Hotărârea nr. 56/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2004
MUNICIPIUL BUCURESTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitelor pe cladire pentru

proprietarii de locuinte care realizeaza reparatii la fatadele imobilelor                                        

 

 

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1,

In temeiul art.286 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

          Avand in vedere dispozitiile art. 23 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice din privind organizarea si functionarea Asociatiilor de proprietari, astfel cum au fost modificate si completate prin H.G. nr. 1386/2003,

          În temeiul art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

Hotărăşte:

 

 

          Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor pentru locuinta de domiciliu, pe termen de 1 an, a proprietarilor care realizeaza reparatii la fatadele imobilelor.

 

          Art.2. Scutirea va opera cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele interesate prezinta dovada efectuarii reparatiilor doar cu firme autorizate in domeniu, in speta devizul de plata a lucrarii.

In cazul in care lucrarile realizate nu se incadreaza in prevederile art.8 din Legea nr.50/1991, modificata si completata prin Legea nr.453/2001 si Legea nr.401/2003, va fi obligatorie si prezentarea autorizatiei de construire.

In cazul proprietarilor care realizeaza reparatii in regie proprie scutirea va opera doar in situatia  in care persoanele fizice realizeaza receptia cu acordul Primarului Sectorului 1 prin incheierea unui proces verbal .

         

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, Serviciul General Secretariat, Registru Agricol  şi toate celelalte compartimente implicate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                                SECRETAR

                                                                                                Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 56

          Data:26.02.2004