Hotărârea nr. 9/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii

şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Administraţiei

Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector1

 

 

             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate prezentat de Directorul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare – Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1;

               În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 15/23.01.2003 privind exercitarea de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor de înfiinţare a Administraţiilor Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice, precum şi de aprobare a organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestor instituţii publice;

              Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

              În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;

              Conform prevederilor Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

            În temeiul prevederilor art. 95, alin. (2), lit. ”h” şi lit. “e” şi art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            

              Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 aşa cum este prezentată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din această hotărâre.

             Art.2.  Structura organizatorică a Administraţiei Fondului imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cuprinde un număr de 70 posturi.

             Art.3.  Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.5.  Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi orice alte dispoziţii contrare, îşi încetează valabilitatea.

             Art.6.  Primarul, Viceprimarii, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol, Direcţia Management Economic, Serviciul Resurse Umane şi Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA,

                        Sergiu Ionescu

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                         Lavinia Paul

 

 

 

 

 

            Nr.: 09

            Data:10.02.2004


MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                ANEXA nr. 2

Consiliul Local al Sectorului 1                                           la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                              Nr. 09/10.02.2004

                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                Sergiu  Ionescu

 

 

STAT  DE  FUNCTII AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

 

 

 

 

 

Funcţia

 

 

 

Nivelul

studiilor

 

 

Gradul / treapta

profesio-nal(ă)

 

Nr. posturi

- total -

 

Indemnizaţia de

conducere în %

din salariul de

bază limita maximă

 

 

 

De execuţie

 

 

De conducere

1

2

 

3

4

5

 

DIRECTOR

 

 

1

50

 

DIR. ADJ

 

 

2

40

 

ŞEF SERVICIU

 

 

4

30

 

ŞEF BIROU

 

 

4

25

CONS. JURIDIC

 

S

IA

1

 

CONS. JURIDIC

 

S

II

2

 

INSP. SPEC.

 

S

IA

20

 

INSP. SPEC.

 

S

I

3

 

INSP. SPEC.

 

S

II

1

 

INSP. SPEC.

 

S

III

1

 

INSPECTOR

 

SSD

IA

5

 

INSPECTOR

 

M

IA

3

 

INSPECTOR

 

M

I

2

 

REFERENT

 

M

IA

18

 

MERCEOLOG

 

M

IA

1

 

FUNCŢIONAR

 

M

I

1

 

CASIER

 

M

I

1

 

ARHIVAR

 

M

I

1

 

CURIER

 

 

I

1

 

ÎNGRIJITOR

 

 

I

2

 

MUNC. CALIF.

 

 

I

7

 

TOTAL

POSTURI

 

 

 

 

70

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                        la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                             Nr. 09/10.02.2004

                                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                Sergiu Ionescu

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI IMOBILIAR AL

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

 

                  Art.1. Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 (denumită în continuare A.F.I.U.S.P.), este înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor O.G.R. nr. 70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G.R. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti.

                   Art.2. A.F.I.U.S.P. funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, coordonată de Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale de interes local precum şi a terenurilor aferente acestora.

                   Art.3.   A.F.I.U.S.P. sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice şi a unităţilor medico-sociale de interes local şi urmăreşte integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităţilor locale.

                  Art.4.  A.F.I.U.S.P., ca instituţie publică de interes local, are personalitate juridică, este titulară de buget şi ordonator secundar de credite.

                  Art.5. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.F.I.U.S.P. în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul local, precum şi din sumele încasate în urma operaţiunilor de închiriere, concesionare, casare a mijloacelor fixe etc., cu  respectarea dispoziţiilor legale.

                 A.F.I.U.S.P. poate folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii sale mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.

                  Art.6. A.F.I.U.S.P. are sediul în municipiul Bucureşti Sector 1, B-dul Poligrafiei nr. 4.

 

 

CAPITOLUL II – Conducerea Administraţiei Fondului Imobiliar al

Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                

 

                 Art.7.   Conducerea A.F.I.U.S.P. – Sector 1 se asigură prin Director.

                

                Art.8.   DIRECTORUL A.F.I.U.S.P. asigură conducerea executivă şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

                Condiţiile pentru ocuparea postului:  licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului postuniversitar în domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice.

