Hotărârea nr. 117/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea Organigramei, Statului  de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1

 

 

             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  Bucuresti, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de  Direcţia Resurse Umane ;

              Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

             Ţinând seama de prevederile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.73/2002 privind aprobarea exercitării de către consiliile cale ale sectoarelor 1-6 a unor atribuţii privind protecţia socială;

               În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

              În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.3/2006  privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar salarizat, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază  pentru personalul contractual  din sectorul bugetar şi personalului salarizat  potrivit anexelor  nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

            În temeiul dispoziţiilor art.46, alin.(1) art.95 alin.(2),  lit.”e” şi lit.”h” din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1.  Se aprobă Organigrama Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2.  Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Administraţie  pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea.

         Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

           Adrian Oghină                                                                            

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.: 117

Data: 27.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local

                 nr.117/27.04.2006

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                                                                                                            Adrian Oghină

 

 

ORGANIGRAMA DIRECTIEI DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

SERVICIUL PATRIMONIU SI ADMINISTRATIV-DESERVIRE

 

 

COMPARTIMENT INFORMATICA

 

SECRETARIAT

 

SERVICIUL

RESURSE UMANE SI PROTECTIA MUNCII

 

 

 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 


 

                                                                                                                  Anexa nr.2

             la Hotărârea Consiliului Local

                           nr.117/27.04.2006

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                       Adrian Oghină

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL

DIRECŢIEI  DE ADMINISTRAŢIE PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.3/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

FUNCŢIA

 

Nivelul studiilor

 

Gradul/ Treapta profesio-nală

Coeficientul de

Multiplicare/

Salariul de

încadrare(mii lei)

 

    Nr.

posturi

totale

Indemniza-ţia de con-ducere în % din salariul de bază

LIMITA MAXIMĂ

De executie             

De conducere

Minim

       Maxim

 

          1                                      2

       3

      4

      5               6

     7

           8

OUGRNr.3/2006

ANEXA nr.II a

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.          

DIRECTOR

S

IA

459           950

950

1

50

INSP.SPEC.           

DIR.ADJ.

S

IA

459           950

950

2

40

INSP.SPEC.           

SEF SERVICIU

S

IA

459           950

950

1

30

INSP.SPEC.                          SEF SERV.

SEF SERVICIU

S

I

451           839

839

4

30

INSP.SPEC

SEF BIROU

S

I

451           839

839

4

25

CONS.JURIDIC     

SEF SERVICIU

S

I

499           950

950

1

30

CONS.JURIDIC         

S

I

499           950

950

1

 

CONS.JURIDIC

S

III

444           729

729

1

 

CONS.JURIDIC

S

D/IV

435                

634

1

 

CONS.JURIDIC

S

IV

435                

634

1

 

CONS.JURIDIC

S

D

414                   

-

1

 

INSP.SPEC.

S

I

451           839

839

10

 

INSP.SPEC.

S

II

444           729

729

8

 

INSP.SPEC.

S

       III

435           661

661

2

 

INSP.SPEC.

S

D/III

435                

661

5

 

INSP.SPEC.

S

D

414                  

-

1

 

INSPECTOR

      M

IA

444           620

620

     1

 

INSPECTOR   

      M

I

435           579

579

     3

 

INSPECTOR

      M

II

427           523

523

     2

 

INSPECTOR

      M       

III

419           482

482

1

 

INSPECTOR

      M

D

390                  

-

1

 

REFERENT

      M

IA

444           620

620

2

 

REFERENT

      M

I

435           579

579

     7

 

REFERENT

      M 

II

427           523

523

     1

 

REFERENT

      M

III

419           482

482

2

 

REFERENT

      M

D/III

419           482

482

1

 

REFERENT

M

D

390                   

-

 

 

FUNCTIONAR

      M

I

404           487

487

     1

 

INGRIJITOR

     G/M

I

388           404

404

     1

 

MUNC.CALIF.

