Hotărârea nr. 5/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2004
MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                         

 

HOTARARE

privind aprobarea unei donatii cu sarcini

 

Avand in vedere clauzele contractului de donatie autentificat sub nr. 1770/19.12.2003 de BNP Constanta Popper, incheiat ca urmare a procesului-verbal semnat in data de 04.12.2003 de catre Comisia de negociere a pretului cu privire la achizitionarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 – D.A.I.P. a imobiului situat in str. N.Iorga nr. 7, numita prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr. 2511/28.11.2003;

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;         Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Contencios Administrativ - Juridic;

Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Fata de prevederile art.123, alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001privind  administraţia publica locala, modificata;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

         HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba contractul de donatie autentificat sub nr. 1770/19.12.2003 de BNP Constanta Popper, incheiat intre Sturza Alexandra Maria, Pop Jora Ana Irina Alexandra, Apolzan Silviu Basarab, in calitate de donatori  si Consiliul Local al Sectorului 1 – Directia pentru Administrarea Invatamantului Preuniversitar, in calitate de donatar, avand ca obiect constructiile alaturate C1 si C2, in suprafata totala construita la sol de 518 mp, impreuna cu terenul de sub aceste constructii, situate in imobilul din Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 7 ( fost nr. 5), sector 1.

          Art.2. Prezenta hotarare va fi redactata in 7 ( sapte) exemplare originale, corespunzatoare numarului de exemplare in care a fost redactat contractul de donatie autentificat sub nr. 1770/19.12.2003.

          Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre  Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol  din cadrul Primariei Sectorului 1 si de catre Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar.

  

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA,

                        Sergiu Valcu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Paul

 

            Nr.: 5

            Data: 13.01.2004