               

               Art.9.   Directorul A.F.I.U.S.P. îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

                - aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii specifice profilului instituţiei, finanţate de Primăria Sectorului 1 şi propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor prevăzute în programe, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii ;

               -  stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii, în vederea asigurării unui caracter continuu al acesteia;

               -   stabileşte măsurile tehnico-organizatorice şi analizează periodic aplicarea lor în vederea realizării programelor, utilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a resurselor materiale şi umane;

               -  stabileşte programul de elaborare şi reexaminare a normelor şi normativelor de muncă locale, precum şi programul de măsuri pentru realizarea sarcinilor ce decurg din obiectul de activitate;

               -   asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului ce se referă la obiectul de activitate;

               -   reprezintă A.F.I.U.S.P. în relaţiile cu celelalte instituţii şi O.N.G.-uri;

               -   exercită atribuţii ce revin A.F.I.U.S.P. în calitate de persoană juridică ;

               -  exercită funcţia de ordonator secundar de credite;

               -  întocmeşte proiectul bugetului propriu si A.F.I.U.S.P. şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local;

               -   elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu pentru întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidări, extindere şi modernizări a unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale;

               -   prezintă spre avizarea Consiliului Local şi înaintează spre aprobare Ministerului  Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea, desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi de schimbare a profilului sau denumirii acestor unităţi;

               -  prezintă Consiliului Local spre aprobare, propuneri de înfiinţare a unor unităţi de asistenţă medico-sociale, prin reorganizarea unor unităţi sanitare-publice şi cere, în acest sens, avizul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

                -  stabileşte măsuri pentru aprovizionare cu materiale, combustibili, piese de schimb etc., în vederea realizării în totalitate a programelor;

               -   stabileşte, împreună cu conducerile unităţilor sanitare publice şi al unităţilor de asistenţă medico-sociale, nevoile de investiţii, reparaţii curente, reparaţii capitale, modernizări şi extinderi la imobilele în care acestea îşi desfăşoară activitatea;

              -  conlucrează cu conducerile unităţilor sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-socială pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a actului medical, spre domeniul său de activitate;

              -  răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică şi a unităţilor de asistenţă medico-sociale;

               -  organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.F.I.U.S.P. şi în afara ei;

               -  organizează recrutarea, selecţionarea încadrarea şi promovarea personalului,

răspunde de organizarea şi buna funcţionare a activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor;

               -   hotărăşte, în condiţiile legii, eliberarea din funcţii a şefilor de servicii, birouri şi compartimente pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau abateri disciplinare repetate;

              - întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local structura organizatorică, pe baza normelor unitare de structură şi a structurilor tip şi aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;

              -  în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobă atribuţiile personalului din instituţie cuprinse în fişa postului potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

              -  elaborează şi propune spre aprobarea Consiliului Local, Statul de funcţii al instituţiei;

              -  urmăreşte respectarea normelor de disciplină a muncii de către personalul instituţiei şi când situaţia o impune decide asupra măsurilor de sancţionare;

              -  dispune luarea tuturor măsurilor pentru respectarea normelor de protecţia muncii si remedierea deficienţelor apărute;

              -  asigură dotarea sediului instituţiei şi, în limita bugetului alocat, a imobilelor unităţilor sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale cu mijloacele P.S.I. prevăzute în normative.

              -  aprobă ştatul de plată al A.F.I.U.S.P., numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei;

              -  coordonează activitatea: Compartimentului audit public intern, Biroul resurse umane, protecţia muncii, P.S.I., Biroul juridic, şi Serviciul Administrativ şi Aprovizionare;

              -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituţiei şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local.

      Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1.

      În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul emite decizii.

      Directorul reprezintă A.F.I.U.S.P. în relaţiile ce autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.

      

                  Art.10.   DIRECTORUL ADJUNCT TEHNIC

                 Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului politehnic de lungă durată sau absolvent al învăţământului postuniversitar tehnic.

