Hotărârea nr. 327/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 327 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice, conform Legii nr.281/2006

 

 

Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice a alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

      Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.86/2004;,

Având în vedere precizările Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi ale art.25, alin.(1) din Legea nr.281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2006;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1), art.95, lit."n" şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice aflate în complexele de servicii dociale din sectorul 1, astfel:

- C.S.S.Odăi:   cost mediu/asistat/lună: 359 lei;

- C.S.S. Străuleşti: cost mediu/asistat/lună: 350 lei

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ

                       Adrian Oghină                                               Secretar,                                                                                                   

                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. : 327

Data: 24.08.2006