Hotărârea nr. 293/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 210 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive “Sf. Mihail”, cu sediul în Bucureşti, sector 1,  

str. Neatârnării, nr. 5, pentru perioada anului şcolar 2006-2007

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Având în vedere solicitarea nr.608/02.08.2006 a Liceului Teologic Greco-Catolic, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 28942/14.08.2006;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României.nr.729/2005 pentru stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr.310/21.09.2005 privind aprobarea transmiterii în  folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie “Sf.Mihail”pentru perioada anului şcolar 2005-2006, către Liceul Teologic Greco-Catolic”Timotei Cipariu, cu sediul în Str. Lainici nr. 4-8;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004  privind artibuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulului Sector 1;

            În conformitate cu dispoziţiile art.12, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul  art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.”b”, art.1207, alin.(1), lit.”b” şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trasmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 210 mp.- 25 locuri, din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a  Copiilor cu Deficienţe Auditive “Sf. Mihail”, cu sediul în sectorul 1, str. Neatârnării, nr. 5 către Liceul Teologic Greco-Catolic, în scopul asigurării cazării unui număr de 25 eleve, pentru perioada anului şcolar 2006-2007.

Art.2.  Cheltuielile de întreţinere (internat şi hrană) vor fi suportate de către Liceul Teologic Greco-Catolic “Timotei Cipariu”.

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Liceul Teologic Greco- Catolic  vor încheia o Convenţie de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Liceul Teologic Greco-Catolic  şi Serviciul Secretariat General, Audinţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ

 

                       Adrian Oghină                                               Secretar,                                                                                                   

                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 293

Data: 24.08.2006