     G/M

I

426           538

538

     4

 

ARHIVAR

M

I

404                

487

1

 

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

  73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Anexa nr.3

             la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.117/27.04.2006

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                       Adrian Oghină

                                                                        

                 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  AL              DIRECŢIEI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I - Dispozitii Generale

 

Art. 1 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar este infiintata si functioneaza in baza prevederilor art. VI, XII, XIII din O.U.G.R. nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,  a H.G.R. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, a art.167 din Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata, a O.U.G.R. nr. 206/2000 si O.U.G.R. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului.

 

Art. 2 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar functioneaza ca institutie publica descentralizata, este subordonata Consiliului Local al Sectorului 1,  coordonata de Primar si are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza sectorului 1, asa cum au fost ele preluate spre administrare de catre Consiliul Local sector 1, in baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001.

 

Art. 3 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar sprijina dezvoltarea institutionala a unitatilor de invatamant, precum si trecerea la autonomia institutionala, in conformitate cu prevederile H.G.-lui 538/2001, sustinand astfel participarea si integrarea unitatilor de invatamant in programele de dezvoltare socio-economica la nivelul comunitatilor locale.

 

Art. 4 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar ca institutie publica de interes local, are personalitate juridica, este titulara de buget si ordonator secundar de credite.

 

Art. 5 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local. Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar  poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL II - Conducerea Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1

 

Art. 6 Conducerea Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar se asigura de Director si de doi Directori Adjuncti.

 

DIRECTORUL DIRECTIEI DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

Art. 7 Directorul asigura conducerea executiva a Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

Art. 8 Directorul  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

-          reprezinta Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in relatiile cu celelalte institutii, persoane fizice si juridice ;

-          verifica si avizeaza proiectul bugetului centralizat, la nivel de nuclee contabile si executia bugetara pe care le supune aprobarii Consiliului Local Sector 1 ;

-          exercita atributiile ce revin Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in calitate de persoana juridica;

-          exercita functia de  ordonator secundar de credite ;

-          Intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si contul de incheiere al exercitiului bugetar pe care le supune aprobarii Consiliului Local Sector 1;

-          elaboreaza proiecte anuale si strategii pe termen mediu de restructurare, organizare si dezvoltare a bazei tehnico-materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar din sector;

-          elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar si de asigurare a resurselor financiare pentru aceasta activitate, stadiul implementarii strategiilor prevazute si propunerile de masuri pentru imbunatatirea  acestei activitati;

-          aproba statul de personal al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar;

-          coordoneaza activitatea pe linie de resurse umane din cadrul institutiei ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari in domeniul de activitate al institutiei si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

Directorul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 1.

            In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul emite decizii ,

            Directorul reprezinta Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si strainatate, precum si in justitie.

 

Art. 9  DIRECTOR ADJUNCT TEHNICO-ADMINISTRATIV

            Directorul Adjunct  Tehnic-Administrativ are urmatoarele atributii generale :

-          se subordoneaza directorului Directiei pentru Administratia Invatamintului Preuniversitar 

-          coordoneaza si controleaza cu precadere activitatea Serviciului  Patrimoniu si Administrativ-Deservire, Serviciului Tehnic Investitii, Biroului  Contractari, Licitatii si Biroului Urmarire Receptie Lucrari;

-          controleaza modul de respectare si aplicare a legislatiei specifica structurii conduse ;

-          organizeaza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si in afara ei ;

-          stabileste, sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale ;

-          raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii ;

-          numeste comisiile de receptie a obiectivelor de investitii ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local si ale proiectelor de decizii ale Directorului in domeniul sau de activitate ;

-          In lipsa directorului exercita atributiile acestuia in limitele stabilie prin decizia directorului ;

-          indeplineste orice alte sarcini care ii revin in conformitate cu decizia Directorului de delegare de competente.

