Hotărârea nr. 397/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 397 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind suportarea parţială de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a contribuţiei de întreţinere pentru doamna Dudău Maria asistată în cadrul Complexului Social de Servicii „Odăi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

 Protecţia Copilului Sector 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ţinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale,  al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare cererea domnului Iordache Marin, susţinător legal al doamnei Dudău Maria asistată în cadrul Complexului Social de Servicii „Odăi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.„n”  şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă suportarea parţială, de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a contribuţiei de întreţinere pentru doamna Dudău Maria asistată în cadrul Complexului Social de Servicii „Odăi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în cuantum de 60% din veniturile doamnei Dudău Maria, pentru perioada în care doamna Dudău Maria va beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii „Odăi”.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

 

          Adrian Oghină                                                     SECRETAR,

                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 397

Data:30.11.2006