Hotărârea nr. 368/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 368 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării denumirii  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 1 în Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1, reorganizarea în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a

Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.3 şi a Căminului pentru Persoane Vârstnice nr. 1, aprobarea Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1;

Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale,  al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libetrtăţilor cetaţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Luând în considerare prevederile Legii nr.343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată şi modificată prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa nr.14769/15.11.2004 a M.M.S.S.F.- A.N.P.H., înregistrată la Direcţia Generala de Asistenţă Socială Sector 1 cu nr. 38560/15.11.2004;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”e”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă modificarea denumirii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 1 în Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.2. Se aprobă reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.3. Se aprobă reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice nr.1, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sub forma Complexului Social de Servicii “Străuleşti”.

Art.4. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Atribuţiile Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.3, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii Străuleşti  (C.S.S.Străuleşti), conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii “Odăi”, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Patrimoniul serviciilor şi instituţiilor publice reorganizate conform art. 2 şi 3 din prezenta hotărâre, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 2004, se preia pe bază de protocol de predare-preluare, de către  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. Personalul serviciilor şi instituţiilor publice reorganizate se preia de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi se consideră transferat, în  condiţiile legii.

Art. 11. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 aşa cum rezultă din comasarea Statului de Funcţii  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  Sector 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.305/2004, Statului de  Funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr.3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/2003, Statului de Funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice nr.1 aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/2003.

Art.10. Prezenta hotărâre intră in vigoare la data  de  01.01.2005.

Art.11. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 , Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3 şi Căminul pentru Persoane Vârstnice nr. 1 şi Serviciul Secretariat General, Registru Agricol  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                     

  SECRETAR,

                                                                      Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 368

Data: 18.11.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Anexa  nr.2

       la Hotărârea Consiliului Local

                   nr.368/18.11.2004

                                                                                           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 1

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

 

 

            ART. 1 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 (denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1) functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

 

ART. 2  D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

 

ART. 3 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de D.G.A.S.P.C. Sector 1 in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

ART. 4 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II ATRIBUTIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

In domeniul protectiei persoanei adulte:

-completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in

nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia;

-asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si

dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru depasirea, cu forte proprii, a situatiei de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

-acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la

exprimarea libera a opiniei;

-depune diligente pentru clarificarea situtiei juridice a persoanei adulte aflate in

nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

-verifica si reevalueaza trimestrial si de cate ori este cazul modul de ingrijire a

persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

-asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

-depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului    individualizat privind masurile de asistenta sociala;

-indeplineste orice alte atributii prevazute prin lege.

 

In domeniul protectiei drepturilor copilului:

-          intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciale;

-          monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotrarilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

-          identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

-          monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

-          identifica si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca s asigura formarea continua a asistentilor maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

-          acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separate de familie in vederea reintegrarii in mediul sau familial;

-          reevalueaza, cel putin odata la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propun, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

-          indeplieste demersurile vizand desciderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

-          idntifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de families au de persoana apta sa adopte;

-          monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptive; sprijina parintii adoptive ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit.

 

Alte atributii:

-          coordoneaza si sprijina activitatea autoritatlor administratiei publice locale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

-          coordoneaza metodologic activitatea de prevnire a separarii copilului de parintii sai precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

-          acorda asistenta tehnica necesara pntru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;

-          evalueaza si pregateste persoanele identificate de serviciul public local de Asistenta sociala care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestora;

-          colaboreaza cu ONG care desfasoara activitati in domeniul asistentie sociale si protectiei copilului sau cu agenti economiciprin incehierea de conventii de colaborare;

-          dezvolta parteneriate si colaboreaza cu ONG si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru preotectia copilului, in unctie de nevoile comunitatii locale;

-          colaboreaza, pe baza de protocoale sau conventii, cu celelalte Directii Generale precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-          asisgura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaz cu alte institutii  responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

-          propune consiliului local al sectorului 1 infiintarea, finantarea, respective cofinantarea institutiiloe publice de Asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

-          prezinta annual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;

-          asisgura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

-          sprijina si dezvolta un system de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiile acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de lege;

-          actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial laprotectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclisiv ingrijirea la domiciliu;

-          organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din sublordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

-          asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respective ale comisiei de expertiza medicala a persoanei adulte cu handicap;

-          indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului local al sectorului 1.      

 

ART. 5  D.G.A.S.P.C. Sector 1  are urmatoarele atributii:

 

                CAPITOLUL III CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

ART. 6  Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigura de catre Directorul General si Colegiul Director

 

DIRECTORUL GENERAL

                Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice, administrative sau economice, si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 5 ani..

ART. 7 Directorul General asigura conducerea executiva a D.G.A.S.P.C Sector 1 si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

 

ART. 8  Directorul General  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  – Directorul general al Directiei generale asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

  -Directorul general reprezinta Directia generala in relatiile cu autoritatile si institutiile publice din tara si din strainatate, precum si in justite.

  - exercita atributiile ce revin Directiei generale in calitate de persoane juridica;

  -exercita functia de ordonator secundar de credite ;

  -intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director si aprobarii Consiliului Local  al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ;

   - elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si sezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului avand avizul colegiului director si al comisiei ;

   - elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protectia copilului ;

  - aproba statul de personal al Directiei generale ; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii ; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, statul de functii al Directiei generale, avand avizul colegiului director ;

   - controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei generale si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal ;

   - constata contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 135 din Legean nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

   - este vicepresedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 si reprezinta Directia generala in relatiile cu aceasta ;

   - asigura executarea hotararilor comisiei pentru protectia copilului ;

   - Directorul general indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ;

    -Numirea, eliberarea din functie si sanctioanrea disciplinara a Directorului general al Directiei generale se face la propunerea  primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul General emite Dispozitii.

 

ART. 9 COLEGIUL DIRECTOR indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 - analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

  - avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere al exercitiului bugetar ;

   - avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei generale;

   - propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii ;

  - propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri sau servicii de catre directia generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;

   - intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in conditiile legii ;

   - Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

   - sedintele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

 

 

 

CAPITOLUL IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

 

ART. 10  D.G.A.S.P.C. Sector 1  are urmatoarea structura organizatorica :

1.       Serviciul Informare Cetateni, Registratura

2.       Serviciul Evaluare Complexa a Copilului

3.       Serviciul Resurse Umane

4.       Serviciul Contencios

5.       Serviciul Protectia Muncii si P.S.I.

6.       Serviciul Corp Control si Relatia cu O.N.G.

7.       Biroul Audit

8.       Serviciul Strategii, Programe, Proiecte

9.       Serviciul Urgente

10.    Serviciul Monitorizare

11.    Farmacia

12.    Serviciul Ingrijire la Domiciliu a Persoanelor Varstnice

13.    Serviciul Consiliere Persoane Varstnice « Clubul Seniorilor »

14.    Complexul Social de Servicii « Odai »

15.    Biroul Consiliere si Reintegrare Comunitara

16.    Biroul Deservire

17.    Complexul Social de Servicii « Straulesti »

18.    Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3

19.    Serviciul Asistenta si Consiliere Persoana cu Handicap

20.    Biroul Monitorizare Asistenti Personali

21.    B.C.E.M.P.H.A.

22.    Serviciul Venit Minim Garantat

23.    Serviciul Prevenire Marginalizare si Integrare Sociala

24.    Biroul Relatii Interetnice

25.    Serviciul Alocatii

26.    Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif »

27.    Complexul Social de Servicii « Sf. Maria »

28.    Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae »

29.    Centrul de Primire in Regim de Urgenta « Pinocchio »

30.    C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail »

31.    Casa « Stejarel »

32.    Casa « Bradut »

33.    Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei »

34.    Centrul Maternal « Sf. Andrei »

35.    Centrul de Plasament « Petru si Pavel »

36.    Complexul Social de Servicii « Sf. Stefan »

37.    Complexul Social de Servicii « Jiului »

38.    C.A.P.C.H. « Sf. Ana »

39.    C.A.P.C.H. « Sf. Gavril »

40.    Casa « Buburuza »

41.    Casa « Alexandra »

42.    Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina »

43.    Centrul de Zi Copii Longdon Down

44.    Centrul de Zi pentru Copil Autist

45.    Serviciul Prevenire Abandon, Abuz, Neglijare, Violenta Domestica si Consiliere Copii si Parinti

46.    Serviciul Familial

47.    Serviciul Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1

48.    Serviciul Asistenta Maternala

49.    Serviciul Buget, Executie Bugetara

50.    Serviciul Financiar

51.    Serviciul Contabilitate

52.    Serviciul Evidenta Patrimoniu

53.    Serviciul Administrativ

54.    Formatia Tehnica

55.    Biroul Auto

56.    Biroul Informatica

57.    Biroul Aprovizionare

 

 

CAPITOLUL V DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 are 3 directori generali adjuncti.

 

ART. 11- DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ASISTENTA SOCIALA 

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice sau administrative.

 

Directorul General Adjunct Asistenţă Socială îndeplineşte următoarele atribuţii:

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/complex aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

 

In lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

 

ART.12 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECTIA COPILULUI.

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului

universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice sau administrative.

 

Directorul General Adjunct pentru Protectia Copilului indeplineste urmatoarele atributii :

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/complex aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

 

In lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

 

ART.13  DIRECTORUL GENERAL  ADJUNCT ECONOMIC.

Conditii pentru ocuparea postului: studii superioare in domeniul economic.

 

Directorul General Adjunct Economic indeplineste urmatoarele atributii :

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

 

CAPITOLUL VI ATRIBUTIILE  SERVICIILOR D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

 

ART.14 SERVICIUL INFORMARE CETATENI- REGISTRATURA are

urmatoarele atributii :

-preia de la solicitanti /petitionari cererile, petitiile depuse de acestia si le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, pe semnatura;

-asigură informarea publică directă a persoanelor;

-asigură informarea internă a personalului;

-asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

-permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în baza Leg.705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială şi a celorlalte legi speciale care acţionează în domeniul protecţiei/asistenţei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

-faciliteaza accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei ;

-tine evidenta solicitarilor de  informaţii de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ;

-pentru facilitarea redactarii solicitării şi a reclamaţiei administrative, pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

 Componenta Registratură:

-preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia şi le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, pe semnatura ;

-ţine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1  privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat D.G.A.S.P.C. în scris ;

-aplică dispoziţiile Leg.233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;

-raspunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitarilor beneficiarilor;

-creaza baza de date si o gestioneaza eficient ;

-promoveaza campania de informare vizand problematica persoanelor cu handicap, a abandonului, a familiilor marginalizate, a persoanelor varstnice, etc. ;

-primeste si solutioneaza solicitarile beneficiarilor privind accesul la diferite categorii de informatii ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 15  SERVICIUL PENTRU EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI are urmatoarele atributii:

-indentifica, evalueaza si monitorizeaza copii/ tinerii cu handicap/ deficienta si dificultati de invatare si adaptare socioscolara  din sectorul 1 ;

-verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara ;

-aplica managementul de caz ;

-desemneaza un manager de caz pentru fiecare copil cu dizabilitati, aflat in evidenta serviciului ;

-implementeaza standardele managementului de caz ;

-efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului ;

-efectueaza evaluarea comprehensiva si multidimensionala a situatiei copilului, in context sociofamilial ;

-intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara, si dupa caz, stabilirea unei masurii de protectie ; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap, precum si cele care se refera la orientarea scolara  se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare aplicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii ;

-planifica serviciile si interventiile prevazute in planul de servicii personalizat ;

-stabileste ( impreuna cu furnizorii de servicii) criteriile de eligibilitate pentru accesul clientilor la servicii (criterii de admitere) ;

-urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de Comisie ;

-monitorizeaza si reevalueaza periodic progresele inregistrate, deciziile si interventiile specializate ;

-efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu 30 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul ;

-refera cazurile sau le orienteaza catre alte servicii/ institutii publice sau private, in functie de informatiile din fisa de evaluare ;

-completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si certificatele de orientare scolara ;

-participa activ la programul comun de lucru in vederea eficientizarii parteneriatului dintre MEC si Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie ;

-intocmeste si furnizeaza datele statistice  cand acestea sunt solicitate ;

-executa si alte atributii rezultate din natura posturilor si al profesiilor ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 16 SERVICIUL RESURSE UMANE are urmatoarele atributii:

-gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca ;

-asigura respectarea legislatiei in domeniu;

-intocmeste proiectele de dispozitii de angajare si punerea in executare a modificarilor contractelor individuale de munca ;

-organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a personalului;

-asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale, prin concurs;

-incadreaza si stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale pentru salariatii noi ;

-analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii, dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local Sector 1 a Organigramei si Statului de Functii al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

-pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern si al altor instructiuni necesare bunei functionari a  D.G.A.S.P.C.Sector 1 ;

-tine evidenta fiselor de post pentru angajatii D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

-tine evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara salariu si concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor ;

-intocmeste, elaboreaza legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

-intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de 2%, precum si a salariilor de merit;

-propune modificarea Organigramei D.G.A.S. Sector 1 ori de cate ori este nevoie;

-analizeaza necesarul de personal pe structura si specialitati si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati;

-raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului;

-elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat;

-intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal;

-intocmeste formele in vederea pensionarii salariatilor;

-stabileste vechimea in munca a personalului nou angajat;

-propune trecerea intr-o transa superioara de salarizare a personalului;

-organizeaza si raspunde de evidenta militara a personalului;

-colaboreaza cu Serviciile Buget, Executie Bugetara si Financiar in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare si a statelor de plata;

-asigura secretariatul cercetarilor prealabile in cazurile de indisciplina ;

-asigura evaluarea psihologica a candidatilor la concursurile de angajare in institutie ;

-asigura consilierea psihologica a salariatilor ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.17 SERVICIUL CONTENCIOS are urmatoarele atributii:

-acorda, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;

-formuleaza cereri in justitie specifice domeniului de activitate si orice alte cereri de competenta si in interesul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-formuleaza proiecte de conventii, statute, contracte, acte administrative precum si orice alte acte specifice activitatii desfasurate ;

-asigura reprezentarea pe baza de mandat din partea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1/C.P.C. Sector 1 in fata instantelor judecatoresti, notari publici, alte autoritati, institutii publice sau private ;

-formuleaza avize scrise si acorda consultatii verbale;

-tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa, in special in domeniul asistentei sociale si a celor conexe;

-instrumenteaza dosarele, formuleaza aparari, cai de atac, note scrise;

-asigura timbrarea cererilor conform dispozitiilor legale;

-avizeaza pentru legalitate toate actele si dosarele repartizate ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 18  SERVICIUL PROTECTIA MUNICII SI P.S.I. are urmatoarele atributii:

-studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

-studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Directiei generale, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

-execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General;

-îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul Directiei generale;

-îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;

-execută- pe baza planificării aprobate de Directorul General- controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

-verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Directiei generale;

-urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;

-acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Directiei generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

-participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;

-acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

-participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Directiei generale, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;

-participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Directiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

-participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

-urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor Directiei generale cu instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;

-urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;

-face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;

-aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

-asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

-să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de     p. s. i., în conformitate cu Dispoziţiile Generale D. G. P. S. I. 003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;

-să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea Directiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, Directorului General;

-să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a acestuia;

                -să informeze conducerea Directiei generale asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;

                -să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p. s. i.;

-să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p. s. i.;

-să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. I;

-intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de functionare, a autorizatilor sanitar-veterinare ale unitatilor;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotararri ale Consiliului Local si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 19 SERVICIUL CORP CONTROL SI RELATIA CU O.N.G. are urmatoarele atributii:

-indeplinirea sarcinilor si aplicarea metodologiei de control solicitata de  Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1;

-controleaza, la cererea Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1, activitatea organismelor private ce se deruleaza in domeniul protectiei copilului;

 -consilierea si indrumarea organismelor private care activeaza pe raza sectorului 1 in vederea dezvoltarii si implementarii de proiecte conform legislatiei  in vigoare privind parteneriatul public-privat ;

-informeaza persoanele fizice si juridice asupra activitatilor desfasurate de organismele nonguvernamentale de pe raza sectorului 1 ;

-urmareste si avizeaza realizarea proiectelor care au fost finantate ;

-controleaza modul de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala din sector si face propuneri de imbunatatire;

-controleaza modul in care sunt respectate hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

-atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu ONG-urile sociale din Bucureşti ;

-întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 1 si le supune spre avizare Directorului General ;

-monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populaţionale defavorizate ale sectorului 1, în colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de către acestea, prin subcontractare de servicii în baza legilor speciale din domeniul asistenţei sociale;

-asigură relaţia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1;

-controleaza modul in care este aplicata legislatia in vigoare in domeniul protectiei sociale;

-verifica modul in care au fost solutionate sesizarile si plangerile persoanelor care reclama  abuzuri savarsite de persoane juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ;

-colaboreaza la elaborarea de proiecte in domeniul asistentei sociale ;

-colaboreaza cu celelalte servicii ale DGASPC sector 1 in vederea solutionarii eficiente si complete a cazurilor sociale aflate in evidenta serviciului ;

- intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

 

ART. 20  BIROUL AUDIT INTERN are urmatoarele atributii:

-certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

-examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

-supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei,planificare, programare, organizare, coordonare,urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

-evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

-identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.

-realizeaza inventarierea patrimoniului in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2388 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

-organizeaza si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991, Legea nr.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, Normele Ministerului Finantelor nr.63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr.720/1991;

-verificarea periodica a gestiunilor complexelor sociale de servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

-examineaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute;

-examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control a indeplinirii deciziilor;

-identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operatiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, dupa caz;

-efectueaza inspectia de audit intern ori de cate ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, functionale si de sistem propunand masuri pentru inlaturarea acestora.

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului

 

ART.21 SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE are urmatoarele atributii:

-sa elaboreze proiecte, programe, referitoare la restructurarea, organizarea si

dezvoltarea sistemului de asistenta sociala (copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, orice persoane aflate in nevoie);

-sa elaboreze si sa participe la implementarea strategiei locale anuale in domeniul asistentei sociale;

-sa elaboreze proiecte, programe pentru sprijinirea persoanelor aflate in dificultate ;

-sa elaboreze proiecte in cadrul Programelor de Interes National in vederea imbunatatirii sistemului de protectie a copilului in Sectorul 1 Bucuresti;

-sa coordoneze implementarea la nivel de sector a Programelor de Interes National ;

-sa elaboreze proiecte pentru sprijinirea in regim de urgenta a familiilor aflate in situatii de criza ;

-sa elaboreze proiecte de finantare in vederea infiintarii si dezvoltarii serviciilor

sociale din Sectorul 1 Bucuresti;     

-sa colaboreze cu alte institutii in vederea derularii in comun a unor proiecte in domeniul protectiei sociale;

-sa monitorizeze si sa evalueze persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor ;

-sa implementeze proiectele aprobate.

Programele mai sus mentionate pot avea urmatoarele posibile obiective :

a)       sa reorganizeze si sa modernizeze serviciile si institutiile care asigura protectia

sociala a familiei/persoanei si copilului si promovarea drepturilor omului;

b)      sa restructureze si sa modernizeze institutiile pentru protectia persoanelor/

copiilor deja existente ;

c)       sa realizeze studii, cercetari si publicatii in domeniul asistentei sociale;

d)      sa formeze si sa specializeze personal in domeniul asistentei sociale;

e)       sa dezvolte reteaua serviciilor sociale de la nivelul Sectorului 1 Bucuresti.

 

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 22 SERVICIUL URGENTE  are urmatoarele atributii:

-asigura asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de urgenta;

-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate;

-acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatea si daca isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-colaboreaza cu S.A.P.A.S.C.E.L.O. in vederea acordarii copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

-propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1/instantei de judecata plasamentul in regim de urgenta;

- inainteaza Serviciului Contencios documentatia intocmita in vederea sesizarii instantei de judecata;

-intocmeste raportul de ancheta psihosociala a copilului si intocmeste dosarul in vederea inaintarii acestuia Comisiei in termenul prevazut de lege;

-asigura protectia speciala a copilului abuzat sau neglijat obligadu-se sa verifice si sa solutioneze toate sesizarile privind cazurile de abuz si nelijare, inclusiv cele venite din partea asistentilor familiali. In situatia in care, in urma verificarilor efectuate se stabilesc motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorat abuzului sau neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor juridice precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil, instituie masura de plasament in regim de urgenta;

-intervine de urgenta in cazul in care sunt sesizari ale persoanelor varstnice fara adapost, prin internarea intr-un camin ;

-ofera servicii de urgenta persoanelor varstnice aflate in dificultate, la domiciliu, in cazul in care este pusa in pericol securitatea lor;

-asigura de urgenta sprijin sociomedical pentru persoanele varstnice care nu au intretinatori legali ;

-faciliteaza accesul la servicii medicale de urgenta in baza Conventiei incheiate cu Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti.

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 23 SERVICIUL MONITORIZARE are urmatoarele atributii:

-centralizeaza si sintetizeaza toate informatiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

-intocmeste rapoarte cu privire la activitatea de asistenta sociala desfasurata de D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor beneficiarilor ;

-monitorizeaza situatia copiilor din sectorul 1, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor;

-raportari D.G.M.S.S.;

-raportari A.N.P.C.A. .

-realizează baza de date privind nevoile de servicii sociale comunitare (de asistenţă socială şi îngrijire socio-medicală) pentru populaţia vârstnică a sectorului 1 ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 24  FARMACIA are urmatoarele atributii:

-asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;

-opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;

-analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;

-rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;

-intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din  si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;

-organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;

-intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare.

 

ART.25 SERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VARSTNICE are urmatoarele atributii:

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică domiciliată pe raza sectorului 1, definita conform Lg.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

-efectuează evaluări sociomedicale în vederea întocmirii dosarului pentru internare în cămin de persoane vârstnice;

-instrumentează dosarele pentru internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice nr.1;

-instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de Servicii Odăi;

-monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu;

-asigură sprijin pentru persoanele vârstnice fără adăpost prin internarea într-un cămin;

-acordă servicii de consiliere persoanelor vârstnice lipsite de sprijin familial;

-intocmeşte, menţine şi actualizează baza de date cu persoanele vârstnice ce se adresează D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-colaborează cu alte instituţii abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenţie eficiente;

-identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea persoanelor vârstnice;

-promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente şi iniţiază noi servicii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;

-consiliere socială şi psihologică individuală;

-organizează şi coordonează reţeaua de servicii sociale prestate vârstnicilor la domiciliu; asigură promovarea acestor servicii;

-reevaluează periodic situaţia vârstnicilor beneficiari de servicii sociale comunitare;

-organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a îngrijitori la domiciliu ; 

-elaborează planul lunar de activităţi şi acţiuni desfăşurate de către îngrijitorii la domiciliu;

-aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

-activităţi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor;

-identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv;

-furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate;

-dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru persoana vârstnică;

-prevenirea oricăror forme de dependenţă prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere;

-stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării sociale şi integrare socială;

-activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor vârstnice;

-activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele vârstnice şi familiile acestora ;

-măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a problematicii persoanelor vârstnice ; 

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.26 SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE VARSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR» are urmatoarele atributii :

-ofera servicii de divertisment pentru persoanele varstnice din sectorul 1;

-faciliteaza accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici;

-faciliteaza reintegrarea şi reactivare sociala a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare;

-consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

-sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici;

-sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici -activităţi de club;

-organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia;

-organizarea unor expoziţii cu vânzare conţinând exponate realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 27 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII “ ODAI”, Biroul Consiliere si Reintegrare Comunitara, Biroul Deservire – se va vedea Anexa nr. ______

ART. 28 COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE STRAULESTI- se va vedea Anexa nr.______

ART. 29 CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 3- se va vedea Anexa nr._______

 

ART.30 SERVICIUL ASISTENTA SI CONSILIERE PERSOANE CU HANDICAP are urmatoarele atributii :

-instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc găzduire în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.3 ;

-sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistenţă şi îngrijire sau alte instituţii de protecţie specială aflate în subordine, sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistenţă şi îngrijire sau alte instituţii de protecţie specială aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap;

-sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta;

-realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

-realizeaza activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora ;

-măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap ; instrumentează dosarele persoanelor cu handicap accentuat şi grav în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare, integrale sau procentuale;

-propune acordarea, în urma instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap accentuat sau grav, a facilităţilor acordate în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-TV, RomTelecom, S.C. Electrica, bilete CFR, etc);

-propune acordarea persoanelor cu handicap accentuat sau grav a alocaţiei indexată cu 100%;

-întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul de beneficiari şi acţiunile de protecţie specială întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea obţinerii alocaţiei lunare de hrană;

