Hotărârea nr. 378/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 378 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării şi componenţa

Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 1;

Luând în considerare avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de adresa nr. 1826/19.11.2004 a Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Bucureşti;

Având în vedere adresa nr. C.III-Nr. 21518/23.11.2004 a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

Văzând adresa nr. 2287/19.11.2004  a Ministerului Administraţiei şi Internelor/D.G.P.M.B./Poliţia Sectorului 1;

Luând în considerare adresa nr. 18117/22.11.2004 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

Văzând adresa BJ/18/20/02.12.2004 a Autorităţii Naţionale  pentru Protecţia Copilului şi Adopţie inregistrată sub nr.41626/02.12.2004 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

Preşedinte:

Lavinia Paul - Secretarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

Vicepreşedinte:

Dănuţ Ioan Fleacă - Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

 

 

Membri:

Floare Manolescu - Director Scoala Specială nr. 10;

          Alin Stroe - Şef Serviciu in cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială al Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială;

          Georgeta Vârgolici -medic primar pediatrie Şef Serviciu Asistenţă Medicală şi Programe din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti;

            Aurelian Florin Talpău  - subcomisar in cadrul Poliţiei Sectorului 1;

            Florin Ianovici - Director Fundaţia “Viaţă şi Lumină”.

 

Art.2.  Indemnizaţia pentru participare la şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 se stabileşte în cuantum de 10% pe şedinţă - pentru maxim 2 şedinţe lunare - din indemnizaţia Primarului Sectorului 1.

Art.3. Prezenta hotarâre intră în vigoare la data de 01.01.2005.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol şi persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

            Adrian Oghină                                                         SECRETAR

 

                                                                                                Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:378

Data: 23.12.2004