Hotărârea nr. 356/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 356 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRARE

pentru aprobarea reamenajării şi reutilării, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a spatiilor primite in folosinţă gratuită din incinta Spitalului de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf. Luca”, în vederea asigurării exploatării corespunzătoare scopului pentru care s-a transmis folosinţa gratuită.

 

Văzand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzand Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 368/18.11.2004 pentru aprobarea modificării denumirii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 1 în Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, reorganizarea în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3 şi a Căminului pentru Persoane Vărstnice nr. 1, aprobarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale   Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1;

Ţinând seama Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 24/2005 pentru aprobarea  modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi a Planului de Restucturare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3;

Luand în considerare Decizia nr. 27/19.12.2005 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a municipiului Bucureşti prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 este acreditată ca furnizor de servicii sociale;

Văzand Protocolul de Colaborare nr. 30996/31.08.2006/4268/4.08.2006 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf. Luca”;

Luand în considerare prevederile Legii nr. 343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Romaniei  nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată şi modificată prin legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Ţinand seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Ordonanţei Guvernului Romaniei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului Romaniei nr. 86/2004, ale Ordinului A.N.P.H. nr. 205/2005 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu hadicap;

Ţinand seama de prevederile Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) şi art. 1207 alin. (1) lit.”b” din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1-Ia act de încheierea Protocolului de Colaborare nr. 30996/31.08.2006/4268/4.08.2006 între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf. Luca”, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotarare.

Art. 2-Aprobă reamenajarea şi reutilarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a spaţiilor primite in folosinţă gratuită din incinta Spitalului de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf. Luca”, în vederea asigurării exploatării corespunzătoare scopului pentru care s-a transmis folosinţa gratuită.

Art. 3-Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărari.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

 

            Adrian Oghină                                                             SECRETAR,

                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:356

Data:19.10.2006