Hotărârea nr. 332/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 332 / 2006

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării intervenţiei chirurgicale de adenoidectomie pentru copilul Gabor Robert Florin născut la data de aflat în plasament la asistent maternal profesionist angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr.617/15.06.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, prin care s-a stabilit plasamentul copilului la asistent maternal profesionist Mazilu Doina, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Copilului Sector 1;

Având în vedere Sentinţa Civilă nr.40/12.01.2006 prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru minorul Gabor Robert Florin, născut la data şi se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local Sector 1;

Luând în considerare recomandarea medicului primar ORL Bălănescu Mircea de la Spitalul Clinic de Urgentaţă pentru Copii « Grigore Alexandrescu » ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.”n” şi art.1207, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă efectuarea operaţiei de adenoidectomie pentru copilul Gabor Robert Florin, născut la data de, aflat în plasament la asistent maternal profesionist  Mazilu Doina, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Sentintei Civile nr.617/15.06.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă.

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele de şedinţă să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 formularul de consimţământ, în vederea tratamentului pentru copilul Gabor Robert Florin, născut la data de.

Art.3.Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

                      Adrian Oghină

                                                                                     SECRETAR

                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:  332

          Data: 26.09.2006