Hotărârea nr. 382/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 382 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1

 

 

          Având în vedere prevederile Legii  nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare ;

          Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

          Văzând avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art.1. Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Poliţiei Comunitare a Sectorului 1, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

          Art.2. Sediul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 este  în   Bdul Banu Manta nr.9.

          Art.3. Se aprobă Organigrama Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prezentată în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Numărul total de posturi al Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 va fi de 415  posturi.

          Art.6. Bugetul Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1 pe anul 2005 este estimat la 80 miliarde lei.

          Art.7. Domnul Marius Nell Tudorică, consilier superior în cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei  Sectorului 1, va exercita funcţia de director interimar al Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile legii.

          Art.8. Patrimoniul Gardienilor Publici va fi preluat, conform legii, în termen de 90 zile de la înfiinţare de către o comisie special constituită.

          Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2005.

          Art.10. Primarul Sectorului 1, Serviciul Resurse Umane, domnul Marius Nell Tudorică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Adrian Oghină                                          SECRETAR

 

                                                                             Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:382

Data: 23.12.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Anexa nr. 2

                                                                                                       la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                      nr.382/23.12.2004

                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Adrian Oghină

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al aparatului propriu al Direcţiei Poliţie Comunitară a Sectorului 1

 

 

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

 

Art.1. Aparatul propriu al Direcţiei Poliţiei Comunitare a Sectorului 1 funcţionează în temeiul Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţă.

            Directorul conduce serviciile Direcţiei în condiţiile prevăzute de art.68, alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată.

            Directorul executiv deleagă directorului executiv adjunct exercitarea unor dintre atributiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art.70 din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

            Directorul executiv se subordonează primarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă. Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o maniera care să-i permită atingerea obiectivelor stabilite prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

 

 

CAPITOLUL II – Atribuţiile personalului cu funcţia de Director Executiv şi Director Executiv Adjunct

 

Art.2. Personalul  cu funcţia de Director Executiv şi   Director   Executiv Adjunct

coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a Direcţiei, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului regulament.

Art.3 – Directorul Executiv are obligatia sa intocmeasca rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalitatii si oportunitatii proiectelor de hotarari ale Consilului Locala al Sectorului1 si sa duca la indeplinire hotararile adoptate de acesta in limitele de competenta.

            Art.4 – Directorul Executiv asigura masurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare.

            Art.5 – Directorul Executiv aproba metodele, tehnicile, programele si actiunile serviciilor si birourilor din subordine stabilind totodata atributii si sarcini scadente, raportate la timpul si resursele de care se dispune.

            Art.6 – Directorul Executiv are atributia de a organiza datele si informatiile ca si circulatia acestora in cadrul structurilor conduse si in afara lor.

            Art.7 – Directorul Executiv face propuneri si participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.

            Art.8 – Directorul Executiv are obligatia de a stabili atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale.

            Actualizarea fiselor de post precum si intocmirea lor in cazul persoanelor nou angajate este de asemenea obligatorie ori de cate ori este nevoie.

            Personalul din subordine va fi permanent evaluat in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii conform competentelor.

            Art.9 – Directorul Executiv organizeaza munca in cadrul institutiei, luand masuri care sa asigure eleborarea la timp si la un nivel calitativ corespunzator a tuturor lucrarilor.

            Art.10 – Directorul Executiv ia masurile prevazute de lege in cazul savarsirii de catre salariati a unor abateri privind nerespectarea obigatiilor de serviciu si a disciplinei in munca.

            Art.11 – Directorul Executiv aproba in conditiile legii efecuarea concediilor de odihna si a celorlate categorii de concedii ale personalului din subordine.

            Art.12 – Directorul Executiv solutioneaza obiectiunile, raspunde de rezolvarea in limitele competentelor stabilite a cererilor cetatenilor sau le intruma spre rezolvarea organelor competente.

            Art.13 – Directorul Executiv semneaza toate documentele care ies din institutie destinate unor terte persoane.

            Art.14 – Directorul Executiv pastreaza confidentialiatea informatiilor gestionate.

            Art.15 – Directorul Executiv poate delega in scris directorului adjunct unele atributii ce ii revin.

            Art.16 – Directorul Executiv Adjunct aduce la indeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate si alte sarcini primate de la directorul institutiei si raspnde de realizarea acestora.

