                                                                                                                 20%

- sofer autocontainer                                                                                                                20%

- mecanici utilaje                                                                                                                      20%

- soferi autostropitoare si autoturisme                                                                                      10%

- mecanici reparatii, utilaje si recipiente de colectat si transportat gunoi                                10%

- tractoristi                                                                                                                                20%

- sef sectie mecanizare- transport                                                                                             10%

- angajatii care vulcanizeaza cauciuc la cald                                                                               5%

- personalul care curata WC-urile si incaseaza taxele pentru folosirea acestora                        10%  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- personalul TESA inclus in program pentru perioada de deszapezire                                      30%

- soferii care deservesc utilaje de deszapezire si sunt inclusi in program                                  30%

                                   


                                                                                                                        Anexa nr.5

 

 

 

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE CE SE ACORDĂ

PERSONALULUI PARTICIPANT LA ACŢIUNI ŞI PROGRAME SPECIFICE

 

 

 

 

 

Nr.

crt

              ARTICOL

     DURATA  DE

      FOLOSINŢĂ

  1.  

PELERINĂ

                1/12

  1.  

SCURTĂ ÎMBLĂNITĂ

                1/24

  1.  

BOCANCI

                1/12

  1.  

CĂCIULĂ

                1/24

  1.  

VESTĂ AVERTIZOARE

                1 / 6

  1.  

MĂNUŞI

                1/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

Anexa nr.6

 

MATERIALE IGIENICO-SANITARE CE SE ACORDĂ

PERSONALULUI ANGAJAT LA A.D.P. SECTOR 1

 

 

1.

Procesele de muncă ce se desfăşoară în condiţii de contact cu praf, care produc murdărirea mâinilor.

săpun – lunar

periuţă de unghii – 1 la 3 luni     unguent – 1 la 3 luni

prosop – 1 la 6 luni

2.

Procesele de muncă care au loc în condiţii de contact cu unele substanţe iritante asupra pielii

săpun – lunar        

unguent – lunar

periuţă de unghii – 1 la 3 luni

prosop – 1 la 6 luni (în cazul în care se dau lavete, se vor da 5 buc. lunar)

3.

Locuri de muncă cu zgomot care poate afecta auzul

căşti antizgomot sau antifoane

4.

Locuri de muncă în care sunt prezente pulberi care pot pătrunde în organism pe cale respiratorie          

 

măşti adecvate protecţiei căilor respiratorii

 

1.Alcool sanitar;

2.Comprese sterile;

3.Faşă medicală;

4.Vată medicinală

5.Leocoplast 

6.Tinctură de iod in sticluţe cu dop şlefuit;

7.Tetraciclină unguent;

8.Nafa-Gal

9.Algocalmin;

10.Oximed;

11.Saprosan tablete;

12.Scobutil;

13.Aspirină tamponată;

14.Rivanol;

15.Apă oxigenată;

16.Garou

17.Fluocinolon ung.

18.Măşti de praf

19.Mănuşi chirurgicale

20.Dicarbocalm

21.Colebil

22.Extraveral

 

NOTĂ :

Materialele  igienico-sanitare se acordă conform Legii nr.90 / 1996.