 

Art. 10  DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

            Directorul Adjunct Economic are urmatoarele atributii generale :

-       se subordoneaza directorului Directiei Administratiei Invatamintului Preuniversitar ;

-       coordoneaza si raspunde de buna functionare a Serviciului Buget Financiar – Birou Executie Bugetara si a Serviciului Contabilitate ;

-       controleaza modul de respectare si aplicare a legislatiei specifica structurii conduse ;

-       organizeaza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul Directiei pentru Administratia Invatamintului Preuniversitar ;

-       stabileste, sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de organizare si functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale ;

-       raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii ;

-       analizeaza si semneaza balanta de verificare analitica si sintetica ;

-       numeste comisiile de inventariere a patrimoniului  la sfirsitul anului ;

-       contrasemneaza toate documentele Directiei in domeniul economico-financiar care ies din unitate ;

-       numeste conform Ordinului nr.123/2001 si a Ordonantei nr.119/1999 – actualizata, persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu ;

-       colaboreaza cu celelalte servicii si compatimente ale Directiei ;

-       verifica si aproba numirea persoanelor care exercita  controlul financiar preventiv propriu din cadrul subunitatilor ;

-       colaboreaza cu Primaria Sectorului 1, Administratia Financiara Sector 1,Trezoreria Sectorului 1, Ministerul Finantelor Publice, Inspectoratul Scolar al Municipiului  Bucuresti Sector 1 si cu orice alte unitati cu care intra in contact ;

-       intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local si ale proiectelor de decizii ale Directorului in domeniul sau de activitate ;

-       indeplineste orice alte sarcini care ii revin in conformitate cu decizia Directorului de delegare de competente.

 

 

CAPITOLUL III - Structura organizatorica a Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar

 

Art. 11 Organigrama va cuprinde urmatoarele servicii si birouri, coordonate de DIRECTOR :

-       Director Adjunct Tehnico-Administrativ

-       Serviciul Tehnic Investitii

-       Biroul Contractari, Licitatii

-       Biroul Urmarire Receptie Lucrari

-       Serviciul  Patrimoniu si  Administrativ-Deservire

-       Director Adjunct Economic

-          Serviciul Buget Financiar

-          Biroul Executie Bugetara

-          Serviciul Contabilitate

-       Secretariat

-       Biroul Audit Public Intern

-       Serviciul Resurse Umane si Protectia Muncii

-       Serviciul Juridic 

-       Compartimentul Informatica

 

Art. 12 Atributiile Serviciului Tehnic Investitii sunt urmatoarele :

-       Culege date din teren privind starea funcţională a unitatilor de invatamant preuniversitar, prezintă referate şi face propuneri de îmbunătăţire;

-       Întocmeşte proiecte de hotărâre şi documentaţiile aferente privind asigurarea execuţiei lucrărilor , face susţinerea acestora la comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

-       Intocmeste devize pentru reparatii de intretinere si relevee, avize pentru spatiile aflate in administrarea directiei ;

-       Urmăreşte elaborarea pe faze de proiectare şi asigură recepţia proiectelor la data terminării acestora ;

-       Recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, elaborează documentaţiile de licitaţie pentru stabilirea constructorului ;

-       Participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor ;

-       Urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări ;

-       Răspunde la sesizările pe probleme specifice ;

-       Face propuneri conducerii directiei pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii obiectivelor din reteaua scolara preuniversitara conform destinatiei pentru care au fost create;

-  indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

Art.13  Atributiile Biroului Contractari, Licitatii  sunt urmatoarele :

 

-       Organizeaza si deruleaza etapele procedurii de licitatii /selectii oferte necesare realizarii    lucrarilor de investitii pentru obiectivele proprii si din reteaua de invatamant preuniversitar (publicitatea ,elaborarea documentatiei si avizarea acesteia , primirea si inregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea hotararilor de adjudecare ,etc.);

-       redacteaza hotararile de adjudecare si comunica in scris factorilor implicati rezultatelor licitatiilor ;

-       participa cu persoane ,in calitate de membri, la comisia de licitatie sau de alegere a ofertelor de pret pentru bunurile, serviciile si lucrarile pentru  invatamant, reparatii si dotari ;

-       intocmeste si vinde caietele de sarcini sau specificatii tehnice ale serviciillor ce urmeaza a fi achizitionate, in legatura cu investitiile proprii si pentru obiectivele din reteaua de invatamant preuniversitar (proiecte ,studii ,expertize,etc.);

-       intocmeste si supune spre avizare conform legii ,contractele tehnico-economice sau de asociere;

-       incheie contracte cu furnizorii de utilitati  atat pentru sediul administrativ cat si pentru unitatile de invatamant preuniversitar;

