Hotărârea nr. 401/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 401 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  nominalizarea reprezentantului Sectorului 1 în

Comisia privind incluziunea socială a Municipiului Bucureşti

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe;

Ţinând seama de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile art.11 din Hotărârea Guvernului României nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;

Având în vedere adresa Prefecturii Municipiului Bucureşti nr.26267/P/22.11.2006 înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.43079/24.11.2006;

În conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.(1) şi (4), teza a II-a, art.95, alin.(2), lit.„n”  şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se desemnează reprezentanţii sectorului 1 în Comisia pentru incluziunea  socială a Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

-         domnul IOAN LIXANDRU, consilier local – membru titular;

-         domnul DĂNUŢ IOAN FLEACĂ, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – membru supleant.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                    SECRETAR,

                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.: 401

Data:30.11.2006