-monitorizează prestaţiile acordate şi cazurile aflate în evidenţă conform legislaţiei în vigoare;

-eliberează adeverinţe care să ateste starea prezentă a persoanelor aflate în evidenţa biroului;

-organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a asistenţilor personali ;

-propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socială şi socio-medicală ;

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului

 

ART.31 BIROUL MONITORIZARE ASISTENTI PERSONALI are urmatoarele atributii :

-efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent personal în vederea încheierii                

contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de handicap) ;

-efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activităţii prestate de către asistenţii personali, periodic ;

-întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul peroanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-urmăreşte îndeplinirea planului individual de recuperare stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală pentru persoana cu handicap grav ;

-evaluează persoana cu handicap pentru a stabili posibilitatea de a beneficia de indemnizaţia echivalentă salariului asistentului personal şi întocmeşte dispoziţiile pe care le supune spre aprobare Primarului Sectorului 1 ;

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

-monitorizează asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului

 

ART.32  BIROUL COMISIEI DE EXPERTIZA MEDICALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE are urmatoarele atributii :

-pregateste dosarele privind incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap ;

-intocmeste si inainteaza dosarele C.E.M.P.H.A. ;

-redacteaza si completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-inainteaza,  in vederea semnarii, certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-tine evidenta cazurilor prin Registrele speciale din cadrul Biroului ;

-comunica certficatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-monitorizeaza cazurile aflate in evidenta Biroului;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului

 

ART.33 SERVICIUL VENIT MINIM GARANTAT are urmatoarele atributii :

-asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001;

-instrumentează dosarele de venit minim garantat;

-efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiei solicitanţilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menţionat;

-reevaluează periodic, in conditiile legii, situaţia beneficiarilor de venit minim garantat şi propune luarea măsurilor ce se impun;

-întocmeste lunar fişa de calcul pentru dosarele aflate în plată la venit minim garantat;

-pregăteşte şi întocmeşte documentaţia pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal;

-face propuneri pentru acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite prin lege pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

-aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului  privind stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal;

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-elaborează planul lunar de activităţi şi acţiuni de interes local pe care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim garantat şi îl supune spre aprobare primarului ;

-întocmeşte lunar borderourile cu coduri numerice personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru asistaţii social ;

-întocmeşte,trimestrial sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoarte de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul de beneficiari şi înainteză spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-întreţine şi actualizeză baza de date cu beneficiarii de venit minim garantat ;

-comunică lunar Serviciului Monitorizare informaţiile necesare întocmirii bazei de date ;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

 ART.34 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALA SI INTEGRARE SOCIALA are urmatoarele atributii:

-realizeaza activităţi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării;

-realizeaza identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv;

-furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate- instrumenteaza dosarele pentru acordarea ajutorului de urgenta, in conditiile legii precum si dosarele pentru aplicarea H.C.L.Sector 1 nr. 120/2004;

-dezvoltarea de programe cu caracter comunitar, în scopul promovării sociale a indivizilor şi colectivităţilor;

-prevenirea dependenţei de sistemul de asistenta sociala, prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere;

-stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării sociale şi integrare socială;

-asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Lg. 416/2001 şi Lg.116/2002;

-aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

-întocmeşte,trimestrial sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoarte de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul de beneficiari şi le înainteză spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-identifică forme posibile şi eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale;

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului;

-comunică lunar Serviciului Monitorizare informaţiile necesare întocmirii bazei de date ;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 35 BIROUL RELATII INTERETNICE are urmatoarele atributii:

-identifica si monitorizeaza familiile ( persoanele) apartinand minoritatilor din Sectorul 1 care au probleme deosebite : venituri foarte mici, numar mare de copii, bolnavii cronici inregistrati si le acorda sprijin pentru ca acestea sa poata beneficia de prevederile legii in domeniul protectiei sociale ;

-informeaza institutiile abilitate sa acorde ajutor si asistenta acestor familii/persoane cu probleme deosebite ;

-culege si sintetizeaza informatiile referitoare la cetatenii apartinand minoritatilor din Sectorul 1, pentru documentarea administrativa necesara luarii unor decizii realiste, oportune, juste privind aceste etnii ;

-actioneaza in vederea implementarii O.G.R.  nr. 430/2001 privind Strategia pentru integrarea rromilor si a H.G.R. nr. 825/2002 ;

-acorda ajutor cetatenilor de alte etnii in redactarea corecta a cererilor si documentelor necesare acestora pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia publica ;

-colaboreaza cu institutiile de invatamant si lacasurile de cult pentru integrarea copiilor/ persoanelor de alte etnii in programele de educare si informare civica ;

-colaboreaza cu fundatii, O.N.G. si institutii publice de specialitate in vederea identificarii unor solutii avantajoase de rezolvare a problemelor copiilor strazii apartinand altor etnii ;

-initiaza consultari cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale etniilor din sector in vederea conceperii si derularii unor programe/activitati menite sa imbunatateasca relatiile interetnice in teritoriu ;

-informeaza autoritatea publica locala despre existenta unor focare de tensiune interetnica pe teritoriul sectorului 1, propunand masuri de interventie si stingere a acestor conflicte, colaborand in acest sens cu fortele de ordine ;

-informeaza autoritatea publica locala si face demersuri pentru autorizarea diferitelor manifestari publice cu caracter specific ale cetatenilor de alte etnii ;

-colaboreaza cu politia, instanta de judecata, primariile din alte sectoare/localitati, in vederea rezolvarii cazurilor de persoane fara acte de identitate ;

-constata si sesizeaza cazurile de discriminare etnica .

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.36  SERVICIUL ALOCATII  are urmatoarele atributii :

-primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţii de stat conform Legii 61 /1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

-intocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi suplimentare şi predarea lunară către DGMSS;

-primirea şi instrumentarea cererilor de alocaţii copii nou-născuţi;

-intocmirea Dispoziţiilor de alocaţii copii nou-născuţi ;

-efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiilor familiale/complementare conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

-efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

-efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei cărora le-a fost stabilit dreptul ;

-intocmirea Proiectelor de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite prin O.U.G.105/2003 ;

-comunicarea Dispoziţiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei către solicitanţi ;

-secretariat şi arhivă;

-eliberarea de adeverinţe;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 37 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII„Sf. Iosif” organizat in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

                      - gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

-          viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

 ART.38 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA” organizat in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

                      - gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

-          viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

 

 

ART. 39 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE” ofera servicii de centru de zi.

Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

                - Activităţi de informare la nivelul comunităţii

                -Activităţi educaţionale

                -Activităţi recreative şi de socializare

                - Orientare

                - pentru părinţi

                -Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

ART.40 CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „PINOCCHIO” asigura accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. Acest centru au un rol principal in asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor, pentru a promova urmatoarele categorii de drepturi :

-dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

-dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

 

Centrul de primire actioneaza :

-          pentru a preveni intrarea in sistem a copilului aflat in situatie de risc, atunci cand in urma evaluarii cauzelor plasarii in centrul de primire este realizabila revenirea copilului in mediul familial, eventual insotita de masuri de consiliere si suport pentru parinti ;

-          pentru a proteja copilul si a-I oferi temporar ingrijirile si consilierea de specialitate de care are nevoie ;

-          pentru a pregati intrarea in sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

 

            Atributiile Centrului :

            Asigura beneficiarului in regim de urgenta :

-          primire si gazduire ;

-          identificare ;

-          intocmire raport caz ;

-          evaluare ;

-          interventie si tratament ;

-          pregatirea masurii de protectie adecvate.

 

ART.41 CENTRUL DE ASISTARE SI PROTECTIE PENTRU COPII CU DEFICIENTA AUDITIVA „SF. MIHAIL” ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati (deficienta auditiva) , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

            - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

            - Se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică.

                        - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.

                - Unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

                - Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare.

                - Asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale.

                - Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

                - Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

                - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

 

ART. 42 CENTRUL DE PLASAMENT „SF. PETRU SI PAVEL organizat in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

                      - gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

-          viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Activitatile desfasurate in centrul de plasament respecta standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidentiale.

               

ART. 43 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. STEFAN” include o componenta de centru de zi (pentru copiii din sectorul 1 si care se afla in situatie de risc de abandon scolar sau institutionalizare) si o componenta rezidentiala care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

                - Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Stefan” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

                - Activităţi de informare la nivelul comunităţii

                -Activităţi educaţionale

                -Activităţi recreative şi de socializare

                - Orientare

                - pentru părinţi

                -Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

                - Componenta rezidentiala a CSS „Sf. Stefan” are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. Protectia copiilor aflati  in componenta rezidentiala se face cu respectarea standardelor minime obligatorii.

                Componeneta rezidentiala ofera servicii de gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale. Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

               

ART. 44 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI” include o componenta de centru de zi si o componenta rezidentiala (centru de primire in regim de urgenta).

                Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (cu varsta pana in 4 ani), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

                - Activităţi de informare la nivelul comunităţii

                -Activităţi educaţionale

                -Activităţi recreative şi de socializare

                - Orientare

                - pentru părinţi

                -Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

                Componenta de centru de primire in regim de urgenta asigura protectie copiilor (cu varsta maxima 3 ani) parasiti/gasiti pe raza sectorului 1. In cazul internarii unui copil care nu poseda acte de identitate, are obligatia de incepe efectuare demersurilor necesare inregistrarii copilului, in termen de 24 ore. Aceasta componenta a C.S.S.  „Jiului” desfasoara activitati pentru promovarea urmatoarelor drepturi al copiilor:

        -dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

-dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

 

C.S.S. „Jiului” actioneaza :

-          pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrijirile de specialitate de care are nevoie ;

-          pentru a pregati intrarea/iesirea din sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

 

            Atributiile C.S.S. „Jiului” :

            Asigura beneficiarului in regim de urgenta :

-          primire si gazduire ;

-          identificare ;

-          intocmire raport caz ;

-          evaluare ;

-          interventie si tratament ;

-          pregatirea masurii de protectie adecvate.

 

ART.45 CENTRU DE ASISTARE SI PROTECTIE PENTRU COPII CU HANDICAP „SF. ANA” ofera servicii pentru protecţia copilului prescolar cu dizabilitati, care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

            - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

            - Se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică.

            - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.

                - Unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

                - Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare.

                - Asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale.

                - Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

                - Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

                - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

                               

ART.46 CENTRUL DE ASISTARE SI PROTECTIE PENTRU COPII CU HANDICAP ”SF. GAVRIL”  ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

            - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

            - Se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică.

             - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.

                - Unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

                - Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare.

                - Asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale.

                - Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

                - Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

                - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

                Modulul rezidential din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” ofera servicii de gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale. Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

ART.47 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”  are urmaroarele atributii:

Atributii generale

-sa elaboreze planul de actiune al complexului ( pentru o perioada de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

-sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

-sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile in vederea identificarii de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD. ;

-sa realizeze demersurile in vederea unui management eficient atat al resurselor umane cat si a resurselor financiare ;

-sa intocmesca si sa aduca la cunostinta angajatilor regulamentul de ordine interioara sau norme interne de functionare ;

 

CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Plasament si Centrele Maternale, asigura protectia, cresterea si ingrijirea copiilor separati de familie , temporar sau definitiv, precum si a cuplurilor mama-copil aflate in risc major de abandon.

Atributii :                                                    

-asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor  serviciului, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari ;

-asigura, dupa caz , supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permenenta a beneficiarilor ;

-asigura securitatea beneficiarilor ;

-asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste cunosterea si exercitarea drepturilor lor ;

-asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura ;

-asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor , in vederea asimilarii cunostintelor se deprinderilor necesare integrarii sociale;

-realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea ;

-realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;

-realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe individualizate, adaptate  nevoilor si caracteristicilor lor;

-realizeaza activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa ;

-intocmeaste pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

-urmareste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand imbunatatirii calitatii  actului de protectie.

 

CSS Sf Ecaterina, prin Centrule Maternale asigura servicii de protectie infantila de tip rezidential respectandu-se dreptul fiecarui copil de  a-si pastra relatiile familiale. 

Centrul Maternal indeplineste urmatoarele functii ;

-functia de protectie si ingrijire ;

-functia de educare-consiliere-orientare ;

-functia de monitorizare-evaluare;

-functia de reintegrare familiala si sociala;

 

CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare pentru copiii cu dizabilitati asigura servicii de protectie infantila de tip recuperatoriu :

 

-sa colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

-sa realizeze activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

-sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza CRCD ;

-sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

-sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice);

-coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a realiza demersurile in vederea identificarii de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD.

-coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a aviza aceste regulamente si de a le aduce la cunostinta personalului;

-elaboreaza criteriile de selectie a personalului, in conformitate cu specificul CRCD, nevoile comunitatii si regelementarile legale in vigoare.

-elaboreaza structura de personal necesara pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de CRCD conform standaradelor minime obligatorii si a planului de actiune ;

 

ART. 48 CENTRUL  DE ZI PENTRU COPII LANGDON DOWN are urmatoarele atributii :

-sa colaboreze cu serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

-sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

-sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile centrului de Zi pentru copii cu sindrom Longdon Down

-sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati  ;

-in elaborarea PPI sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

-Sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

-sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

-sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

-sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a asigura surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD.

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a realiza demersurile in vederea unui management eficient atat al resurselor umane cat si a resurselor financiare

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a se intocmescmi si a se aduce la cunostinta angajatilor regulamentul de ordine interioara sau norme interne de functionare ;

-coordonatorul modulului pentru copii LANGDON DOWN are responsabilitatea de a aviza aceste regulamente si de a le aduce la cunostinta personalului;

-elaboreaza criteriile de selectie a personalului, in conformitate cu specificul, activitatii , nevoile comunitatii si reglementarile legale in vigoare.

-elaboreaza structura de personal necesara pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii LONGDON DOWN conform standaradelor minime obligatorii si a planului de actiune ;

 

 

ART. 49 CENTRU DE ZI PENTRU COPIII  AUTISTI are urmatoarele atributii :

-sa colaboreze cu serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

-sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

-sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile centrului de Zi pentru copii cu sindrom Autist

-sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati;

-in elaborarea PPI sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

-sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

-sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

-sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

-sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

-coordonatorul modului pentru copii autisti are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a asigura surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD.

-coordonatorul modului pentru copii autisti are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a realiza demersurile in vederea unui management eficient atat al resurselor umane cat si a resurselor financiare

-coordonatorul modului pentru copii autisti are responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a se intocmescmi si a se aduce la cunostinta angajatilor regulamentul de ordine interioara sau norme interne de functionare ;

-coordonatorul modulului pentru copii autisti are responsabilitatea de a aviza aceste regulamente si de a le aduce la cunostinta personalului;

-elaboreaza criteriile de selectie a personalului, in conformitate cu specificul, activitatii , nevoile comunitatii si regelementarile legale in vigoare.

-elaboreaza structura de personal necesara pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii autisti conform standaradelor minime obligatorii si a planului de actiune.

 

ART. 50 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI” are urmatoarele atributii:

Descrierea activităţii ce sta la baza funcţionarii Centrului de zi “Sf. Andrei”

Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº - 21ºº, funcţie de solicitările părinţilor

Reprezintă o alternativa pentru protecţia copilului 0-4 ani aflat in dificultate fara a-l separa de familia biologica pe timpul nopţii.

Copiii provin din familii aflate in dificultate, generatoare de copii abandonaţi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea materiale pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite de mijloace materiale pentru creşterea si îngrijirea copiilor.

Accesul copiilor se face pe baza hotărârilor emise de DGASPC.

Activităţi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la Centrul de zi (nevoi individuale de hrana, toaleta, odihnă).

Asistenţă socială.

 Activităţi educative in grup si individual, ţinându-se cont de vârsta si nivelul de înţelegere al copiilor, conform legislaţiei in vigoare cu privire la organizarea si funcţionarea creşelor.

Asistenţă medicală calificată profilactică şi curativă cu recomandări de alimentare.

Asistenţă psihologica individualizata familie-copil.

Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor.

Responsabilizarea familiei faţă de copii.

Activităţi interdisciplinare (întâlniri intre asistentul social, psiholog, medic, educatoare, asistenta medicala, pentru stabilirea individualizata a modului de abordare a cazurilor)

Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii

Implicarea familiei in creşterea, îngrijirea si educarea copiilor. Consilierea părinţilor privind modul de educare si îngrijire a copiilor funcţie de posibilităţile familiei.

Crearea unui mediu de joaca de calitate, securizant, stimulativ, încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor. 

Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de papusi, plimbări in parc, gradina zoologica, etc.)

Dezvoltarea unor relaţii de respect intre angajaţi, angajaţi si copii, angajaţi si părinţi.

Valorizarea si responsabilizarea personalului.

Creşterea responsabilizării familiei in relaţia cu copiii.

Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile in dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea autorităţilor locale.

Evaluarea – reevaluarea cazurilor

Realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităţii.

Campanii de sensibilizare a comunităţii la problemele acestor copii.

 

ART.51   CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI” are urmatoarele atributii:

Descrierea activităţii ce sta la baza funcţionării Centrului Maternal „Sf. Andrei”

Centrul Maternal este o componenta de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă - copil, pe o perioada de 6 luni.

Accesul acestor cupluri se face pe baza unei hotărâri emise de comisia pentru protecţia copilului sector 1.

Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, tulburări de comportament sau dependente de alcool/droguri.

Activităţile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent pe:

educare

acompaniere

responsabilizarea mamelor faţă de copii.

stimulare psiho-emoţională

dezvoltarea relaţiei mama-copil

dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare si joc cu copilul

socializare

consilierea mamei defavorizate cat si a familiei acesteia

integrare profesionala

reintegrare in familie

evaluări si reevaluări ale programelor individualizate.

realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităţii la problemele acestor persoane

monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului Maternal

 

ART.52 CASA „STEJAREL”, CASA „BRADUT”, CASA BUBURUZA” si CASA „ALEXANDRA” sunt casute de tip familial pentru copii cu dizabilitati si au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

-          intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna, joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie

 

ART. 53 SERVICIUL REZIDENTIAL are urmatoarele atributii:

-verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei copilului, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;

-are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii;

 -elaboreaza, trimestrial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este îngrijit.

 -sesizeaza comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii ;

-elaboreaza si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisiei pentru Protectia Copilului;

-elaboreaza contractul cu familia (dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP;

-asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională tinerilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

-identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru si colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie ;

-acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;

-pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

-supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);

-asista copilul aflat in plasament in regim de urgenta, pâna când instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti ;

-colaboreaza cu Serviciului Anchete Psihosociale si de Asistenta si Sprijin pentru Copil in Exercitarea Libera a Opiniei sale ;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

 

ART.54 SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE, CONSILIERE PSIHOLOGICA SI EXPRIMAREA LIBERA A OPINIEI COPILULUI are urmaroarele atributii :

 

-efectueaza anchete sociale la  solicitarea Directiilor generale din celelalte sectoare si judete , precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluarii cazurilor copiilor care au o masura de protectie pe raza teritoriala a acestora ;

-efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua urmatoarele hotarari de catre instanta/comisiile de protectia opiilor din alte judete si sectoare :

                         - reintegrarea in familia biologica ;

                         - plasament intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau familie ;

                         - tutela la o persoana fizica sau familie ;

                        - incadrare intr-un grad de handicap ;

                        - orientare scolara si profesionala ;

                        - revocarea unor masuri de protectie ;

                        - acordarea unui ajutor material si/sau financiar.

-colaboreaza cu Directiile generale din celelalte sectoare a Municipiului Bucuresti, precum si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de Legea nr. 272/2004 ;

-analizeaza, monitorizeaza si intervine pentru respectarea si realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala ;

-controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului sa ia masuri pentru prevenirea sau inlaturarea unor abuzuri ;

-asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, pentru copii victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora ;

-elaboreaza programe si ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne si internationale in domeniul protectiei  drepturilor copiilor si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia copiilor ;

-colaboreaza cu Directiile generale din judete si din sectoarele Municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

-intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, si propune Comisiei/instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare, atunci cand este necesar ;

-acorda copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in -exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ;

-determina pozitia copilului capabil de  discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre acesta a situatiei sale de drept si de fapt ;

-ofera oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz, neglijenta, exploatare suferite din partea familiei sau a tertelor persoane, in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului ;

-ofera oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele ;

-evalueaza circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste ;

-evalueaza capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste ;

-ofera copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional ;

-ofera copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat si consiliat, in mod obiectiv si corect, asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional, precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei ;

-il asculta si il consiliaza pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si solutia preferata de copil ;

-il informeaza pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si il consiliaza pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale ;

-prezinta opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei, a autoritatii sau institutiei competenta sa solutioneze problema ;

-asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta, in raport cu varsta, gradul de maturitate ale acestuia ;

-ofera copilului prin consiliere, libertatea de  cauta, de a primi si de  difuza informatii de orice natura care vizeaza promovarea bunastarii sale sociale, spirituale si morale sanatatea sa fizica si mentala, sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa ;

-ajuta copilul pentru libera asociere in structuri formale si informale precum si libertatea de intrunire pasnica ;

-ajuta la respectarea apartenentei la o minoritate nationala, etnica, religioasa sau lingvistica si la o viata culturala proprie ;

-ajuta la respectarea personalitatii si individualitatii sale ;

-analizeaza si monitorizeaza masurile disciplinare a copilului in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  pedepsele fizice ca acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului ;

-asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, traficat in vederea audierii care are loc in camera de consiliere si in instanta ;

- include in programul de consiliere si psihoterapie :

   - copilul aflat in situatie de risc sau victima a orcarei forme de abuz, neglijenta,   

     exploatare, trafic ;                                                                                            

         - copilul pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura speciala de             protectie ;                                                                                       

         - copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, pe toata durata acesteia ;                                                                           

         - copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ;                                                                                                                                                                                                                                      

         - copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite-ex. divort,violenta familiala,             parasirea domiciliului ;                                                                                                                   

-copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/reprezentantii sai legali ;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 55 BIROUL PROTECTIE COPIL DELINCVENT are urmatoarele atributii:

-evalueaza situatia copiilor care au savarsit fapte prevazute de legea penala dar care nu raspund penal, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potentialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de masura de protectie adecvata:

-asigura si urmareste aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala dar care nu raspunde penal;

-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;

-propune plasamentul/supravegherea specializata la o familie sau la o persoana care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare, in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;

-propune plasamentul/supravegherea specializata in cazul in care gravitatea faptei comise o impune si daca abuzul in exercitarea drepturilor parintesti sau neglijarea grava a indeplinirii obligatiilor parentale constituie cauza cea mai importanta a comportamentului delincvent;

-propune plasamentul/supravegherea specializata pentru situatiile in care copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspune penal;

-consilierea si orientarea parintilor si a copilului, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia;

-colaboreaza cu Politia in vederea identificarii delincventilor minori;

-popularizeaza in randul minorilor consecintele penale ale activitatii infractionale desfasurate de acestia;

-urmareste evolutia copilului delincvent dupa ce Comisia/instanta a dispus fata de acesta o masura speciala de protectie;

-propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat  in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;

-asigura confidentialitatea informatiilor cu privire la faptele savarsite de catre copilul care raspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

-asigurarea de servicii specializate pentru a-i asista pe copii in procesul de reintegrare in societate;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

 

 

ART.56 SERVICIUL PREVENIRE ABANDON, ABUZ, NEGLIJARE, VIOLENTA DOMESTICA SI CONSILIERE COPII SI PARINTI are urmatoarele atributii :

-depistarea, evaluarea şi monitorizarea  cazurilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniţe, maternităţi, poliţie, spitale pentru copii cu secţii de pediatrie, administraţii de bloc etc.);

-evaluarea psihosocială a beneficiarilor (femei gravide cu risc de abandon, victime ale violenţei domestice, familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de abandon, copii abuzaţi, neglijaţi, maltrataţi );

-stabilirea impreună cu beneficiarii a  planului  de interventie personalizat şi/sau de permanenţă  şi punerea în practică a acestuia prin semnarea contractului cu beneficiarul;

-consiliere socială şi psihologică a beneficiarului;

-orientarea şi acompanierea / medierea pentru consiliere juridică şi medicală;

-consiliere psihologică pentru victima violenţei domestice şi pentru agresor;

-prevenirea violenţei domestice şi abuzului / neglijării prin campanii de informare;

-orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

-acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea abandonului/ abuzului/neglijării;

-iniţierea şi derularea de parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educaţie sexuală şi contraceptivă a beneficiarilor;

-medierea între femeia gravida aflată în situatie de criză, cu risc de abandon al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultaţiile pre-/post- natale;

-prevenirea abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului;

-iniţierea şi implementarea de programe de prevenire/intervenţie în cazurile de abuz / neglijare/ maltratare a copilului;

-elaborarea de proiecte şi iniţierea de parteneriate pentru infiinţarea de centre de resurse pentru părinţi / protecţie alternativă la insituţionalizare;

-colaborarea cu centre maternale;

-iniţierea şi desfăşurarea de programe şi parteneriate de reinserţie socială/ reintegrare  şcolară pentru copii;

-colaborarea cu serviciile  proprii DGASPC Sector 1 în rezolvarea cazurilor semnalate promovând echipa pluridisciplinară;

-prevenirea abandonului familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor la gradiniţele din comunitate (prin plata alocaţiei de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1;

-implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sector 1 privind oferirea de servicii alternative (centre maternale,cursuri de dezvoltare a abilităţilor parentale);

-identificarea şi iniţierea de parteneriate cu societatea civila ( ONG-uri,sponsori) pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor/ atributelor serviciului;

-iniţierea şi derularea unei colaborări cu ALOFM sector 1 în vederea identificării unor locuri de muncă corespunzătoare calificării părinţilor asistaţi.