-       indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

Art.14 Atributiile Biroului Urmarire Receptie Lucrari  sunt urmatoarele:

-       face parte din comisia de receptie;

-       se ocupa de organizarea si efectuarea receptiilor la terminarea lucrarilor si a receptiilor finale;

-       se ocupa de intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor;

-       urmareste modul de comportare al lucrarilor puse in opera in timpul perioadei de garantie al lucrarilor;

-       se ocupa de urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiilor;

-       raspunde la sesizari pe probleme specifice;

-       participa la elaborarea programului anual de investitii pentru unitatile de invatamant preuniversitar;

-       indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

Art.15 Atributiile Serviciului Patrimoniu  si Administrativ-Deservire sunt urmatoarele :

-       coordoneaza si raspunde de dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu mijloace de invatamant,tehnica de calcul si mobilier;

-       urmareste incheierea si derularea contractelor de achizitii  de mijloace fixe    si obiecte de inventar ;

-       tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din patrimoniul institutiei ;

-       tine evidenta fizica centralizata a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul institutiilor de invatamant preuniversitar ;

-       intocmeste si transmite Directorului Economic  necesarul de mijloace  fixe si obiecte de inventar din Directie si din institutiile de invatamant preuniversitar, in vederea achizitiei ;

-       intocmeste si elaboreaza planul de achizitii al D.A.I.P.,privind obiectivele de investitii si aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite,piese de schimb,materiale utilitar-gospodaresti,etc.) si a contractelor de servicii ;

-       asigura gestionarea (achizitionarea,depozitarea si distribuirea)materialelor consumabile procurate ,prin magazia de materiale;

-       intocmeste fisele de magazie si a celor de inventar;

-       face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral,din patrimoniul D.A.I.P.  ;

-       coordoneaza si raspunde de aplicarea prevederilor O.U.G. nr.96/2002 si O.U.G.nr.70/2003 privind distributia produselor lactate si de panificatie  pentru elevii din unitatile scolare  si gradinitele  cu program normal din sectorul 1 ;

-       organizeaza si supravegheaza modul de intretinere a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul D.A.I.P.,a gestiunii materialelor si intocmeste documentatia necesara ;

-       organizeaza si urmareste activitatea conducatorului auto si folosirea autoturismului din cadrul directiei ;

-       verifica  si intocmeste foile de parcurs si bonurile valorice pentru carburant auto pentru autoturismele din dotarea D.A.I.P. ;

-       vizeaza pentru realitate facturile furnizorilor directi(Apa Nova, I.D.E.B.,etc.) ;

-       organizeaza si supravegheaza  efectuarea si intretinerea curateniei in sediul directiei, pe caile de acces si spatiile aferente,inclusiv dezapezirea ;

-       asigura paza imobilului precum si stingerea incendiilor,inclusiv asigurarea materialelor necesare ;

-       conlucreaza cu Biroul Resurse Umane in vederea asigurarii protectiei muncii pentru salariatii D.A.I.P., conform prevederilor legale in vigoare ;

-       colaboreaza cu firmele furnizoare de mijloace fixe,obiecte de inventar, produse lactate si de panificatie ;

-       pastreaza permanent legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar ;

-       schimb permanent de date si informatii cu celelalte compartimente ale institutiei ;

-       primeste si ordoneaza documentele arhivistice de la toate compartimentele D.A.I.P., conform legii ;

-       pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, conform prevederilor legale ;

-       asigura evidenta, inventarierea, selectionarea si folosirea documentelor pe care le detine;

-       asigura aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in realizarea protectiei documentelor, respective in paza si conservarea acestora;

-       indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

Art. 16 Atributiile Serviciului Buget Financiar sunt urmatoarele :

-   Analiza necesarului bugetar pe fiecare subunitate , in vederea avizarii  acestuia de catre Directie ;

-   Centralizarea necesarului bugetar a tuturor subunitatilor in vedera intocmirii proiectului de buget anual ;

-   Depunerea bugetului centralizat la Primaria Sectorului 1 – Directia de Management Economic;

-   Prezentarea lunara de catre unitatile din subordine, a executiei bugetare in vederea efectuarii modificarilor si rectificarilor bugetare necesare ;

-   Deschiderea creditelor bugetare lunare pentru unitatile din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de catre acestea pina la aprobarea bugetului anual, iar dupa aprobare in functie de bugetul aprobat;

-   Retrageri de credite bugetare in baza executiei bugetare si a bugetului aprobat;

-   Preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de personal, transferuri, cheltuieli de capital, de la toate subunitatile Directiei ;

-   Centralizarea acestora, in vederea transmiterii executiei cheltuielilor bugetare lunare la Primaria Sectorului l, pina la data de 5 ale fiecarei luni.

