Hotărârea nr. 126/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2006

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioada de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 157,8 mp din imobilul situat în Bucureşti, sector 1,

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului,

 în scopul înfiinţării Institutului pentru Dezvoltarea Copilului

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare solicitarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Copilului, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 14589/14.04.2006 ;

Luând în considerare Expunerea de motive întocmită de Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, precum şi Proiectul de Intervenţie Timpurie Bucureşti ;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi (4) şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 157,8 mp din imobilul situat în Bucureşti, sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, în scopul înfiinţării Institutului pentru Dezvoltarea Copilului.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului vor încheia un contract de comodat şi procesul-verbal de predare-primire a spaţiului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului va prelua plata cheltuielilor de întreţinere a spaţiului (energie electrică, apă, energie termică/gaze) în cel mult 3 luni de la data comunicării prezentei hotărâri, având obligaţia de a instala aparate de înregistrare şi măsurare a consumului de energie electrică, apă, energie termică/gaze.

Art.4. Îmbunătăţirile aduse spaţiului, pe perioada transmiterii folosinţei gratuite, vor profita Consiliului Local  Sector 1 şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.5. Se desemnează domnul Ioan Lixandru pentru a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 1 în Consiliul Ştiinţific al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Copilului pentru o perioadă de 1 (unu) an .

Art.6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

           Adrian Oghină                                                                            

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 126

Data: 27.04.2006