      

                    Are următoarele atribuţii generale:

               -   se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

               -   coordonează şi controlează activitatea Serviciului Administrare Patrimoniu,

Serviciul Investiţii –Contracte şi Serviciul Urmărire şi Recepţie Lucrări; 

               - propune programul de elaborare şi de reexaminare a normelor şi normativelor de muncă la nivelul instituţiei, analizează modul cum s-au dus la îndeplinire măsurile stabilite în şedinţa anterioară;

              -  controlează modul de respectare şi aplicarea legislaţiei specifică structurii conduse;

              -  organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.F.I.U.S.P. şi în afara ei;

              -  în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, prin fişa postului, stabileşte atribuţiile personalului din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

              -  stabileşte, împreună cu serviciile administrative ale unităţilor de sănătate publică si ale unităţilor de asistenţă medico-sociale, nevoile de întreţinere şi reparaţii a imobilelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea;

              -  răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico-sociale;

              -   în urma analizelor efectuate cu structurile administrative ale unităţilor sanitare publice, unităţilor de asistenţă medico-sociale şi Serviciul administrare patrimoniu din A.F.I.U.S.P., asigură fundamentarea bugetului şi înaintează propuneri directorului;

              -  răspunde de organizarea tehnico -materială a unităţilor sanitare publice care nu au personalitate juridică şi organizează activităţile de reparaţii curente la acestea;

              -  stabileşte şi propune spre aprobare directorului A.F.I.U.S.P.;

              -   întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate;

              -  răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor;

              -  răspunde de respectarea normelor de disciplina muncii de către personalul aflat în subordine;   

              -  urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea bunurilor materiale şi financiare;

               -  în lipsa Directorului, exercită atribuţiile acestuia, în limitele stabilite prin decizie;

               -  îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin, în conformitate cu decizia Directorului de delegare de competenţe.

  

                   Art.11.   DIRECTORUL ADJUNCT ECONOMIC

                  Condiţii pentru ocuparea postului : studii superioare în domeniul economic.

  

                  Are următoarele atribuţii generale:

              -  se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

              -  analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora;

              -  analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;

              -  elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, pe baza planului de achiziţii şi a listei de investiţii elaborate de compartimentele de specialitate;

              - urmăreşte  evoluţia volumului total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuţie bugetară, coordonează şi răspunde de buna funcţionare a Biroului financiar, Biroului contabilitate, buget şi activitatea financiar-contabilă extrabugetară;

              -  controlează modul de respectare şi aplicare a legislaţiei specifică structurii conduse;

              -  organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.F.I.U.S.P.;

              -  stabileşte, în termen de 30 de zile, de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

             -   întocmeşte şi prezintă spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al A.F.I.U.S.P.;

             -  conlucrează cu directorii economici (contabilii şefi) ai unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale la întocmirea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli a acestora şi urmăreşte modalitatea de execuţie bugetară a fondurilor alocate din bugetul local;

              -  verifică şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică;

              -  urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniul economico-financiar şi de gestionare a fondurilor locale din bugetul local pentru finanţarea unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale;

              -  cu aprobarea Primarului Sectorului 1, organizează şi execută controale specifice la unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico-sociale pentru a stabili dacă fondurile alocate din bugetul local sunt folosite şi gestionate conform prevederilor legale;

             -  numeşte, la sfârşitul anului comisiile de inventariere a patrimoniului;

             -  contrasemnează toate documentele economico-financiare ale A.F.I.U.S.P., care ies din cadrul instituţiei;

             -  numeşte, conform Ordinului 123/2001, persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu;

             -   urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor actelor întocmite în unitate atât asupra celor din contabilitate, cele în care se reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru desfăşurarea activităţii proprii a A.F.I.U.S.P. Sector 1 (fonduri utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii – dotări independente), cât şi pentru fondurile ce urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea stării tehnice şi funcţionale a clădirilor şi terenurilor unităţilor sanitare din sectorul 1 care au trecut în administrarea A.F.I.U.S.P. Sector 1;

             - colaborează cu Primăria Sectorului 1, Administraţia Financiară Sector 1, Trezoreria Sectorului 1, serviciile financiar-contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, precum şi cu alte instituţii de profil, cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate;

             -  răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare bunei desfăşurări a activităţii;

             -  răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, a normelor de disciplină a muncii şi când situaţia o cere, ia măsuri de sancţionare;

            -  colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale instituţiei,

            -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de decizie ale Directorului, în domeniul său de activitate;

            - îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin, în conformitate cu decizia Directorului, de delegare de competenţe.