-   Urmarirea platilor efectuate zilnic de catre subunitati in vedera compararii cheltuielilor lunare cu executia bugetara lunara ;

-   Urmarirea extraselor de cont ale subunitatilor in vederea compararii cu contul de executie bugetara al trezoreriei ;

-   Avizarea decontarilor privind :

- salariile

- concediile medicale

- concediile de odihna

- prime

- premiile anuale

- premieri individuale, etc

-   Avizare a ordinelor de plata si a CEC-urilor privind ridicarea si depunerea de numerar pentru cheltuielile materiale si de capital etc.;

-   Intocmirea situatiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, in vederea intocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de fundamentare ;

-   Intocmirea proiectului de buget anual ;

-   Deschiderea si retragerea creditelor bugetare lunare conform notei de fundamentare, pana la aprobarea bugetului anual ;

-   Deschiderea si retragerea creditelor bugetare lunare pe baza bugetului aprobat ;

-   Efectuarea modificarilor si rectificarilor bugetare ;

-   Preluarea soldurilor finale pentru cheltuieli materiale, de personal, de capital si transferuri si centralizarea acestora in vederea transmiterii executiei cheltuielilor bugetare lunare la Primaria Sectorului 1;

-   Verificarea lunara a fiselor de cont analitic pentru unitatile din  subordine ;

-   Verificarea lunara a balantelor analitice si sintetice ale subunitatilor ;

-   Verificarea si centralizarea bilanturilor contabile a tuturor subunitatilor ;

-   Intocmirea bilantului contabil centralizat la nivelul Directiei atat pentru surse bugetare(primarie , I.S.M.B.) cat si pentru cele extrabugetare ;

-   Îndeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

Art. 17 Atributiile Biroului  Executie Bugetara  sunt urmatoarele :

-   Analiza necesarului bugetar pe fiecare subunitate , in vederea avizarii  acestuia de Catre Directie ;

-   Centralizarea necesarului bugetar a tuturor subunitatilor in vedera intocmirii proiectului de buget anual ;

-   Depunerea bugetului centralizat la Primaria Sectorului 1 – Directia de Management Economic;

-   Prezentarea lunara de catre unitatile din subordine, a executiei bugetare in vederea efectuarii modificarilor si rectificarilor bugetare necesare ;

-   Deschiderea creditelor bugetare lunare pentru unitatile din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de catre acestea pina la aprobarea bugetului anual, iar dupa aprobare in functie de bugetul aprobat;

-   Retrageri de credite bugetare in baza executiei bugetare si a bugetului aprobat;

-   Preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de personal, transferuri, cheltuieli de capital, de la toate subunitatile Directiei ;

-   Centralizarea acestora, in vederea transmiterii executiei cheltuielilor bugetare lunare la Primaria Sectorului l, pina la data de 5 ale fiecarei luni.

-   Urmarirea platilor efectuate zilnic de catre subunitati in vedera compararii cheltuielilor lunare cu executia bugetara lunara ;

-   Urmarirea extraselor de cont ale subunitatilor in vederea compararii cu contul de executie bugetara al trezoreriei ;

-       Avizarea decontarilor privind :

- salariile

- concediile medicale

- concediile de odihna

- prime 

- premiile anuale

- premieri individuale, etc

-       Intocmirea lunara a executiei bugetare ;

-   Verificarea si introducerea tuturor operatiunilor lunare in fisele de cont in vedere intocmirii executiei bugetare;

-       Verificare inchiderii cheltuielilor cu platile efectuate lunar ;

-       Raportarea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, Primariei Sectorului 1;

-     indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

 

             Art.18 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele :

-       Verificarea lunara a fiselor de cont analitic pentru unitatile din  subordine ;

-       Verificarea lunara a balantelor analitice si sintetice ale subunitatilor ;

      -      Verificarea si centralizarea bilanturilor contabile a tuturor subunitatilor ; 

-       Intocmirea bilantului contabil centralizat la nivelul Directiei atat pentru surse bugetare(primarie , I.S.M.B.) cat si pentru cele extrabugetare.