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 57  SERVICIUL FAMILIAL are urmatoarele atributii:

-asigura luarea in evidenta a copiilor al caror plan individualizat de protectie

stabileste ca finalitate adoptia interna ;

-asigura sprijinul necesar si informarea copiilor aflati in evidenta sa privind demersurile vizand adoptia, opinia lor fiind consemnata ;

-asigura determinarea compatibilitatii copil-familia potential adoptatoare pe baza nevoilor copilului si a opiniilor exprimate de acesta ;

-ofera persoanei/familiei care isi exprima intentia de a adopta informatii complete despre procedura de atestare, pregatire si despre serviciile de sprijin existente ;

-asigura evaluarea familiei/persoanei care doreste sa adopte, tinand cont de interesul superior al copilului ;

-este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil si familia/ persoana atestata ca apta sa adopte ;

-ofera informatii si asigura sprijinul necesar pentru parintii copiilor pentru care solutia planului individualizat de protectie este reprezentata de adoptie, precum si pentru familia extinsa ;

-informeaza parintii copilului sau reprezentantul legal al copilului al carui consimtamant la adoptie este cerut de lege asupra consecintelor si efectelor adoptiei ;

-desfasoara activitati de informare si promovare a adoptiei nationale ;

-asigura pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potential adoptatoare ;

-urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei, pregatind in acest sens rapoarte bilunare ;

-la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, intocmeste raportul final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori ;

-identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat in plasament copilul, cu prioritate la familia extinsa sau la familia substitutiva ;

-evalueaza persoana sau familia care primeste un copil in plasament cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament;

-verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii plasamentului copilului la o familie/persoana;

-intocmeste, trimestrial sau ori de cate ori apare o situatie care impune acest lucru, raporte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit;

-sesizeaza comisia sau instanta judecatoreasca privind necesitatea modificarii sau incetarii plasamentului;

-evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste un raport de evaluare.

COMPARTIMENTUL POST ADOPTII din cadrul Serviciului Familial are urmatoarele atributii:

-asigura servicii de sprijin, consiliere si asistenta familiilor adoptatoare, copiilor adoptati si familiei biologice;

-asigura urmarirea si monitorizarea evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe intrega perioada prevazuta de lege;

-intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre copil si parintii adoptatori;

- intocmeste rapoartele postadoptie si tine evidenta acestora;

intocmeste referatele pentru inchiderea cazurilor la sfirsitul perioadei prevazute pentru realizarea urmaririi adoptiei;

furnizeaza si asigura accesul copilului si familiei la serviciul postadoptie, in functie de nevoile identificate;

-tine evidenta serviciilor de care beneficiaza copilul si/sau familia adoptatoare;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.58 SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI are urmatoarele atributii:

-asigura convocarea membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului ;

-intocmeste proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor inaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 si de celelalte institutii din domeniu si il inainteaza Presedintelui Comisiei;

-pregateste dosarele inaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 si de celelalte institutii  din domeniu pentru sedinta Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

-convoaca pesoanele chemate in fata Comisiei  pentru solutionarea cauzelor in forma si termenul prevazut de lege si tine registrul special de evidenta a convocarilor;

-asigura consemnarea in procesul-verbal al sedintei, audierile si dezbaterile ce au loc in sedinta Comisiei pentru Protectia Copilului, a hotararile adoptate si modul in care au fost adoptate;

-redacteaza hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 potrivit procesului-verbal al Comisiei in forma si termenul prevazut de lege;

-asigura transmiterea informatiilor si actelor specifice procesului de protectie a copilului;

-inregistreaza hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 in registrul special de evidenta a hotararilor;

-inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei actele emise de Comisie, altele decat hotararile;

-tine registrul special de procese-verbale ale Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

-comunica persoanelor interesate hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 in forma si termenul prevazut de lege ;

-organizeaza si tine la zi arhiva Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

-asigura corespondenta actelor specifice cu alte Comisii si Directii generale ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.59  SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA are urmatoarele atributii:

 

-respecta, promoveaza si garanteaza drepturile copilului stabilite prin Constitutie si       lege;

-contribuie la  intocmirea si instrumentarea  planului individualizat de protectie  in vederea  stabilirii  masurilor de protectie speciala a copilului;

-identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;

-intocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti.

-intocmeste si prezinta C.P.C. – Sector 1 raportul  de ancheta psiho- sociala privind evaluarea capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist;

-propune C.P.C. - Sector 1  admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

-organizeaza cursuri de formare initiala a asistentilor maternali profesionisti  si elibereaza certificate de absolvire.;

-supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti  si prezinta rapoarte trimestriale C.P.C.Sector -1  privind evolutia dezvoltarii fizice, mentale, morale, sociale a copilului  si a modului in care acesta este ingrijit;

-acorda consiliere si sprijin asistentilor maternali profesionisti  in vederea indeplinirii  obligatiilor ce le revin  cu privire la copiii primiti in plasament;

-acorda  asistenta,  consiliere  si  propune acordarea de sprijin material  si financiar  familiei naturale  sau familiei extinse in vederea reintegrarii copilului aflat  in plasament la asistent maternal profesionist;

-verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de C.P.C. – Sector 1  sau de instanta judecatoreasca;

-in cazul in care imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie  speciala s-au modificat, sesizeaza de indata C.P.C. Sector 1  sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, in vederea   modificarii sau, dupa caz, a incetarii masurii;

-propune plasamentul copilului sau, dupa caz, plasamentul in regim de urgenta;

-colaboreaza cu instituii guvernamentale  si nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului  in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin.

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.60 SERVICIUL BUGET, EXECUTIE BUGETARA are urmatoarele atributii:

-propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia;conform surselor de finantare,

-intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei in colaborare cu Serviciul Financiar si Serviciul Contabilitate si rectificarea acestuia;

-analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt ;

-efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1 , precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale , Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 1792/2002.

 - asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

-asigura respectarea normelor  financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in serviciului;

-schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1 ;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local Sector 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorulu sau de activitate, impreuna cu Serviciul Financiar si Serviciul Contabilitate ;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

 

ART. 61  SERVICIUL FINANCIAR are urmatoarele atributii:

-exercita prin seful Serviciului Financiar sau a persoanelor imputernicite  controlul financiar preventiv

-intocmeste statele de plata a salariatilor si a indemnizatiilor membrilor CPC si C.E.M.P.H.A.

-plata drepturilor de personal a indemnizatiilor pentru membrii Comisiei pentru Protectia Copilului si C.E.M.P.H.A.

-intocmeste fise de salarii

-opereaza retineri salariale conform legilor;

-retine si tine evidenta garantiilor materiale;

-calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

-ridicare si depunere de numerar;

-ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

- intocmeste documentele de plata aferente cheltuielilor materiale si servicii

-vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

-intocmeste raportari statistice specifice;

-schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-colaboreaza cu Biroul Buget, Executie Bugetara pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate impreuna cu Biroul Buget ,Executie Bugetara;

-analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

-asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-intocmeste documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

-schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

-efectueaza lunar plartile pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

-intocmeste lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente

drepturilor salariale ale asistentilor personali, precum si ale angajatilor D.G.A.S. ;

-efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

-intocmeste si transmite lunar taloanele, borderourile si recalpitulatiile privind drepturile salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;

-urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

-intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare

materiale ori de cate ori este necesar ;

-elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru

diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi,

achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.

-întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

-întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale D.G.A.S.;

-întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

-întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1

situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-înregistrează lunar în fişele fiscale ale salariaţilor, ale asistenţilor personali şi ale îngrijitorilor persoane vârstnice;

-completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

-verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

-exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale întocmite de Serviciul Asistenţa Socială a Persoanei şi Familiei;

-întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele sociale,ajutoarele de urgenţă şi indemnizaţiile de naştere;

-evidenţiază restanţele privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele de urgenţă prin întocmirea fişelor şi a statelor de plată pentru acestea;

-întocmeşte şi transmite situaţia statistică privind aplicarea Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la D.G.M.S.S.;

-asigura plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a Proiectelor de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate ;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

 

ART. 62 SERVICIUL CONTABILITATE are urmatoarele atributii :

- organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

- tine evidenta contabila primara pentru toate unitatile din subordinea DGAS

-intocmeste si verifica balantele de verificare  lunare;

-intocmeste si verifica darea de seama contabila, contul de executie,anexe si a raportului explicativ;

-asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de Dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate impreuna cu Biroul Buget, Executie Bugetara;

-intocmeste raportari statistice specifice;

-schimb permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe si Impozite Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Administratia Financiara Sector1 ;

 

ART. 63 SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIULUI are urmatoarele atributii :

-asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S. Sector 1 : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protectie a persoanelor varstnice ;

-organizeaza activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor ;

-organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor

mobile si imobile aflate in patrimoniu D.G.A.S. Sector 1 ;

-tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul unitatii ;

-intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

-face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;

-inventariaza in mod periodic patrimoniul D.G.A.S. Sector 1 ;

-participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S. Sector 1.

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

 

ART. 64 SERVICIUL ADMINISTRATIV are urmatoarele atributii:

-asigura intretinerea curenta a tuturor cladirilor in care isi desfasoara activitatea D.G.A.S. Sector 1;

-realizeaza investitiile aprobate in conditiile legii;

-organizeaza tabere si excursii pentru copiii aflati in incredintare/plasament la D.G.A.S. Sector 1;

-administreaza contractele de achizitie publica-realizeaza activitati cu caracter tehnic-din momentul incheierii contractului de achizitie si pana la momentul finalizarii acestuia ;

-asigura utilizarea ,gestionarea si intretinerea curenta a aparatelor de comunicatie, a copiatoarelor si retelei de calculatoare si masini de scris;

-vizeaza necesarul de alimente, materiale si reparatii curente ale aparaturii din dotare;

-coordoneaza activitatea Biroului Auto,  Biroului Aprovizionare, Formatia Tehnica, Biroului Informatica ;

-colaboreaza cu birourile administrative din cadrul Complexelor Sociale pentru buna desfasurare a acestora si sesizeaza eventualele nereguli persoanei competente sa ia masuri;

-organizeaza, supravegheaza efectuarea si intretinerea curateniei in sediul D.G.A.S. Sector 1;

-monitorizarea functionarii tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente consumabile si acordarea service-ului in timp util;

-administreaza, gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a D.G.A.S. Sector 1, pentru exploatarea rationala a echipamentilui informatic.

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

 

ART. 65 BIROUL APROVIZIONARE are urmatoarele atributii :

-intocmeste documentatiasi indeplineste procedurile pprevazute de lege pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

-asigura aprovizionarea curenta cu alimente si produse de intretinere pentru D.G.A.S. Sector 1;

-gestioneaza protocoalele marilor sarbatori;

-intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori si complexe sociale, ia legatura cu

furnizorii stabilind termenul  maxim de livrare;

-primeste necesarele de materiale si alimente de la centrele de plasament vizate de persoanele competente;

-urmareste livrarea in termen a produselor comandate in cantitatile, calitate si pretul stabilit ;

-verifica facturile insotite de documentele cerute de Serviciul Financiar/Serviciul Contabilitate si le preda acestuia;

-solicita si verifica situatia stocurilor din magaziile centrelor de plasament si compara cu necesarul solicitat;

-monitorizeaza lichidarea cheltuielilor, prin intocmirea ordonantarilor de date aferente facturilor primite ;

-intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzator referatelor de necesitate si intocmeste comenzi .

