Hotărârea nr. 400/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 400 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, de principiu, a reorganizării centrelor de execuţie bugetară din sistemul de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

          Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând  seama de avizul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr.19416/29.11.2006

Vazand prevederile art. 166 si art. 167 din Legea nr. 84/1995 – Legea invatamantului, in materia exercitarii dreptului de administrare asupra imobilelor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de catre consiliul local prin delegare de competenta catre consiliile de administratie ale unitatilor scolare,

Avînd în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/ 23.05.2002 privind înfiinţarea Direcţiei  de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1  referitoare la aprobarea Organigramei, Stat de funcţii si Regulamentul de organizare şi funcţionare precum si dispozitiile Legii 85/ 1995 republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2) şi art.1207, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă, de principiu, reorganizarea centrelor de executie bugetara din sistemul de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 1, in sensul ca fiecare unitate de invatamant sa devina ordonator tertiar de credite, cu autonomie si independenta din punct de vedere financiar - contabil.     

          Art.2. Definitivarea procedurii, prevăzută la art.1  şi modul de realizare vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 până la sfârşitul anul 2006.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru  Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

 

          Adrian Oghină                                        SECRETAR,

                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 400

Data:30.11.2006