-       Intocmirea statelor de plata in baza urmatoarelor documente :

-       foaie colectiva de prezenta semnata de seful de serviciu

-       prezenta pentru orele suplimentare ;

-       certificate medicale ;

-       cererile pentru concediul de odihna solicitate cu plata in avans ;

-       instiintarile privind modificarile sporurilor de vechime ;

-       Calcularea certificatelor medicale si efectuarea lunara a platilor acestora ;

-   Calcularea concediilor de odihna acordate in avans si efectuarea platii acestora;

-   Intocmirea lunara a centralizatorului de salarii;

-   Intocmirea ordinelor de plata si a CEC-urilor in numerar privind plata impozitului pe salarii, somajului, asigurarilor sociale, asigurarilor sociale de sanatate ;

-   Intocmirea, urmarirea si verificarea garantiilor materiale ;

-   Eliberarea adeverintelor solicitate de catre salariatii directiei ;

-   Intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor statistice privind drepturile de personal catre Primaria Sectorului 1 ;

-   Intocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate si A.M.O.F.a declaratiilor privind contributiile la fondurile asigurarilor sociale de sanatate, a asigurarilor sociale si a ajutorului de somaj ;

-   Intocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite ;

-   Inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor directiei ;

-   Calculul primelor din fondul total de premiere, precum si a primelor  individuale;

-   Calculul premiului annual;

-   Decontarea bancara;

-   Efectuarea tuturor platilor si incasarilor prin casieria directiei(drepturilor de personal, cheltuielilor materiale, cheltuielilor de capital);

-   Intocmirea zilnica a registrului de casa;

-   Intocmirea si inregistrarea tutror notele contabile(banca, casa,  diverse, salarii, cheltuieli de capital, etc.) ;

-   Intocmirea notelor contabile si introducerea acestora in calculator ;

-   Inregistrarea operatiunilor contabile in fisele de cont;

-   Intocmirea balantei de verificare – analitic si sintetic;

-   Verificarea si analiza soldurilor contrurilor ;

-   Furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor raportari statistice;

-   Inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar in evidentele contabile;

-   Repartizarea cheltuielilor de intretinere;

-   Urmarirea si inregistrarea tuturor viramentelor bancare;

-   Urmarirea si verificarea zilnica a registrului de casa ;

-   Urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare, debitori din cote de intretinere, convorbiri telefonice, furnizori ;

-   Calculul penalitatilor de intarziere pentru timpul depasit, conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget ;

-   Inregistrarea valorica si cantitativaa materialelor si obiectelor de inventar achizitionate ;

-   Inregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor rezultate in urma inventarierilor anuale sau inopinante ;

-   Inregistrarea transferurilor si consumurilor lunare a materialelor, obiectelor de inventar, benzina, motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer, dupa caz ;

-       Verifificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare ;

-   Vertificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului;

-   Intocmirea si transmiterea situatiei statistice privind aplicarea Legii 416/2001 la D.G.M.S.S.;

-   Exercitarea controlului financiar preventive propriu;

-   Intocmirea bilantului contabil trimestrial si anual si predarea acestuia la Primaria Sectorului 1 ;

-   Intocmirea raportarilor statistice specifice ;

-   Asigura schimbul permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreria Sectorului 1, Administratiei Financiare a Sectorului 1 ;

 

          Art.19 Atributiile Biroului Audit Public Intern sunt urmatoarele :

-          efectuarea unui numar cat mai mare de misiuni de audit public intern pe parcursul unui an calendaristic;

-          efectueaza  misiuni de audit public intern in toate sectoarele tehnic de activitate ale institutiilor subordonate Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniverisitar Sector 1, privind modul de utilizare a fondurilor publice gestionate de acestea, precum si administrarea patrimoniului, in baza Legii 672/2002 si a Ordinului nr.38/2003 ;