 

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorica a aparatului propriu a Directiei de Politie Comunitara

 

 

Art.17 – Directorul Executiv coordoneaza direct sau prin intermediul Directorului Executiv Adjunct potrvit delegarii de competenta urmatoarea structura organizatorica :

 

            BIROUL DE RELATII CU INSTITUTIILE DE ORDINE PUBLICA SI MASS-MEDIA

            SERVICIUL DISPECERAT

            BIROUL JURIDIC

            BIROUL RESURSE UMANE

            SERVICIUL INTERVENTII SI INSOTIRE

            SERVICIUL PATRULARE

            SERVICIUL PAZA OBIECTIVE

            BIROUL INSTRUCTORI

            BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

            SERVICIUL REGISTRATURA SECRETARIAT

            BIROUL DE MEDICINA SI PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

            BIROUL ADMINISTRATIV

            BIROUL BUGET FINANCIAR SI CONTABILITATE

            BIROUL INFORMATICA

 

CAPITOLUL IV – Atributiile compartimentelor aparatului propriu al Directiei de Politie Comunitara a Sectorului 1

 

 

            Art.18 – Atributiile BIROULUI DE RELATII CU INSTITUTIILE DE ORDINE PUBLICA SI MASS-MEDIA sunt urmatoarele :

-          impreuna cu organele de Politie si Jandarmerie intocmeste planul de paza a Sectorului 1 si obiectivelor social economice

-          deruleaza activitati de schimb de informatii cu S.R.I. referitoare la starea de liniste si siguranta a  cetatenilor

-          participa alaturi de Politie si Jandarmerie si alte forte de ordine publica la actiuni specifice pentru combaterea infractiunilor ori contraventiilor care aduc atingere patrimoniului, vietii ori integritatii corporale a cetatenilor Sectorului 1

-          monitorizeaza imaginea Directiei de Politie Comunitara reflectata de mijloacele mass-media

-          intocmeste comunicatele de presa pe baza datelor si informatiilor primite de la compartimentele de colaborare

-          creeaza cadrul organizatoric pentru conferinte de presa, interviuri sustinute de Directie

-          pune la dispozitia cetatenilor informatii cu privire la activitatea agentilor comunitari

-          informeaza conducera Primariei despre continutul articolelor si informatiilor din mass-media referitoare la activitatea Directiei de Politie Comunitara

-          popularizeaza prin mass-media principalele actiuni organizate

-          initiaza si organizeaza dezbateri, seminarii, mese rotunde si ateliere de studii pe teme de interes pentru cetateni

-          gestioneaza crizele si conflictele de comunicare care pot afecta increderea cetatenilor in activitatea desfasurata de Directia de Politie Comunitara

-          colaboreaza cu toate celelate compartimente ale aparatului propriu.

            Art.19 – Atributiile  SERVICIULUI  DISPECERAT sunt urmatoarele :

-          serviciul reprezinta compartimentul specializat al Directiei cu functionare 24 de ore din 24 prin care cetatenii ce locuiesc in Sectorul 1 se adreseaza in vederea solutionarii problemelor sociale

-          personalul din cadrul acestui serviciu reprezinta Directia de Politie Comunitara in relatiile cu cetatenii care adreseaza telefonic, petitii in  nume propriu

-          compartimetul este abilitat sa transmita petitiile catre serviciile de profil in vederea solutionarii in termen legal a acestora

-          seful biroului informeaza nemijlocit seful directiei in situatii de urgenta

-          personalul biroului conlucreaza nemijlocit cu angajatii celorlate servicii punandu-le la dispozitie in timp util informatiile furnizate de cetateni in vederea rezolvarii problemelor ridicate de acestia .

            Art.2O – Atributiile  BIROULUI  JURIDIC sunt urmatoarele :

-          reprezinta Directia de Politie Comunitara in fata instantelor judecatoresti de orice grad si a altor autoritati

-          instrumenteaza cauzele in care Directia de Politie Comunitara este parte

-          raspunde la petitii si ofera consultatii juridice in legatura cu litigiile in care Directia este parte

-          avizeaza de legalitate proiectele de dispozitii

-          formuleaza avize scrise la solicitarea conducerii

-          tine evidenta actelor normative publicate in Monitorul Oficial si informeaza toate serviciile despre apariatia si modul de aplicare a actelor normative de referinta

-          lucrari tehnice de sectretariat si arhiva

            Art.21 – Atributiile  BIROULUI RESURSE UMANE sunt urmatoarele :

-          asigura recrutare si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs

-          organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege

-          urmareste respectarea legalitatii privind angajarea sdi acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatie muncii pentru personalul din aparatul propriu

-          analizeaza proprunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului de Ordine Interioara si a altor instructiuni necesare bunei functionarii a aparatului propriu a Directei de Politie Comunitara

-          pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii a aparatului propriu

-          tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al Directie de Politie Comunitara si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare

-          raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare ( salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariul de merit, premii )

-          intomeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege

-          asigura completarea si eliberarea legitimatiilor de control in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatiilor care au beneficiat de astfel de legitimatii

-          face interventii la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Administratie si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarului Publici pentru aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul legalizarii

-          intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de premiere

-          intocmeste rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de functie si Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor

-          raspunde de asigurarea necesarului de personal pe functii si specialitati

-          urmareste integrarea rapida a noilor angajati

-          tine evidenta condicilor de prezenta si a regsitrelor de deplasari in teren

-          efecueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitaivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca a personalului din aparatul propriu

-          intocmeste dispozitii de angajare, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a contractului de munca

-          tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor

-          raspunde de procurarea carnetelor de munca si a suplimentelor

-          tine gestiunea carnetelor de munca pentru personalul din aparatul propriu si opereaza in acestea modificari de drepturi salariale determinate de indexari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit etc.

