Hotărârea nr. 201/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi

obiectivului de investiţii ŞCOALA DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE NR. 1 şi GRĂDINIŢA DE COPII NR. 206

 (imobil comun aflat în proprietatea privată  a Consiliului Local al Sectorului 1)

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi  taxe locale  şi al Comisiei  de cultură , învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

Văzând Contractul de vânzare-cumparare nr.1060/10.08.2006 prin care imobilul a intrat în proprietatea Consiliului Local al Sectorului 1;

Avînd în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.31/23.05.2002 privind înfiinţarea Direcţiei  de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1  referitoare la aprobarea Organigramei, Stat de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.85/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală din  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ŞCOALA DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE NR. 1 şi GRĂDINIŢA DE COPII NR.206, din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ din Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru  Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Direcţia Investiţii,  Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                               

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

 

               Adrian Oghină                                                                            Secretar,   

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. : 201

Data : 15.06.2006

                                                                                                                  Anexa nr.1

  la  Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                            nr. 201/15.06.2006

                                                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                             Adrian Oghină

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ŞCOALA DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE NR.1

şi   GRĂDINIŢA  DE  COPII NR.206

 

 

 

 

          VALOAREA INVESTIŢIEI

 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare (inclusiv T.V.A.)

 

-           2.805.070 RON

din care C + M            -           2.350.125 RON

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare (inclusiv T.V.A.) in EURO

 

-           809.333 EURO

din care C + M            -           678.070 EURO

 

unde 1 € = 3,4659  lei la data de 11.05.2006

 

DURATA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR :            4 LUNI