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

 

 

ART. 66 BIROUL AUTO are urmatoarele atributii:

-asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

-face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

-se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

-asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

-asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto.

-primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

-calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

-calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

-intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

-intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

-urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

-intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

-urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

-urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

-face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

-elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

-urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate.

 

ART. 67 FORMATIA TEHNICA are urmatoarele atributii:

-intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni, tamplari, zidari , zugravi,  in colaborare directa cu personalul muncitor din fiecare centru;

-stabileste in conformitate cu documentatia tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor ,revizii tehnice obligatorii si reparatii planificate.

 

ART. 68 BIROUL INFORMATICA are urmatoarele atributii:

-asigura utilizarea ,gestionarea inpreuna cu Biroul Evidenta Patrimoniu si intretinerea curenta a retelelor de calculatoare ;

-monitorieaza functionarea tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente ,consumabile si acordarea service-ului in timp util;

-administreaza, ,gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a D.G.A.S. Sector 1  pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

 

 

CAPITOLUL VII RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

ART. 69 Serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii, in termenul legal, a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competitie in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

 

CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE

 

ART. 70  Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 1 raspunde civil, penal sau administrativ, dupa caz, pentru neaducerea la indeplinire a atributiilor prevazute in prezentul ROF si in fisele de post, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

 

ART.71 Toti salariatii au obligatia de a indeplinii si alte atributii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor Directiei, la imbunatatirea activitatii acesteia.

 

ART. 72 Salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligatia sa asigure securitatea materialelor cu continut secret, raspunzand de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

 

ART. 73 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii.

 

ART. 74 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va difuza sub semnatura Directorilor Generali, sefilor de servicii/birouri, complexe din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1,care vor asigura, sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

Art. 75 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ……. din………………si intra in vigoare de la data de …………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Anexa  nr.4

       la Hotărârea Consiliului Local

                   nr.368/18.11.2004

                                                                                           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Adrian Oghină

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII STRAULESTI

( C.S.S. STRAULESTI )

 

 

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

 

Art.1 Complexul Social de Servicii Straulesti funcţionează în baza prevederilor Legii  nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi în baza Notei nr. 2527/2002 a MMSS privind reglementarea activităţii Căminului pentru persoane varstnice nr. 1 Bucureşti.

Art.2 Complexul Social de Servicii Straulesti, cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Tirgovişte nr. 10, sector 1 este reorganizat in cadrul Directiei generale de Asistenta Sociala Sector 1.

Art.3 Administrarea şi finanţarea Complexului revin Consiliului Local Sector 1 prin Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1.

Art.4 Principalele obiective ale acestei Complexului sunt:

· să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

· să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;

· să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;

· să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;

· să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

· să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

· să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 5. Complexul Social de Servicii Straulesti este coordonat de un sef de centru.

Art. 6. Personalul din celelalte compartimente de activitate va fi corespunzător organigramei şi statului de funcţii aprobat de Consiliul Local Sector 1.

Art. 7. Pavilioanele în care sunt cazaţi asistaţii sunt împărţite pe secţii de dependenţi, semidependenţi şi persoane care nu sunt dependente.

Art.8 Complexul Social de Servicii Straulesti are un pavilion administrativ în care, la parter, se află birourile personalului TESA, iar la subsol – magazia de alimente.Cabinetul medical şi clubul asistaţilor se află la parterul pavilionului C, în care sunt cazaţi asistaţii.

Art. 9  Grupul alimentar se află la parterul pavilionului B.

Art.10  Grupul spălătorie-lenjerie se află într-un pavilion separat, la o distanţă de circa 200 m. faţă de celelalte pavilioane.

Art.11 Unitatea dispune şi de o gospodărie anexă, destinată creşterii animalelor (porci şi vaci), livadă şi teren arabil, iar produsele obţinute se folosesc pentru îmbunătăţirea hranei asistaţilor.

 

CAPITOLUL III – NORME PENTRU PRIMIREA ŞI EXTERNAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Art.12 Internarea persoanelor vârstnice în Complex reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 1 Bucureşti, care au împlinit vârsta de pensionare şi se află într-una din următoarele situaţii:

· nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

· nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

· nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

· nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

· se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolilor fizice sau psihice.

 

Art.13 Internarea în Complex se face avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii de prioritate:

· persoana vârstnică necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

· persoana vârstnică nu se poate gospodari singură;

· persoana vârstnică este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile din cauza stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

· persoana vârstnică nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

 

Art.14 Aprobarea pentru internarea în această unitate este dispusă de către Primarul Sectorului 1 Bucureşti în baza unui dosar care trebuie să conţină urmatoarele acte:

· cerere pentru internare;

· fişa de evaluare socio-medicală;

· copii de pe actele de stare civilă;

· acte privind componenţa familiei atât pentru vârstnic, cât şi pentru susţinător;

· acte de venituri, talon pensie, certificat venit impozabil şi adeverinţe de salarii pentru persoanele care au obligaţii să contribuie la întreţinerea vârstnicului, declaraţii notariale autentificate din care să rezulte că acestea nu realizează venituri (daca este cazul);

· recomandarea medicală că nu prezintă boli transmisibile;

· ancheta socială.

Art.15  Externarea vârstnicilor din această unitate se face tot prin dispoziţia Primarului Sectorului 1, la cererea persoanei respective sau a susţinătorului său, ori la propunerea directorului unităţii, ca urmare a solicitării majorităţii asistaţilor, în cazul în care un asistat tulbură în mod frecvent liniştea celorlalţi în urma consumului exagerat de alcool sau atunci când acesta devine violent.

 

CAPITOLUL IV – FUNCŢIONAREA COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII « STRAULESTI »

 

A. Procedura internării vârstnicilor în unitate

 

Art.16 Primirea vârstnicilor pentru internare se face în orice zi lucrătoare, în timpul orelor de program şi în limita locurilor disponibile.

 

Art.17  La internare, vârstnicii vor fi luaţi în primire de către coordonatorul Complexului, care va verifica dacă au aprobarea necesară şi apoi va completa un angajament de plată a contribuţiei pe care trebuie să o plătească asistatul şi susţinătorul (dacă este cazul), conform legislaţiei în vigoare, angajament ce va fi semnat atât de asistat şi/sau susţinător, cât şi de către coordonator. De asemenea, asistatul va mai semna şi un angajament din care rezultă drepturile şi obligaţiile pe care le are după internarea în unitate şi, apoi, va fi înregistrat în evidenţele asistentului social.

 

Art.18 Vârstnicul va fi condus în secţia corespunzătoare gradului de dependenţă pe care îl are, unde i se va face baie generală şi, dacă este cazul, va fi deparazitat, apoi va fi echipat şi condus la patul care este liber sau, dacă este posibil, la cabinetul medical. Medicul va consulta asistatul şi fişa socio-medicală, după care va întocmi fişa medicală şi îi va prescrie tratamentul necesar.

 

B. Alimentaţia

 

Art.19 Achiziţionarea alimentelor se va face conform legislaţiei în vigoare şi în funcţie de meniurile ce se stabilesc.

 

Art.20 Meniurile zilnice se vor stabili săptămânal de către un colectiv format din: coordonator C.S.S., medic sau asistent medical, administrator, un reprezentant al asistaţilor, în limita alocaţiei zilnice de hrană stabilită prin actele normative în vigoare.

 

Art.21 Regimul alimentar va fi comun, dar cât mai accesibil, avându-se în vedere diversele boli, cu excepţia bolnavilor de diabet, cărora li se va asigura un regim alimentar special.

 

Art.22 Alimentele vor fi scoase de la magazie şi predate la bucătărie, la ora 8, pe baza listei zilnice de alimente care va fi semnată de către seful centrului, contabil, magaziner, bucătar, medic, conform formularului respectiv.

 

Art.23 Programul de servire a mesei va fi destul de lejer, luând ca reper următoarele coordonate orare:

 

· Mic dejun       –       ora 8;

· Dejun              –      ora 13;

· Cină                –      ora 18,30.

 

Art.24  Masa se va servi în sala de mese, pentru cei ce se pot deplasa, şi la pat, pentru cei bolnavi, folosindu-se ca masă noptierele speciale de care dispune unitatea. Cei care nu pot mânca singuri vor fi ajutaţi de către infirmierele din sectorul respectiv.

 

Art.25 După prepararea hranei, bucătăresele vor pune la frigider probe din fiecare mâncare, probe care se vor păstra la frigider timp de 48 de ore, vor fi sigilate şi semnate de către asistenta medicală de serviciu, care va controla şi va consemna zilnic temperatura din frigidere.

 

C. Imbrăcăminte, lenjerii şi accesorii de pat

 

Art.26 Baremurile de îmbrăcăminte, lenjerii şi accesorii de pat la care au dreptul asistaţii sunt cele stabilite prin actele normative în vigoare.

 

Art.27 Toate aceste articole  vor fi predate la magazinerul unităţii, care este gestionarul principal. Magazinerul va preda articolele necesare, pentru rulaj, pe bază de bon de transfer, infirmierelor de pe secţii, care sunt gestionari secundari.

 

Art.28 Rufele murdare vor fi strânse în saci speciali şi predate de către infirmiere la spălătoria unităţii, pe bază de bon, după care, în acelaşi mod, vor fi predate, după spălare, la secţia lenjerie, unde vor fi călcate şi reparate.    

 

Art.29 Se va respecta cu stricteţe circuitul de predare a rufelor murdare şi cel de preluare a rufelor curate, conform normelor igienico-sanitare în vigoare.

 

Art.30 Toate celelalte obiecte de inventar vor fi predate magazinerului, apoi, pe secţii, pe baza bonului de transfer.

 

Art.31 Casarea tuturor acestor articole se va face la termenele prevăzute în barem cu respectarea normelor financiar-contabile în vigoare.

 

Art.32 Toate mijloacele fixe vor fi predate de către magaziner gestionarilor, pe baza bonurilor de mişcare.

 

D. Îngrijirea medicală şi igienico-sanitară

 

Art.33Activitatea medicală şi igienico-sanitară din unitate este asigurată de către personalul medical şi auxiliar-sanitar existent în unitate.

 

Art.34 Medicul unităţii va prescrie tratamentul de care are nevoie fiecare asistat şi va îndruma asistentele medicale pentru administrarea corectă a acestuia.

 

Art.35 Toate medicamentele si materialele igienico-sanitare vor fi gestionate de către asistenta medicală cu atribuţii de gestionar.

 

Art.36 Personalul medical va îndruma şi urmări folosirea corectă şi eficientă a acestor materiale de către infirmiere, îngrijitoare, spălătorese şi bucătărese.

 

Art.37 Asistaţii vor fi îmbăiaţi obligatoriu, de cel puţin două ori pe săptămână, când li se va schimba şi lenjeria intimă, iar cei care sunt dependenţi sau semidependenţi vor fi îmbăiaţi şi li se va schimba şi lenjeria intimă ori de câte ori este nevoie, pentru evitarea apariţiei escarelor. Pe timp călduros, toţi asistaţii vor fi îmbăiaţi zilnic.

 

E. Conduita în cazul decesului asistaţilor

 

Art.38 Infirmiera sau îngrijitoarea care a observat decesul unui asistat va anunţa imediat medicul unităţii. Acesta se va prezenta urgent la patul asistatului respectiv, va încerca resuscitarea sa şi, dacă nu este posibil, va completa şi semna certificatul constatator de deces, pe care îl va prezenta conducerii C.S.S.. Decedatului i se va face toaleta necesară de către infirmiera de serviciu, apoi va fi îmbrăcat şi transportat la camera mortuară.

 

Art.39 Conducerea va anunţa imediat susţinătorii pentru a se ocupa de declararea decesului la starea civilă şi de înhumare. Dacă nu există susţinători sau aceştia nu se prezintă în termen de 24 de ore, unitatea este îndreptăţită să înmormânteze decedatul, astfel că administratorul unităţii se va ocupa de declararea decesului şi de toate cele necesare înhumării.

 

Art.40 Cheltuielile pentru înmormântarea asistatului decedat se suportă din fondurile unităţii, în cazul în care decedatul nu are susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale din cauza stării de sănătate sau situaţiei economice precare.