-          examineaza legalitatea, regularitea si conformitatea operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele si pe aceasta baza, propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

-          examineaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute ;

-          examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarile si control al indeplinirii deciziilor ;

-          evalueaza economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si  executie din cadrul institutiei publice si la nivelul unui program, proiect, utilizeaza resursele financiare, umane si materiale, pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite ;

-          identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni, cu propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, dupa caz ;

-          colaboreaza cu Directia Audit Public Intern din cadrul Primariei Sectorului 1, care asigura indrumarea metodologica a compartimentelor de Audit Public Intern din institutiile  subordonate Consiliului Local ;

-          respectarea  legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii ;

- indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac       parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

      Art. 20 Atributiile Serviciului  Resurse Umane si, Protectia Muncii sunt urmatoarele:

-       asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs;

-       organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege;

-       urmareste respectarea legalitatii privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-       analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara in vederea elaborarii organigramei aparatului propriu ;

-       pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului de Ordine Interioara si al altor instructiuni necesare bunei functionari  a aparatului, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor institutiei ;

-       pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii ;

-       tine evidenta fiselor de post si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;

-       raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare (salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariu de merit, premii) ;

-       intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege;

-       controleaza respectarea disciplinei muncii;

-       stabileste nevoile de pregatire si de perfectionare a pregatirii profesionale;

-       efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca al personalului din aparatul propriu;

-       intocmeste formalitatile specifice angajarii - decizii de angajare, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a contractului de munca, adrese catre  Oficiile Fortelor de Munca;

-       tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor;

-       raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care revin in competenta biroului;

-       tine gestiunea cartilor de munca si opereaza in acestea modificarile de drepturi salariale determinate de indexari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit, etc

-       elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cererea personalului;

-       infiintarea si pastrarea registrului general de evidenta al salariatilor si operarea inregistrarilor prevazute de lege;

-       intocmeste si elibereaza legitimatii (de acces in unitate, ecusoane, legitimatii de calatorie pe mijloacele de transport in comun);

-       asigura respectarea protectiei  salariatilor  prin servicii medicale, conform prevederilor legale in vigoare;

-       Intocmirea raportarilor statistice specifice ;

-       colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 si cu alte institutii de invatamant;

-       raspunde de implementarea si verificarea modului de respectare a normelor de protectia muncii in institutie ;

-       gestiunea fiselor individuale de protectie a muncii ;

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

        Art. 21 Atributiile Serviciului Juridic  sunt urmatoarele :

-       reprezentarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1 in fata instantelor judecatoresti de toate gradele, pe baza de mandate al directorului unitatii de invatamant;

-       reprezentarea D.A.I.P. Sector 1 in fata instantelor judecatoresti de toate gradele si a altor autoritati, pe baza de mandat al Directorului ;

-       instrumentarea cauzelor in care D.A.I.P. Sector 1 , respectiv unitatile de invatamant preuniversitar figureaza ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac, etc) ;

-       formularea proiectelor de conventii, statute, contracte (de inchiriere, de achizitii publice de servicii , produse si lucrari), acte administrative ; 

-       asigurarea bazei de documentare juridica si legislativa ;

-       formularea avizelor scrise la solicitarea conducerii D.A.I.P. sau a unitatilor de invatamant preuniversitar ;

-       formularea raspunsurilor, adreselor scrise la solicitarea directorului ;

-       raspunde la petitii si ofera consultatii juridice unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1, precum si persoanelor fizice si juridice in legatura  cu litigiile in care D.A.I.P.  sau unitatile de invatamant preuniversitar sunt in litigiu ;

-       organizarea licitatiilor in vederea inchirerii spatiilor temporar disponibile din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din sectorul 1;

-       participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme juridice ;

-       verifica si avizeaza desfasurarea procedurilor de licitatie ;

-       urmarirea respectarii legalitatii in cadrul D.A.I.P. Sector 1 ;

-       urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza factorilor a caror activitate este vizata de aceste acte, sarcinile ce revin unitatii in domeniul de competenta respectiv ;