 

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a Administraţiei Fondului Imobiliar  al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                  

                 

                  Art.12.  Organigrama va cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente:

 

  1. Director:

      Biroul juridic;

      Compartimentul audit public intern;

      Biroul Resurse Umane;

      Serviciul administrativ şi aprovizionare

 

 2. Director adjunct tehnic:

      Serviciul urmărire şi recepţie lucrări;

      Serviciul investiţii-contracte;

      Serviciul administrare patrimoniu

 

 3. Director adjunct economic:

      Biroul financiar;

      Serviciul contabilitate, buget

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – Atribuţiile compartimentelor Administraţiei Fondului

Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                  

                 Art.13.  BIROUL JURIDIC

                 Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic:

              

                  Atribuţiile Biroului juridic sunt:

                - reprezintă A.F.I.U.S.P., pe bază de mandat al Directorului, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi:

                - instrumentează cauzele în care A.F.I.U.S.P. figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac etc.);

                -  formulează proiecte de convenţii, statute, contracte, acte administrative etc.;

                - ia măsuri necesare pentru recuperarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi sprijinirea executării acestora;

                -  asigură baza de documentare juridică şi legislativă;

                -  face informări, în scris pe bază de semnătură, asupra actelor normative ce interesează buna desfăşurare a activităţii instituţiei;

                -   formulează avize scrise la solicitarea conducerii instituţiei;

                -  răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legătură cu litigiile în care A.F.I.U.S.P. figurează ca parte:

                -  urmăreşte respectarea legalităţii în cadrul instituţiei;

                - avizează legalitatea proiectelor de contracte economice, a deciziilor de imputare, a proiectelor de acte juridice, precum şi asupra legalităţii oricăror acţiuni care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a unităţii ori să aducă stingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

                -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri al Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate;

                - schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei.

   

                   Art.14.  COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

                  Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată în domeniul economic.

 

                   Atribuţiile Compartimentului audit public intern sunt:

             - exercită controlul asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţie;

             -  organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune;

             - examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe această bază propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

              -  examinarea sistemului contabil, a fiabilităţii acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi prezentarea de rapoarte conducerii instituţiei;

              - examinarea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;

              -  evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul unităţii, inclusiv la nivelul unui program sau proiect, utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

              -  identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, programe/proiect sau operaţiuni cu propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru eliminarea riscurilor, după caz;

             -  strânsă colaborare cu Direcţia de audit public intern din cadrul Primăriei Sectorului 1, care asigură îndrumarea metodologică a compartimentelor de audit public intern din unităţile subordonate Consiliului Local;

             -  efectuarea misiunilor de audit public intern adhoc, ori  de câte ori apar riscuri interne de natură economică şi financiară, structurală, funcţională şi de sistem, luându-se măsuri pentru remedierea lor;

              -  schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei.

 

                   Art.15.  BIROUL RESURSE UMANE, PROTECŢIA MUNCII, P.S.I.

                   Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată juridice sau economice.

   

                  Atribuţiile Compartimentului resurse umane sunt:

              -  asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă, conform prevederilor legale, prin concurs;

              - organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

               - urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

               -  analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea perfecţionării organigramei instituţiei, atunci când situaţia o cere;

                - pregăteşte documentaţia necesară perfecţionării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a compartimentelor funcţionale ale instituţiei;

                -  pregăteşte documentaţia necesară elaborării ştatului de funcţii;

               -  ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

               -  răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii);

               -  întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

               -  controlează respectarea disciplinei muncii şi când situaţia o cere, propune măsuri de sancţionare;

               -  stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare profesională;

               - efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituţiei;

                - întocmeşte decizii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

               -  ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

               -  răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă;

               -  ţine gestiunea cărţilor de muncă şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc.;

               -  eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;

               -  asigură dotarea sediului instituţiei, şi în limita bugetului alocat, a imobilelor unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale cu mijloace P.S.I. prevăzute în normative;

               -  efectuează pregătirea personalului instituţiei;

               -  efectuează verificări la compartimentele unităţii pe linia protecţiei muncii şi împreună cu şefii acestora ia măsuri pentru remedierea deficienţelor;

               -  urmăreşte respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor P.S.I. de către personalul instituţiei;

               -  conlucrează cu serviciile administrative ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale pe domeniu;

               -  cu aprobarea conducerii instituţiei conlucrează cu organele de pompieri şi ale Inspectoratului de Protecţie a Muncii;

               -  conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei, pe domeniul de activitate;

               -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi proiectele de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate.