 

F. Drepturile şi obligaţiile asistaţilor

 

Art.41 Vârstnicii internaţi au următoarele drepturi:

· întreţinere completă şi cazare;

· consultaţii şi tratament medical;

· îngrijire igienico-sanitară;

· o viaţă activă socio-culturală şi spirituală;

· constituirea unui comitet de autoconducere care să le reprezinte interesele;

· păstrarea legăturii cu exteriorul prin libertatea de a primi vizite sau de a ieşi din unitate, cu excepţia alcoolicilor şi a celor care nu se mai pot orienta în timp şi spaţiu;

· libertatea de a-şi petrece timpul liber cum doresc, fără a-i deranja pe ceilalţi şi în limita posibilităţilor social-culturale de care dispune unitatea;

· libertatea de a-şi exprima nemulţumirile şi de a veni cu propuneri pentru remedierea situaţiilor care sunt la baza acestor nemulţumiri.

 

Art.42 Obligaţiile persoanelor internate:

· să aibă o atitudine demnă şi de respect atât între ele, cât şi faţă de personalul unităţii;

· să nu introducă în unitate alcool sau alte materiale şi substanţe periculoase;

· să nu consume alcool în cantităţi care să-i aducă într-o stare de ebrietate avansată, pentru a nu tulbura liniştea celorlalţi asistaţi;

· să nu creeze o imagine nefavorabilă unităţii, prin cerşit;

 

· să îngrijească şi să păstreze, în bune condiţii, bunurile unităţii şi echipamentul ce le-a fost dat spre folosinţă, iar în caz de externare, să-l restituie infirmierelor;

· să nu înstrăineze sub nici o formă bunurile unităţii sau produsele obţinute din gospodăria anexă a unităţii;

· să respecte convingerile religioase şi politice ale celorlalţi;

· la internare, să predea spre păstrare la administraţie, buletinul sau cartea de identitate, având posibilitatea sa îl/o solicite pentru o scurtă durată, numai în caz de necesitate;

· să respecte întocmai prevederile angajamentelor semnate la internare.

 

 

CAPITOLUL V – ATRIBUŢIILE CONDUCERII ŞI PERSONALULUI

Art.43  SEFUL COMPLEXULUI:

· îndrumă, coordonează şi controlează întreaga activitate a unităţii şi ia măsurile necesare în scopul îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor pe care unitatea le are faţă de asistaţi şi, în cazuri deosebite, solicită sprijinul forurilor tutelare;

· întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, fişele posturilor, conform legislaţiei în vigoare, şi urmăreşte ca fiecare salariat să execute corect sarcinile ce-i revin, în conformitate cu fişa postului pe care îl ocupă;

· verifică şi aprobă fişele anuale pentru evaluarea performanţelor salariaţilor, întocmind aceste fişe numai pentru personalul pe care îl are în directă subordonare;

· urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru ca salariaţii să cunoască şi să respecte întocmai prevederile legale, în exercitarea atribuţiilor lor;

· întocmeşte rapoarte şi alte materiale solicitate de forurile superioare.

 

Art.44  MEDICUL C.S.S.

· consultă zilnic asistaţii, prescrie tratamentele necesare şi urmăreşte administrarea corectă a acestora;

· îndrumă şi controlează activitatea personalului medical şi auxiliar-medical;

· urmăreşte efectuarea analizelor periodice de către personalul unităţii, conform legislaţiei în vigoare;

· urmăreşte efectuarea analizelor la carnea provenită prin sacrificarea animalelor din gospodăria anexă înainte de a fi dată în consum;

· anual, întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor pentru personalul din subordine.

 

Art.45 ADMINISTRATORUL:

· răspunde de asigurarea funcţionării în bune condiţii a tuturor utilajelor din unitate, în scopul bunului mers al întregii activităţi;

· îndrumă şi organizează activitatea personalului de deservire pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor ce îi revine, potrivit fişei postului, precum şi pentru antrenarea acestuia în cultivarea şi îngrijirea terenului arabil, a livezii, precum si în îngrijirea animalelor din gospodăria anexă;

· instruieşte toţi salariaţii, conform legislaţiei în vigoare, în domeniul normelor de protecţia muncii şi PSI, luând toate măsurile necesare în scopul evitării accidentelor de muncă şi a incendiilor;

· se ocupă de organizarea concursurilor de selecţii de oferte şi/sau licitaţii, conform legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;

· întocmeşte anual fişele de evaluare a perfomanţelor pentru personalul din subordinea sa.

 

Art.46 PERSONALUL DE EXECUŢIE va îndeplini sarcinile ce-i revin, conform fişei postului. 

 

CAPITOLUL VI – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIN COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRAULESTI

A. DREPTURI

 

Art.47

Personalul din această instituţie are următoarele drepturi:

· salarii şi sporuri, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru timpul efectiv lucrat si conform postului ocupat;

· concediu anual de odihnă plătit, în raport cu vechimea în muncă pe care o are;

· indemnizaţie de concediu medical, calculată conform legislaţiei în vigoare;

· indemnizaţie de maternitate, concediu medical pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani si concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la trei ani, calculate conform legislaţiei în vigoare;

· prime trimestriale, în funcţie de performanţele pe care le obţine în activitatea pe care o prestează;

· bilete de odihnă şi tratament prin sistem bugetar, în funcţie de numărul de bilete repartizat.

 

B. OBLIGAŢII

 

Art.48  Personalul din această instituţie are următoarele obligaţii:

· să-şi îndeplinească în mod corect toate sarcinile care îi revin, conform fişei postului;

· să aibă o atitudine demnă şi de respect atât unul faţă de altul, cât şi faţă de asistaţi;

· să respecte programul de lucru;

· să efectueze analizele periodice, conform legislaţiei în vigoare;

· să respecte normele de protecţia muncii şi PSI.

 

Art.49 Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în acest regulament va atrage, după natura şi gravitatea faptei, atât pentru salariaţi, cât şi pentru asistaţi, sancţiuni disciplinare (cum ar fi, de exemplu, în cazul asistaţilor, externarea acestora), civile, penale etc., după caz.

 

Art.50 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Consiliul Local al Sectorului 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Anexa  nr.3

       la Hotărârea Consiliului Local

                   nr.368/18.11.2004

                                                                                           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTIILE

CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 3

 

 

 

 

         Art.1.Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3 este reorganizat in cadrul D.G.A.S. Sector 1, ca structura fara personalitate juridica, ca efect al Legii nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.Sediul este in str. Barbu Delavrancea nr. 18, telefon: 222.57.41/222.57.42.

         Art.2. Indrumarea si controlul de specialitate din punct de vedere metodologic se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Inspectia Regionala Bucuresti.

         Capacitatea Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 3  =  530 asistati, iar suprafata de curatenie = 13.530 m.p.

        Art.3. In Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3 , se interneaza la cerere persoane cu handicap care nu se pot autoservi si necesita o permanenta ingrijire, in limita locurilor libere.

        Persoanele internate in Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3 care au venituri proprii sau sustinatori legali, platesc o contributie baneasca de intretinere lunara calculate in baza costului mediu lunar stabilit prin Ordinul nr. 79/2002 al S.S.P.H. , H.G. 503/ 05.2003.

        Costul mediu lunar poate fi modificat in cursul anului , incepand cu luna imediat urmatoare celei in care intervin indexari privind salariile si pensiile.

        Art. 4- Conditii si procedura de internare in C.I.A nr. 3:

     Cererea din partea solicitantului sau reprezentantului legal.

     Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap eliberat de Comisia de Expertiza medicala a Persoanelor cu Handicap - Sector 1.

     Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu are copii sau intretinatori  legali.

In cazul in care are intrtinatori legali, acestia trebuie sa dea o declaratie cu motivele pentru care nu isi pot ingriji parintele si sa prezinte eventualele acte medicale daca sunt bolnavi.

Certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele medicale : RBW, radiografie, plamani, test SIDA.

Adeverinta medicala care sa precizeze ca NU sufera de boli infecto-contagioase.

 

Adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la Circa Financiara).

Copie B.I./C.I.

Copie certificat nastere.

Copie certificat casatorie.

Copie hotarare divort sau certificat deces (dupa caz)

Talon de pensie recent (daca este pensionar)

Situatia locativa  (dupa caz)

- copie contractul casei proprietate personala

- copie contractul de vanzare-cumparare

- copie act donatie

- copie contract inchiriere

Ancheta sociala

Dosar cu sina

Dosarul se depune la registratura D.G.A.S. Sector 1, cu sediul in B-dul Maresal

Averescu nr. 17, sector 1, Bucuresti.

Dosarul se instrumenteaza (in functie de situatia concreta a fiecarui solicitant) de catre:

a)       Serviciul de Asistenta si Consiliere Persoana cu Handicap

b)       Complexul Social de Servicii Straulesti.

Internarea se face in temeiul dispozitiei Primarului Sectorului 1

Art.5 Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3 asigura, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, urmatoarele servicii:

Cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

Asistenta medicala si de specialitate, ingrijirea si supravegherea permanenta, recuperarea, asigurarea conditiilor igienico-sanitare corespunzatoare de viata;

Organizarea de activitatii de ergoterapie, in raport cu posibilitatile persoanelor internate;

Organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

Art.6 In cadrul activitatii de ingrijire si asistenta socio-medicala, se asigura:

Cazarea persoanelor internate in conditii stabilite prin normele igienico-sanitare;

Conditii de ingrijire si de igiena personala adecvata;

Conditii de ingrijire si izolare a bolnavilor acuti, a bolnavilor cronici si a celor gratosi , prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

Art. 7 In cadrul activitatii de preparare si servire a hranei, se are in vedere :

Stabilirea si asigurarea de meniuri variate, in functia de patologia asistatilor;

Depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

Pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

Pastrarea probelor alimentare pentru control;

Spalarea si dezinfectia vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar.

Art. 8 In cadrul activitatiilor psiho-sociale se asigura:

Amenajarea spatiilor destinate activitatilor de destindere si dotarea acestora cu radio, televizor, carti, ziare, jocuri distractive etc;

Organizarea de intruniri, seri literare, muzicale etc;

Realizarea de convorbiri spontane sau dirijate cu asistatii.

Art. 9 In cadrul activitatii medicale se asigura:

Investigarea medicala anuala complexa – si apoi periodic – a asistatilor, tratamentul necesar, gimnastica medicala, masaj;

Sprijin pentru recuperare;

Formalitati pentru transfer si deplasarea asistatului in cadrul unei unitati de profil in cazul in care afectiunile se agraveaza;

Izolarea in caz de boli contagioase;

Verificarea respectarii normelor de igiena in activitatea de ansamblu a unitatii.

Art. 10 Coordonatorul Centrului  coordoneaza si indruma intreaga activitate, avand urmatoarele atributii si sarcini :

-          cunoaste si aplica in mod corespunzator, in cadrul unitatii, legislatia in vigoare, ordinele, regulamentele emise de organul ierarhic superior, inclusiv si cele cu caracter financiar de gestiune;

-          intocmeste planul de activitate, dezvoltare si aprovizionare pe unitate, urmand realizarea acestuia, intocmeste informari periodice, aratand problemele ce se ridica in activitatea unitatii si  face propunerii pentru solutionarea acestora;

-          intocmeste fisa postului stabilind cerinte calitative pentru fiecare salariat, indruma si coordoneaza activitatea personalului, ia la timp toate masurile necesare bunei desfasurari a muncii fiecarei personae, in acest scop stabileste graficul saptamanal si programul orar al personalului unitatii, folosirea integrala a timpului de munca, intocmeste aprecierile anuale asupra activitatii;

-          controleaza zilnic in toate sectoarele modul de desfasurare a activitatii, precum si prezenta personalului la serviciu, vizand condica de prezenta;

-          ia masuri ca persoanele internate in unitatea sa se gaseasca zilnic intr-o perfecta stare de curatenie si igiena, precum si pentru asigurarea dotarii si alimentatiei corespunzatoare;

-          asigura aplicarea si respectarea normelor legale in domeniul protectiei muncii, conditii de securitate pentru asistati si personal;

-          asigura securitatea unitatii,  face demersuri pentru procurarea la timp a materialelor de stingere a incendiilor, de organizarea instruirilor pe probleme de PSI si paza;

-          organizeaza la inceputul programului, raportul de garda , cu care ocazie, se analizeaza evenimentele din sectii din ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare.

