Hotărârea nr. 295/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 295 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire  şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Vazând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.114/1996 a locuinţei, republicată;

            Având în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, aprobată prin Legea nr.241/2001 ;

Având în vedere  prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;

Având   în    vedere  prevederile Legii nr.10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989;
            Tinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsura de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Codul Familiei cu privire la obligaţia legală de întreţinere ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.46, alin. (1), art.95, lit."n" şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se modifică articolul 1 din Hotărârea  Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire  şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi va avea următorul conţinut:

 “Aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 300 – 500 lei RON lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut. Perioada de acordare a ajutorului este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru încă 2 ani de la data acordării iniţiale.  Beneficiarii pot închiria locuinţe pe raza municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov. Punctajul se calculează conform criteriilor reactualizate, prevăzute în  Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută conform contractului, se va acorda suma din contract.

 

Art. 2.  Se modifică punctul A al Anexei nr.1, astfel:

- contract de închiriere pe raza sectorului 1                            5 puncte;

- contract de închiriere în alte sectoare

      ale Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov                             3 puncte;

 

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii  Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.48/2006, rămân neschimbate.

 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data afişării ei la sediul Primăriei Sectorului 1.

Art.5.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ

 

                       Adrian Oghină                                               Secretar,                                                                                                   

                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 295

Data: 24.08.2006