-       verifica si avizeaza pentru legalitate fundamentarea  proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de decizii ale Directorului in domeniul sau de activitate ;

-       verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate ;

-       avizeaza orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii ;

-       colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 si cu alte institutii de invatamant;

-       participa activ la dezbaterile/sedintele din cadrul D.A.I.P.S 1, propunand solutii legale si utile pentru rezolvarea situatiilor curente ;

-       proceduri de secretariat intern in cadrul Serviciului Juridic ;

 

-       pastrarea unei constante legaturi cu unitatile de invatamant pentru identificarea si rezolvarea in timp util a problemelor juridice cu care se confrunta ;

-       pastrarea unor registre si dosare de evidente interne specifice Serviciului Juridic ;

-       intocmirea rapoartelor si situatiilor specifice Serviciului Juridic, solicitate de conducerea D.A.I.P.S 1 ;

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

           Art. 22 Atribuţiile Compartimentului Informatică sunt următoarele:

-          asigură informatizarea activităţii Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar prin colectivul de specialitate, colaborează cu serviciul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, precum şi cu firme specializate în hardware şi sofware;

-          centralizeaza solicitarile, analizeaza si avizeaza necesarul noilor elemente informatice si elaboreaza solutiile optime de achizitie;

-          participa la receptia calitativa a elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru necesitatile institutiei;

-          administrează reţeaua Intranet si Internet existentă în D.A.I.P. Sector 1 si gestionează conectarea utilizatorilor la reţeaua Internet;

-          concepe programe şi aplicaţii software pentru serviciile de specialitate din Directie si din institutiile de invatamant preuniversitar ;

-          asigură buna funcţionare din punct de vedere logic a aplicaţiilor existente pe sistemul de calcul;

-          studiul şi analiza permanentă a sistemului informaţional existent pentru a putea propune soluţii de informatizare adecvate fiecărui utilizator informational;

-          furnizeaza, in limbaj specific, informatiile necesare realizarii şi actualizarii paginii de prezentare a Primăriei Sectorului 1;

-          documentare continuă cu noutăţile apărute în sistemul informaţional.

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

   

   Art.23  Atributiile Compartimentului Secretariat  sunt urmatoarele:

-          rezolvarea corespondentei privind activitatea de secretariat;

-          pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor ce ii revin;

-          pastreaza secretul de serviciu in conditiile legii;

-          respectarea programului de audiente al Directorului  Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1;

-          respectarea programului de audiente al Directorului Adjunct Tehnic-Administrativ si al Directorului Adjunct Economic;

-          operarea documentelor in  Registre speciale(de intrari si iesiri);

-          pastrarea Deciziilor in original, emise de conducerea institutiei;

-          transmiterea de faxuri si primirea lor;

-          intocmirea rapoartelor si situatiilor solicitate de catre conducerea institutiei;

-          colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul institutiei precum si cu celelalte institutii;

-    indeplineste si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care face parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si alte atributii si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei;

 

 

CAPITOLUL V - Relatiile functionale intre compartimentele aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar

 

              Art.24 Compartimentele aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

 

CAPITOLUL VI-  Dispozitii finale.

 

            Art.25 Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor.

             In acest sens personalul cu functia de director adjunct:

-          organizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor  si  intocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul  legal;

-          raspund de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii;

-          asigura securitatea materialelor cu continut secret si raspund de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

             Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luind masuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

             Toti salariatii  au obligatia de a indeplini si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea institutiei, menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei, la imbunatatirea activitatii acesteia, atit in timpul programului de lucru, cit si in afara acestuia.

             Toti salariatii au obligatia de a pune la dispozitia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate, la cererea acestora.

 

            Art.26 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

 

             Art.27 Furnizarea datelor in afara institutiei si participarea la lucrari organizate de alte institutii sau autoritati  publice se face numai cu acordul Directorului.

 

            Art.28 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1.

 

             Art.29 Prezentul R.O.F.poate fi imbunatatit in functie de necesitati si supus spre aprobare, in varianta modificata, Consiliului Local al Sectorului 1.

 

            Art.30 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1__________si intra in vigoare la data de_______________.