Hotărârea nr. 58/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listelor nominale cu beneficiari cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul pentru luna februarie

 

            Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

            Ţinand seama de Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

Vazand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap aprobata prin Legea 519/2002;

Vazand prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei nr.290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenti personali sau insotitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit. „n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare:

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HORĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul.

Art.3. Primarul, Secretarul, Serviciul Secretariat general, Registrul Agricol şi Direcţia Generale de Asistenţă Socială Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos           

                                                                                                SECRETAR

                                                                                                Lavinia Paul

 

 

          Nr.: 58

          Data: 26.02.2004