  

                  

                    Art.16.   SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI APROVIZIONARE

                   Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare tehnice sau economice.

  

                    Atribuţiile serviciului administrativ şi aprovizionare sunt următoarele:

                -  derulează planul de aprovizionare A.F.I.U.S.P.;

                - emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreţinere şi gospodărire către furnizori, pe baza referatelor întocmite de şefii de compartimente ai unităţii şi serviciile administrative ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate în mod obligatoriu de conducere;

                -  verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare;

                -  asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă) materialelor consumabile procurate;

                -  ia măsuri în vederea contractării cât mai multor furnizori, obţine oferte şi propune conducerii furnizorii cu preţurile cele mai avantajoase, ţinând seama şi de calitate;

               -  ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul unităţii;

               -  răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;

               - organizează şi conduce activitatea de secretariat, curierat, evidenţa documentelor şi arhivă;

               -  asigură dotarea instituţiei cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

               -  asigură activitatea de informatizare a personalului instituţiei, prin crearea unor bănci de date specifice;

               -  colaborează în domeniul informaţional cu serviciul de resort al Primăriei Sectorului 1 şi cu firme specializate în hardware şi software;

               -  asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de igienizare şi deservire generală a instituţiei;

               -  asigură remedierea operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile din dotarea unităţilor sanitare publice;

               -  pentru a preveni apariţia unor evenimente nedorite, conlucrează cu organele administraţiei de stat şi locale la verificarea bonităţii societăţilor comerciale care participă la licitaţiile organizate de unitate şi comunică datele obţinute comisiei de licitaţie;

               -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului în domeniul său de activitate;

                -  schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei;

                -  îndeplineşte orice alte sarcini, în conformitate cu decizia Directorului, de delegare de competenţe.

 

                      Atr.17.   SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

                     Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu : studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau economic.

 

                   

 

 

  Atribuţiile serviciului administrare patrimoniu:

                -  ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi a imobilelor unităţilor sanitare publice, date în competenţă conform prevederilor O.G. nr. 70/2002 şi a H.G. nr. 1096/2002;

               -  ţine evidenţa fizică centralizată a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-socială, achiziţionate din fondurile alocate din bugetul local;

               -  întocmeşte şi transmite Directorului adjunct economic şi Serviciului administrativ şi aprovizionare necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar;

               -  face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;

              -  culege date din teren privind starea funcţională a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale şi face propuneri pentru întreţinerea, repararea şi consolidarea acestora;

             -  întocmeşte proiecte de hotărâre şi documentaţiile aferente privind asigurarea execuţiei lucrărilor, face susţinerea acestora la comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1;

             -  stabileşte cerinţele (exigenţele esenţiale) pentru care se face verificarea tehnică a proiectelor şi întocmeşte documentaţia necesară stabilirii prin licitaţie a verificatorilor tehnici atestaţi;

              -  ţine o legătură permanentă cu şefii compartimentelor administrative ai unităţilor sanitare aflate în administrare pentru a se sesiza operativ defecţiunile apărute la clădirile şi instalaţiile aferente acestora;

              -  colaborează cu Serviciile Investiţii - Contracte şi Urmărire şi Recepţie Lucrări pe timpul efectuării lucrărilor de investiţii reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi instalaţiilor aferente ale unităţilor sanitare aflate în administrare;

              -  coordonează direct activitatea meseriaşilor A.F.I.U.S.P. – Sector 1 pe timpul efectuării, lucrărilor de remediere a defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice, sanitare şi de încălzire ale imobilelor aflate în administrare;

              -  răspunde la sesizările pe probleme specifice;

              -  schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale unităţii.

 

                    Art.18.  SERVICIUL URMĂRIRE ŞI RECEPŢIE LUCRĂRI

                    Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic.

