Hotărârea nr. 376/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 376 / 2004

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli din

surse extrabugetare al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2004

 

 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit de Direcţia  Management Economic a Primăriei  Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar.


         Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, art.15, alin.(1), pct. b “Bugetele  instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetele locale, se aprobă  de către consiliile locale.“

          În temeiul art.170, alin.(3) din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată “Instituţiile şi unităţile de învăţământ pot beneficia şi de alte surse de venituri dobândite în condiţiile legii: venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi taxe de la persoane fizice şi juridice. Veniturile dobândite din sursele menţionate se gestionează şi se utilizează integral la nivelul instituţiilor şi unităţilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fără vărsăminte la bugetul de stat, bugete locale şi fără a afecta alocaţiile bugetare.

          Ţinând seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ;

          Având în vedere prevederile Ordinului Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi nr.79/2002 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, ale Hotărârii Guvernului României nr.532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, precum şi ale Hotărârii Guvernului României nr.503/2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileşte contribuţia  lunară de întretinere datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, aflate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare ;


            Conform art.13 din Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea  învăţământului preuniversitar de stat  “Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat pot utiliza, pe lângă finanţarea proporţională şi finanţarea complementară şi alte surse de venituri realizate în condiţiile legii şi anume :

-         venituri proprii provenite din activitatea de producţie (ferme agricole, ateliere şcoală, etc.), prestări de servicii ;

-         taxe de la persoane fizice şi juridice ;

-         venituri din închirieri de spaţii ;

-         donaţii ;

-         sponsorizări ;

-         alte venituri realizate din activitatea de învăţământ, activităţi cultural-educative ale căminelor şi internatelor pentru preşcolari şi elevi ;

                            

           În baza art.46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art.1. Se rectifică   bugetul de venituri şi cheltuieli din surse extrabugetare  a Consiliului Local  al  Sectorului  1, pe  anul  2004 ( Anexa nr.1) de la suma de  89.332.588  mii lei la valoarea de 89.382.588 mii lei.

 

         Veniturile iniţiale din sursele extrabugetare a  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2004 au fost în sumă de  88.202.636 mii lei şi se  rectifică la  valoarea de 89.382.588  mii  lei, din care :

                      Venituri A.D.P. Sector 1                              =       7.000.000 mii lei

                      Venituri Învăţământ Preuniversitar de Stat  =     65.826.756 mii lei

                       Venituri din contribuţia lunară de întreţinere  a persoanelor

                       vârstnice ,din care :                                   =      15.055.832 mii lei

                       Cămin Pensionari Nr.1                               =         2.186.725 mii lei

                       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.3         =       12.919.107 mii lei

                       A.F.I.U.S.P.                                                =         1.450.000 mii lei

 

Cheltuielile iniţial aprobate din sursele extrabugetare a  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2004 au fost în sumă de 88.202.636 mii lei şi se rectifică la valoarea de   89.382.588  mii  lei din care :

 

             Cheltuieli totale  89.382.588 mii lei, din care :

-            cheltuieli curente : 86.891.702  mii lei

-            cheltuieli de personal   7.964.360 mii lei

-            cheltuieli materiale    78.927.342 mii lei

-            cheltuieli de capital      2.490.886 mii lei

 

Detalierea  cheltuielilor  pe  categorii  de  cheltuieli, pe  capitole, articole şi aliniate  sunt  prezentate  în  Anexa  nr.2.

 

          Art.2. Se aproba lista de investiţii ( Anexa nr.3) în sumă de 2.490.886 mii lei..

     

          Art.3. Primarul  Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Ordonatorii terţiari de credite (învăţământ preuniversitar), Căminul pentru Persoane Vârstnice nr.1, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.3, A.F.I.U.S.P., precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

                   Adrian Oghină

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 376

          Data: 23.12.2004