Hotărârea nr. 109/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2006

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului –06.06.2004;

Ţinând seama de  prevederile art.9 din Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare  a consiliilor locale, modificată şi aprobată prin Legea nr.673/2002;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.461/22.12.2005 privind alegerea preşedintelui de şedintă;

În temeiul prevederilor art.37, art.46  şi art.95, alin.(2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată,

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Articol unic: Se  alege doamna/domnul consilier Adrian Oghină preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni.

                            

                                                  

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

                      Adrian Oghină

                                                                                     SECRETAR

                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

          Nr.:  109

          Data: 21.03.2006