Hotărârea nr. 4/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Realizarea şi implementarea unui sistem informatic integrat, destinat managementului activităţilor Primăriei Sectorului 1”

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

          Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

          În temeiul art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Realizarea şi implementarea unui sistem informatic integrat, destinat managementului activităţilor Primăriei Sectorului 1”, conform  Anexei nr.1, care afce parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

                Adrian Oghină                                            Secretar,                 

                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. : 4

Data : 26.01.2006

           Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local

                 nr. 4/26.01.2006

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Adrian Oghină

 

 

 

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI

 

-          VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI:

 

„ Realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat destinat managementului activitatilor Primariei sectorului 1 “

 

 

 

VALOARE

DEVIZ GENERAL cu TVA                       = 3.219.200 Euro       / 12.232.960  lei

 

1 Euro = 3,8 lei ( ianuarie 2006 )

 

 

 

ESALONARE INVESTITIE:

                   ANUL  I                        1.000.000 Euro /  3.800.000 lei

                   ANUL  II                       1.500700 Euro /  5.702.660 lei

                   ANUL  III                         718.500 Euro /  2.730.300 lei

 

 

 

 

 

 

Direcţia Investiţii

Ec. ROBERT GRIGORESCU