 

                    Atribuţiile Serviciului urmărire şi recepţie lucrări sunt:

              -   participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor;

              -  urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări;

               - face recepţiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori (constructori);

              -  urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie şi dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant (constructor);

              -  organizează şi conduce activitatea de întreţinere şi reparaţii desfăşurată de formaţiunile de lucru din subordine;

              -  răspunde la sesizările pe probleme specifice;

              -  face parte din comisiile de recepţie, conform legislaţiei;

              -  conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei, pe domeniul său de activitate;

              -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 şi proiecte de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate;

              -  prin dispoziţia Directorului, participă la efectuarea recepţiilor de materiale şi lucrări.

 

                   Art.19.  SERVICIUL INVESTIŢII – CONTRACTE

                   Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic:

 

                   Atribuţiile Serviciului investiţii – contracte sunt:

               -   întocmeşte caiete de sarcini împreună cu proiectantul pentru organizarea licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reparaţiilor capitale şi lucrărilor de consolidare a imobilelor;

               -  încheierea contractelor în baza licitaţiilor efectuate;

               -  întocmeşte planul de achiziţii anuale pentru proiectare, concurs de soluţii şi lucrări;

               -  organizează licitaţiile conform planului de achiziţii anual aprobat;

               -  întocmeşte şi fundamentează lista de investiţii pentru obiectivele care necesită consolidări;

              -  urmăreşte execuţia pe faze de proiectare şi asigură recepţia proiectelor la data terminării acestora;

               -  recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, elaborează documentaţiile de licitaţie pentru stabilirea constructorului;

               -  conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei, pe domeniul său de activitate;

               -  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 şi proiecte de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate;

 

                  Art.20. BIROUL FINANCIAR

                  Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul economic.

  

                   Atribuţiile Biroului financiar sunt:

              -  preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de consolidare a imobilelor preluate prin protocol de la unităţile sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale în patrimoniul A.F.I.U.S.P.;

              -  înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe reprezentând clădiri şi terenuri preluate prin protocol de la unităţile sanitare publice;

              -  verificarea lunară a soldurilor fişelor analitice, a conturilor care evidenţiază drepturile de personal, datoriile personalului şi ale unităţilor către bugetul de stat şi alţi creditori, cu sumele din balanţele analitice şi în balanţa sintetică lunară;

              -  verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

              -  întocmirea ştatelor de plată în baza următoarelor documente:

                  * foaia colectivă de prezenţă semnată de şefii de servicii, birouri şi compartimente;                        

                  * prezenţa pentru orele suplimentare;

                  * certificatele medicale;

                  * cererile pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans;

                  * înştiinţările privind modificările sporurilor de vechime;

              -  calcularea concediilor medicale şi efectuarea lunară a plăţilor acestora;

              - calcularea indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă acordate în avans şi efectuarea plăţii acestora;

              -  întocmirea lunară a centralizatorului  de salarii;

              -  întocmirea ordinelor de plată şi a CEC-urilor în numerar;

              -   constituirea, actualizarea şi reţinerea garanţiilor materiale;

              -  eliberarea adeverinţelor solicitate de către salariaţii instituţiei;

              -  întocmirea şi transmiterea lunară a situaţiilor statistice privind drepturile de personal către Primăria Sectorului 1;

              -  întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de pensii a Sectorului 1, la casele de sănătate şi A.M.O.F. a declaraţiilor privind contribuţia la fondurile: asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj;

              -  întocmirea şi transmiterea lunară la Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

              -  înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor unităţii;

              -  calculul primelor de 2% din fondul total de premiere, precum şi a primelor individuale;

              -  calculul premiului anual;

              -  verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

              -  schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei.