-          elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere

-          stabiliste criteriile si conditiile pentru acordarea premiilor.

            Art.22 – Atributiile SERVICIULUI INTERVENTII SI INSOTIRE sunt urmatoarele :

-          asigura insotirea si protectia reprezentantilor Primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice

-          intervine impreuna cu organele abilitate la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora

-          actioneaza impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente

-          participa dupa caz la asigurarea fluentei traficului rutier cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circutatii

-          insoteste in conditiile stabilite prin regulament functionarii primariei la executarea unor controale si la punera in executare a unor hotarari ale Consilului Local sau dupa caz ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice

-          sprijina Politia Romana in activitatea de depistare a persoanelor  care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor precum si a persoanelor disparute

  Art.23 – Atributiile SERVICIULUI PATRULARE sunt urmatoarele :

-          asigura ordinea si linsitea publicain zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal

-          controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectarea igenizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii

-          comunica in cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indelinirii misiunilor specifice

-          indeplineste orice alta atributie stabilite prin lege

  Art.24 – Atributiile SERVICIULUI  PAZA OBIECTIVE sunt urmatoarele :

-          asigura paza obiectivelor si a bunurilor de inters public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica

-          asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor, si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica

-          indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege

  Art.25 – Atributiile BIROULUI  INSTRUCTORI sunt urmatoarele :

-          intomeste planul de pregatire profesionala a personalului, coodoneaza activitatea de elaborare a temelor, urmareste modul de desfasurare a pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute

-          asigura cunosterea armamentului din dotare, conditiile de pastrare si intretinere a acestora si instruieste personalul dotat cu armament, cu privire la modul de folosire

-          sesizeaza de indata sefii ierarhici, structurile Inspectoratului General al Politiei Romane competente despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armanentului din dotare

-          aplica planul de pregatire fizica a agentilor comunitari

-          asigura pregatire agentilor comunitari din punct de vedere a cunosterii atributiilor de serviciu, legislatiei in vigoare din sfera de activitate a competentelor ce le revin

Art.26 – Atributiile BIROULUI  AUDIT PUBLIC INTERN sunt urmatoarele :

-          biroul de audit public intern are atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivelul directiei

-          colaboreaza permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI si UCAAPI din cadrul  Ministerului Finantelor Publice

-          elaboreaza proiectul planului annual de audit public intern in urma consultarii cu conducatorul institutiei

-          exercita auditarea asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Directiei de Politie Comunitara

-          va transmite in termen de 10 zile de la inchiderea trimestrului catre organul ierarhic superior sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate sau a structurilor auditate si consecintele neindeplinirii acestora insotite de documentatie relevanta

-          in cazul revocarilor auditorilor interni de catre conducatorul institutiei, seful compartimentului trebuie sa analizeze motivele, sa efectueze investigatii, sa poarte discutii directe cu auditorii in cauza in termen de 10 zile, in vederea prezentarii avizului favorabil sau nefavorabil al revocarii

-          auditeaza cel putin o data la 3 ani activitatile compartimentelor aparatului propriu

-          auditeaza calitatea muncii in cadrul compartimentelor aparatului propriu

      Art.27 – Atributiile SERVICIULUI REGISTRATURA SECRETARIAT sunt urmatoarele :

-          primeste, inregistreaza si se va ingriji de rezolvarea petitiilor

-          tine evidenta documentelor inregistrate

-          are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de inters public :

a)      structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare

b)      actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii institutiei publice

c)      numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei

d)     coordonatele de contact ale institutiei respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail

e)      sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

-          indruma persoanele sa solicite in scris informatia de inters public

-          asigura programul minim stabilit de conducerea institutiei care va fi afisat la sediile acestora

-          actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de inters public

-          asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitatea in scris sau verbal

-          are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public  sis a furnizeze pe loc informatiile solicitate, daca acestea sunt detinute in cadrul serviciului

-          asigura accesul persoanelor  care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al institutiei pe baza solicitarii personale in conditiile legii

-          coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati

-          colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice si prin intermediul mijloacelor informatice

-          intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 in domeniul sau de activitate

-          evidenta, gestiunea si conservarea arhivei

 

