Hotărârea nr. 365/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 365 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRARE

privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local Sector 1 nr.19/24.02.2005 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe termen de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii „Sf. Ecaterina” cu sediul în Bucureşti Sector 1, B-dul Mareşal A. Averescu nr. 17 către ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia în scopul derulării în parteneriat a Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”

 

Văzand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinand seama de Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/24.02.2005 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe termen de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii „Sf. Ecaterina” cu sediul în Bucureşti Sector 1, B-dul Mareşal A. Averescu nr. 17 către ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia în scopul derulării în parteneriat a Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”

Luand în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Având în vedere precizările Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) şi art. 1207 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din Hotararea nr. 19/24.02.2005 astfel:

Art. 2 va avea urmatorul cuprins:

Se interzice schimbarea, de catre ONPHR, SNHFR,CENTRAS si Asociatia Pro Democratia a destinatiei spatiului dat in folosinta gratuita precum si instrainarea sub, orice forma, a acestuia. In caz contrar, efectele prezentei Hotarari inceteaza de drept, fara a mai fi necesara notificarea din partea Consiliului Local Sector 1.

Se aproba modificarea şi completarea art. 3 din Hotararea nr. 19/24.02.2005 astfel:

Art. 3 va avea urmatorul cuprins:

(1) Incepand cu data de 01.01.2007, ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia vor suporta costurile determinate de folosinta gratuita a spaţiului, sens în care vor achita cheltuielile de intreţinere a spaţiului menţionat la art. 1- curent electric, apa, energie termica.

(2) Pană la data de 01.01.2007 ONPHR, SNHFR, CENTRAS si Asociaţia Pro Democraţia au obligaţia de a monta pentru spatiul transmis in folosinţă gratuită, contoare pentru apa rece şi energie electrică în scopul determinării şi achitării costurilor pentru aceste utilităţi. Cheltuielile pentru energia termică urmează a fi achitate de către ONPHR, SNHFR, CENTRAS si Asociaţia Pro Democraţia în baza situaţiei centralizate transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

(3) Pană la data de 01.01.2007, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va încheia cu ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia contracte de comodat pentru perioada rămasă pană la expirarea duratei de transmitere a folosinţei gratuite a spaţiului menţionat la art. (1) din Hotărare, în care se va menţiona şi modalitatea concretă de contorizare, cuantificare şi comunicare a costurilor ce urmează a fi suportate de către ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia.

Art. (2) Restul prevederilor Hotărarii Consiliului Local Sector 1 nr. 19/24.02.2005 răman neschimbate.

Art. (3) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărari.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:365

Data: 19.10.2006