 

 

 

 

                 Art.21.  SERVICIUL CONTABILITATE , BUGET

                 Condiţiile pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul economic

 

                 Atribuţiile Serviciului contabilitate, buget sunt:

              -  întocmirea situaţiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, în vederea întocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de fundamentare;

              -  verificarea şi introducerea tuturor operaţiunilor lunare în fişele de cont în vederea întocmirii situaţiilor financiare lunare;

              -  verificarea închiderii cheltuielilor cu plăţile efectuate lunar;

              -  decontarea bancară;

              -  efectuarea tuturor plăţilor şi încasărilor efectuate prin casieria unităţii;

              -  întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa, etc.);

              -  întocmirea notelor contabile şi introducerea acestora în calculator;

              -  înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;

             -  întocmirea balanţei de verificare-analitic şi sintetic;

             -  verificarea şi analiza soldurilor conturilor;

             -  furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice;

             - înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

               -  repartizarea cheltuielilor de întreţinere;

               -  urmărirea şi înregistrarea tuturor viramentelor bancare;

               -  urmărirea şi verificarea zilnică a registrului de casă;

               - urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, debitori din cote de întreţinere, convorbiri telefonice etc.;

              - calculează cheltuielile de regie şi întreţinere aferente cabinetelor medicale aflate în comodat şi închiriere;

              -  urmăreşte recuperarea creanţelor de la debitori;

              - ţine evidenţa tuturor încasărilor provenite din închirieri, recuperare cheltuieli privind utilităţi, donaţii, sponsorizări etc.;

              -  calculul penalităţilor de întârziere pentru timpul depăşit, conform legislaţiei în vigoare şi virarea acestora la buget;

              -  înregistrarea valorică şi cantitativă a materialelor şi obiectelor de inventar achiziţionate;

              -  înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor rezultate în urma inventarierilor anuale sau inopinate;

               -   întocmirea transferurilor şi consumurilor lunare a materialelor, obiectelor de inventar, benzină, motorină etc. pe baza bonurilor de consum sau transfer;

               -  verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanţa de verificare;

               -  verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului;

               -  verificarea lunară a balanţelor analitice şi sintetice;              

               -  întocmirea  bilanţului  contabil  trimestrial  şi anual,  predarea  acestuia  la  Primăria Sectorului 1;

               -  analiza necesarului bugetar, în vederea avizării acestuia de către conducerea instituţiei;

               - centralizează necesarul bugetar al unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, pe domeniul stabilit de lege, în vederea întocmirii proiectului de buget anual al instituţiei;

              -  depune bugetul centralizat la Primăria Sectorului 1 – direcţia de Management Economic;

              -  prezintă lunar execuţia bugetară, în vederea efectuării modificărilor şi rectificărilor bugetare necesare;

              -  întocmeşte note de fundamentare prin care solicită credite bugetare lunare pe care conform proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli urmează să le transmită unităţilor sanitare din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de acestea la sediul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

               -  urmăreşte ca fondurile bugetare alocate să fie utilizate eficient, pe domeniul şi în condiţiile prevăzute de lege;

               - conlucrează cu compartimentele financiar-contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico-sociale şi cere acestora trimiterea la A.F.I.U.S.P., conform prevederilor legale, a proiectelor de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

               -  întocmeşte ordine de plată, conform bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru unităţile sanitare din Sectorul 1, conform copiilor după facturi şi ordine de plată emise de unităţile sanitare pentru plata utilităţilor;

               -  deschiderea şi retragerea creditelor bugetare lunare, pe baza bugetului aprobat;

               -  efectuarea modificărilor şi rectificărilor bugetare;

               -  raportarea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare la Primăria Sectorului 1;

               -  asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu serviciile de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei Sectorului 1 şi Administraţiei Financiare a Sectorului 1.

 

 

 

 

CAPITOLUL V – Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului propriu

al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

 

                 

 

                  Art.22. Compartimentele aparatului propriu al A.F.I.U.S.P. sunt obligate să coopereze, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale

 

                                    

                 Art.23. Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

                    În acest sens, directorii adjuncţi şi şefii de compartimente:

               - organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal;

               -  răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

               -  asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de eventualele scurgeri de informaţii şi documente din compartimentele instituţiei.

      

                  Toţi salariaţii au obligaţia:

               - de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale;

               -  de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte şi care decurg din actele normative în vigoare existente şi nou apărute, precum şi din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să concure la realizarea

integrală a sarcinilor şi la îmbunătăţirea activităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;

               -  de a respecta legile şi normativele în vigoare, disciplina muncii şi prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei.

                   Art.24.  Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de serviciu în totalitate şi în termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de comportare şi disciplină se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

                   Art.25.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al A.F.I.U.S.P.

                   Art.26.   Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr._____ din ____________ şi intră în vigoare de  la  data  de _________________ .