Hotărârea nr. 403/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 403 / 2006

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 1                                                

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.386/16.11.2006 privind aprobarea constituirii  fondului de premiere din fonduri extrabugetare şi  a criteriilor şia  condiţiilor de acordare a acestuia în luna decembrie 2006

 

         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit  de Compartimentul Economic şi Serviciul Resurse Umane al Administraţiei Domeniului Public al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

             În temeiul art. 12 din Ordonanţa nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. 24/2000  privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr. 154/ 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică  “Consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.”

          Conform referatului nr.23603/09.11.2006 întocmit de Biroul contabilitate extrabugetară din cadrul Administraţiei Domeniului Public al Sectorului 1  privind estimarea veniturilor din surse extrabugetare pentru anul în curs;

              În temeiul art.46, alin.(2), lit.”a” şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1. Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 386/16.11.2006   prin constituirea unui fond de premiere în valoare de 7,30 mii lei din capitolul 70.10.50, cheltuieli din activităţi extrabugetare, pentru A.D.P. Sector 1, cu acordarea acestuia în luna decembrie 2006 din cheltuieli .

Art.2. Se aprobă criteriile şi condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ pentru acordarea primelor constituite la articolul precedent după cum urmează :

-                     persoanele au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni anterior acordării acestor premii;

-                     persoanele respective nu au avut concediu medical mai mult de 60 de zile în anul 2006;

-                     persoanele beneficiare de primă nu au suferit sancţiuni;

-                     persoanele respective nu au avut raporturile de serviciu sau de muncă suspendate în anul 2006;

-                     premiile se pot acorda persoanelor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase;

-                     persoanele nu au avut absenţe nemotivate şi concedii fără plată fără motive întemeiate.

 

Art.3. Primarul, Direcţia Management Economic, Direcţia Resurse Umane, Administraţia Domaniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                        SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 403

Data:30.11.2006