Hotărârea nr. 119/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu

CENTRAS – Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale,

 în vederea realizării Proiectului “PAL – TIN”

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Comunicare şi Integrare Europeană;

              Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de adresa CENTRAS - Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale;

În temeiul art.46, coroborat cu art.95, lit.”q” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu CENTRAS – Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale, în vederea realizării Proiectului “PAL – TIN”, destinat promovării politicilor de tineret.

Art.2. Prezenta hotărâre  va intra în vigoare de la data obţinerii acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Comunicare şi Integrare Europeană, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

       SECRETAR,

                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.: 119

Data: 27.04.2006