Hotărârea nr. 164/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în administrarea

Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământului Preuniversitar Sector 1

 a unui imobil (teren) necesar realizării obiectivului de investiţii

„LICEUL DE COREGRAFIE”

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întcmit de Direcţia de Administraţie pentru  Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

          Ţinând seama de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 116/2006 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui teren necesar realizării obiectivului de investiţii "Liceul de Coregrafie”;

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr.84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.38, lit.”f” şi ”g”, art.46, alin.(2) şi art.95, alin.(2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 a administraţ­iei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 către Direcţia de Administraţie pentru  Învăţământul Preuniversitar Sector 1, a unui imobil (teren), în suprafaţă de 2050 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat în Calea Plevnei, , identificat prin următoarele vecinătăţi: la est  - imobilul Institutului de Construcţii, la sud – clădirea Operei Române, la vest – Casa de Cultură a Studenţilor, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Liceul de Coregrafie”.

Art.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1 atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru      Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ

 

             Adrian Oghină                                                         Secretar,                                                                                          

                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 164

Data : 23.05.2006