            Art.28. Atributiile BIROULUI DE MEDICINA SI PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. sunt urmatoarele :

-          asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si reevalueaza riscurile orice de acte ori sunt modificate conditiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare

-          asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii

-          organizeaza propaganda de protectia muncii

-          elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie

-          participa la cercetarea accidendelor de munca si tine evidenta acestora

-          colaboreaza cu serviciul medical pentru cunosterea la zi a situatiilor imbolnavirilor profesionale, efectueaza controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc

-          monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor prin : examene medicale la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activitatii

-           indruma activitatea de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau afectiuni cornice

-          pentru aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor propune Directorului Executiv stabilirea responsabilitatii si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor si le actualizeaza ori de acte ori apar modificari si le adduce la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate.

            Art.29. Atributiile BIROULUI  ADMINISTRATIV sunt urmatoarele :

-          tine evidenta actelor de proprietate aflate in patrimonial Directiei de Politie Comunitara

-          organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare al bunurilor mobile si imobile afalate in patrimoniul Directie de Politie Comunitara

-          organizeaza si urmareste activitatea soferilor si folosirea autoturismului din dotare

-          vizeaza pentru legalitate cererile de materiale specifice intretinerii si functionarii autoturismelor

-          vizeaza pentru legalitate facturile furnizorilor directi

-          vizeaza propunerile privind reparatiile capitale si curente

-          urmareste, receptioneaza si vizeaza lucrarile capitale si curente effectuate pentru Directia de Politie Comunitara

-          organizeaza si suprevegheaza efectuarea si intretinerea curateniei in sediu

-          asigura paza imobilului si respectarea reglementarilor privind accesul cetatenilor in cladire, precum si prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare

-          asigura materiale de curatenie pentru personalul numit in acest scop

-          urmareste si recetioneaza lucrarile de remediere a instalatiilor ( electrice, sanitare, termice ), operatii de zugraveli ale suprafetelor interioare si exterioare

            Art.30. Atributiile BIROULUI BUGET FINANCIAR SI CONTABILITATE sunt urmatoarele :

-          verificarea si analiza lunara a balantei de verificare

-           predarea de catre Biroul Resurse Umane la termenele stabilite pentru intocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente : foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou, prezenta pentru orele suplimentare, certificatele medicale, instiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata in avans, instiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor

-          intocmirea statelor de plata pentru salariatii Directiei de Politie Comunitara

-          calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora

-          intocmirea lunara a centralizatorului de salarii

-          eliberarea de adeverinte solicitatea de catre salariati pentru diferite necesitati

-          intomirea si transmiterea lunara la Administratia financiara a situatiei privind impozitul afferent drepturilor salariale platite

-          completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului afferent drepturilor salariale lunare

-          introducera nominala a sumelor pentru stabilirea premiilor de 2%, respectiv 10% si calcularea fondului total de premiere

-          efectuarea platii premiilor de 2%, respectin 10% cat si primele individuale

-          introducrea nominala a sumelor pentru stabilirea salariului XIII

-          efectuarea platii salariului XIII

-          ridicarea de depunrea de numerar la Trezoreria Sectorului1

-          ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara

-          intocmirea si predarea zilnica a regsitrului de casa

-          intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile

-          introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare

-          inregsitratera mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in regsitrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta so persoane

-          inregsitrarea operatiuni contabile in fise de cont

-          intocmirea O.P.H.T. si cecurilor pentru numerar

-          operarea in calculator a tuturor inregitrarilor contabile effectuate

-          urmarirea si verificarea viramentelor bancare

-          urmarirea si verificarea registrului de casa

-          verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare

-          verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului.

Art.31. Atributiile BIROULUI  INFORMATICA sunt urmatoarele :

-           asigura adaptarea permanenta a sistemului informatioanal la modificarile legislative aparute

-          administreaza reteaua Internet

-          gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul Directiei de Politie Comunitara la reteaua Internet

-          urmareste traficul de utilizare a retelei Internet

-          asigura asistenta tehnica celorlate compartimente in vederea exploatarii rationale a echipamentului informatic, cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informaticii implamentate

-          stabileste necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe parcursul unui an calendaristic

-          intretin si repara echipamentul informatic

 

 

CAPITOLUL V – RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI DE POLITIE COMUNITARA

 

 

Art.32. Compartimentele aparatului propriu al Directiei de Politie Comunitara sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal al lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

CAPITOLUL VI – ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR.DISPOZITIE FINALA

 

 

Art.33. Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, simplificarea evidentei.

            Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

            Art.34. Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

Art.35. Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu, conducatorii acestora avand obligatia sa asigure sunb semnatura luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine.

Art.36. Prezentul R.O.F.  a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ________ din __/____/_______ si intra in vigoare la data de ___/________/_______.