Hotărârea nr. 43/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.300/18.08.2005  privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată  PUZ Str.Tipografilor  nr.11-15

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Contencios Administrativ, Juridic;

            Ţinând seama de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare Sentinţa civilă nr.5424/22.12.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a;

            În baza dispoziţiilor art.20, alin.(2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.300/18.08.2005 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată PUZ Str.Tipografilor nr.11-15.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

                      SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.: 43

Data: 23.02.2006