Hotărârea nr. 51/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru

constructii definitive pe teren proprietate privata  persoana  juridica

Suprafata teren   cca 1500 mp

Str. Episcopul  Timus nr.13-15

 

Avand in vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului 1 .

             - Avizul nr. 12/07.01.2004 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator a Consiliului Local al sectorului 1, aviz  CTU – PMB nr.3 CA 34/12/27.08.2003 si avizul nr.29 CA 4/15.12.2003 al  Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

             Tinand seama de prevederile:

              - Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

              - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului in municipiul Bucuresti .

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000.

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art.2, alin.(2) si art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

In temeiul prevederilor art.46, alin.(1) si (2) si art.95, lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

Consiliului Local al sectorului  1       

    

                                                            HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal  pentru constructii definitive amplasata pe teren proprietate privata   persoana juridica – Str. Episcopul  Timus nr.13-15 –  Suprafata de teren   cca 1500 mp.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de doi ani.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA

                 SERGIU IONESCU                                                                    SECRETAR

                                                                                                                  LAVINIA PAUL

 

                     

 

 

            Nr.  51

            Data : 10.02.2004