La raportul de garda participa personalul medico-sanitar – medicii si asistentele (surorile) sefe :  raportul de garda poate dura maxim 30 de minute

-          examineaza fiecare asistat la internare, periodic si ori de cate ori este nevoie si la externare examineaza zilnic, bolnavii din sectie;

-          organizeaza, controleaza si indruma direct activitatea personalului din sectia cu paturi si din cabinetele de specialitate de profil din policlinica;

-          controleaza efectuarea investigatilor prescrise; asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice si hotaraste momentul externarii asistatilor sau transferarea asistatilor in alta unitate de asistenta sociala;

-          organizeaza si raspunde de acordarea asistentei de urgenta la primire si in sectie;

-          organizeaza si raspunde de activitatea de garda in sectie, conform reglementarilor in vigoare;

-          organizeaza analiza periodica a calitatii muncii de asistenta medicala impreuna cu cabinetele de profil similar din policlinici si ia masuri corespunzatoare pentru imbunatatire;

-          colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii si laboratoare in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator;

-          organizeaza consulturile medicale de specialitate;

-          urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament;

-          organizeaza si raspunde de activitatea de recuperare medicala(terapia cu agenti fizici, ergoterapie, etc)

-          controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice in vederea prevenirii infectiilor interioare;

-          controleaza si raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii in unitate;

-          controleaza si raspunde de completarea foilor de observatie clinica a asistatilor in primele 24 ore de la internare si de inscrierea zilnica a evolutiei si a tratamentului aplicat;

-          controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite in unitate;

-          controleaza intocmirea, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament  dupa externare;

-          controleaza modul de pastrare in unitate, a documentelor de spitalizare (foaia de observatie, fisa de anestezie, foaia de temperatura, buletine de analiza, biletul de trimitere etc)

-          raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentului si intregului inventar al sectiei si face propuneri de dotare corespunzatoare necesitatilor;

-          controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; raspunde de pastrarea , prescrierea si evidenta substantelor stupefiante;

-          controleaza calitatea alimentatiei dietetice, prepararea acesteia si modul de servire;

-          organizeaza activitatea de educatie sanitara si controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei si primirea vizitelor de catre asistati;

-          organizeaza si participa la confruntarea anatomo-clinica a cazurilor deosebite;

-          controleaza permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din sectie;

-          intocmeste fise anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine;

-          aplica si respecta normele de protectia muncii;

Art. 11 Sarcinile si atributiile personalului se stabilesc in concordanta cu dispozitiile legale de catre coordonatorul Centrului prin fisa posturilor, prin care se precizeaza pentru fiecare post in principal cerintele cantitative si calitative, de studii si vechime, cerintele functionale si de colaborare, atributii, sarcinii, si lucrari de executat cu termene.

Art. 12 Drepturile si obligatiile persoanelor  internate, normele de comportare ale acestora in unitate, se stabilesc de catre D.G.A.S.P.C. Sector 1, in conformitate cu Regulamentul Intern al institutiei si reglementarile legale in vigoare.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Anexa  nr.5

       la Hotărârea Consiliului Local

                   nr.368/18.11.2004

                                                                                           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII “ODAI”

 

 

 

 

CAP. I PREVEDERI GENERALE

 

 

ART. 1. Complexul Social de Servicii ”ODAI” se organizează şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială – Sector. 1, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin reoganizarea Centrului de Urgenta pentru Persoane Fara Adapost,  ca măsură activă de prevenire şi combatere a sărăciei extreme în rândul populaţiei sectorului, în cadrul Planului Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale a Guvernului României, aprobat prin HGR 829/31.07.2002 şi în baza prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi a Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

 Complexul Social de Servicii ”ODAI” este unitate de asistenţă socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială - Sector 1.

Complexul Social de Servicii ”ODAI”  este coordonat de Directorul General Adjunct pe probleme de asistenta sociala al D.G.A.S. – Sector 1.

 

ART. 2. Complexul funcţionează în Bucureşti, şos. Odăi, nr. 3-5, Sector 1.

 

 

      CAP.II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMPLEXULUI

 

 

                ART. 3. Capacitatea Complexului este de 335 de locuri repartizate astfel: pentru Centrul de Urgenta sunt  repatizate 100 de locuri (Pav. 1 si 2), pentru Căminul pentru Persoane Varstnice 205 locuri (Pav. 4, Pav. 5 si Pav. 7) iar Infirmeria Complexului cu o capacitate de 30 de locuri (Pav. 6).

 

           ART. 4. În subordinea Complexului se infiinteaza 2 birouri:

 

1.       Birou de Consiliere si Reintegrare Comunitara, care va oferi urmatoarele tipuri de servicii:

·         Servicii de asistenta sociala;

·         Servicii de consiliere psihologica;

·         Servicii de consiliere profesionala;

·         Alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenta socio-medicala de urgenta.

 

1.       Birou  de Deservire, care va avea urmatoarele atributii si sarcini:

 

-       asigura curatenia, incalzirea si iluminatul cladirilor cat si curatenia exterioara;

-       asigura pastrarea si justa folosire a bunurilor unitatii;

-       raspunde de receptia produselor alimentare si nealimentare, asigurandu-se ca sunt indeplinite cerintele privind calitatea;

-       stabilirea si asigurarea de meniuri variate in functie de varsta si patologia asistatilor;

-       depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

-       pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

-       pastrarea probelor alimentare pentru control;

-       spalarea si dezinfectarea vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar.

-       asigura instruirea periodica a personalului asupra normelor de protectie a muncii si P.S.I..

   

 

               

                  CAP. III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST (denumit în continuare C.U.P.F.A.)

 

ART. 5 . Persoana Adultă Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.) este persoana care nu are locuinţă şi care locuieşte pe stradă  (parcuri, pieţe, scări de bloc etc.) sau într-un adăpost temporar (locuinţă improvizată, clădiri dezafectate, chirie etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, social, relaţional, juridic, biologic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia.

Situaţia de criză este înţeleasă ca fiind incapacitatea de a-şi mobiliza resursele interne precum şi excluderea de la resursele externe (servicii sociale publice).

În cadrul acestor categorii de persoane se includ:

§        P.A.F.A. dependente cronic de stradă, care sunt afectate fizic şi psihic, care sunt deprofesionalizate, fără şanse reale pentru o reinserţie socio-profesională. Pentru aceste persoane se pot oferii pachete de servicii minimale de subzistenţă (adăpost de urgenţă pe timp de iarnă, hrană, îmbrăcăminte , asistenţă medicală);

§        persoane care, deşi nu au un adăpost de un timp relativ îndelungat, nu au stat numai în stradă şi au avut temporar locuri de muncă, care sunt tinere (20-45 ani), care au o calificare profesională. Pentru aceste persoane reuşita unui program de reinserţie socio-profesională presupune o activitate îndelungată (mai multe luni);

§        persoane care stau de puţină vreme în stradă, au o reţea de suport social, nu sunt deprofesionalizate, au o calificare profesională, dar nu au învăţat încă să se adapteze străzii. Cu acestea se poate acţiona de urgenţă.

 

ART.6. Pentru persoanele fără adăpost care au/au avut domiciliul sau reşedinţa în raza altor sectoare ale Municipiului Bucureşti, se vor oferii servicii socio-medicale în Centru, numai pe baza unor convenţii încheiate cu Consiliile Locale ale sectoarelor respective, prin care acestea se obligă la cofinanţarea serviciilor respective, din bugetele locale.

 

ART. 7. Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A. :

§  tineri peste 18 ani etichetaţi drept “copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi asistenţă socială;

§  femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu;

§  femeile supuse violenţei domestice;

§  persoane vârstnice;

§  persoane ce suferă de boli cronice netransmisibile;

§  persoane care prezintă handicap fizic , carora nu le sunt afectate posibilităţile de deplasare;

§  familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe;

§  persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

 

 

ART. 8. Persoane care nu pot beneficia de serviciile C.U.P.F.A.:

 

·         persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice si a drogurilor;

·         persoane cu boli contagioase sau parazitare;

·         persoane aflate in episod psihotic;

·         cei cunoscuti ca violenti si cei care au suferit o condamnare pentru infractiuni savarsite impotriva persoanei si patrimoniului.

 

 

Art. 9. Capacitatea C.U.P.F.A. este de 100 de locuri, fiindu-i alocate Pavilionul 1 şi Pavilionul 2. Beneficiarii centrului de urgenţă pot servi masa la cantina amenajată în incinta Pavilionului 1.

 

 

Art. 10. Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost oferă următoarele servicii :

 

 

 

 

 

a) Servicii de asistenţă socială :

§  identifică persoanele care se află în situaţie de sărăcie extremă prin acţiuni de asistenţă socială stradală; identifică cauzele care au determinat sărăcia extremă;

§  însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

§  stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizata a Persoanei;

§  sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P. ;

§  sprijină persoana supusă violenţei domestice  alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sens, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie de pe raza localităţilor de domiciliu ale acesteia;

§  în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

§  reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;

§  în colaborare cu Serviciul de Ingrijire la Domiciliu a Persoanelor Varstnice şi Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei cu Handicap din cadrul D.G.A.S.- Sect. 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului lui de internare într-o instituţie de asistenţă socială sau instituţie de protecţie specială, în funcţie de vărsta sau gradul de dependenţă al acestuia;

§  face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

§  în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei din cadrul D.G.A.S.- Sector 1, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

§  sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

§  consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală;

§  asigură 3 mese pe zi, în funcţie de posibilităţi;

§  servicii de frizerie,

§  in masura posibilitatilor se asigura si haine de schimb pentru beneficiarii a caror  obiecte de imbracaminte  nu mai pot fi recuperate, fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive.

 

 

b) Servicii de consiliere psihologică :

§  consiliere în situaţii de criză;

§  consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

§  promovarea sănătăţii:

 

c) Servicii de consiliere profesională :

§  identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

§  informaţii privind piaţa muncii;

§  recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

§  consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

§  sprijin în perioada de reinserţie profesională.

 

 

d) Servicii de asistenţă medicală primară , infirmerie şi servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al Centrului care :

§  eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalţi asistaţi;

§  asigură un control medical general;

§  asigură tratament medical;

§  eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea în spital;

§  eliberează reţete medicale;

§  asigură servicii de infirmerie;

§  contribuie la educarea asistaţilor pentru autoîngrijire şi păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului;

§  asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare.

 

 

e) Activităţi de gospodărire.

 

f) Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă socio-medicală de urgenţă.

 

Art. 11. Persoanele care au domiciliul legal în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pot beneficia de cazare gratuită, 15 zile consecutive/lună, la un interval de minim 6 luni, iar cele din alte localităţi/Sectoare 3 zile consecutive/lună. Dupa expirarea celor 6 luni se poate prelungi perioada de sedere in centru, în urma evaluării cazului şi în limita locurilor disponibile.

Art. 12. După expirarea celor 15/3 zile gratuite, beneficiarii care doresc să continuie şederea în C.U.P.F.A. sunt obligaţi la o contribuţie in numerar sau in natura prin prestarea de activitati gospodaresti in folosul Complexului.

 

Art. 13. Taxa perceputa pentru  cazarea in centru se calculeaza dupa cum urmeaza:

·         venituri situate pâna in 825.000lei/luna   →   5% pe luna;

·         venituri situate între 825.000 lei si 2.000.000 lei/luna → 10% pe luna;

·         venituri situate între 2.000.000 lei si 3.500.000 lei/luna → 15% pe luna;

·         venituri situate între 3.500.000 lei si 5.000.000 lei/luna → 20% pe luna;

·         venituri situate peste 5.000.000 lei/luna → 25% pe luna.

 

La calcularea venitului total obtinut de persoana/familie se vor lua in calcul toate veniturile pe care membrii acestora le realizeaza, asa cum este prevazut in art. 8 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat.

 

Art. 14. Asistaţii C.U.P.F.A. pot beneficia gratuit de servirea mesei la cantina centrului, în condiţiile menţionate la Art. 10, lit.a (trei mese pe zi, în funcţie de posibilităţi), dacă nu sunt beneficiari ai Cantinei Centrale de Ajutor Social în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social. În acest sens, fiecare beneficiar al C.U.P.F.A. trebuie să prezinte o adeverinţă de la C.C.A.S.  Alocatia  de hrana/asistat/zi este stabilita prin reglementarile legale in vigoare privind consumurile colective din institutiile publice de asistanta sociala.

 

Art. 15. Asistaţii centrului care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului mediu lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de serviciile Cantinei cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a depăşi costul meselor servite, calculat pe perioada rezidenţei lor în Centru.

De serviciile cantinei centrului pot beneficia gratuit categoriile de persoane stipulate in art.2, alin. a,b, c, f si g din Legea 208/1997, privind cantinele de ajutor social.

 

Art. 16. Dosarul asistatilor in C.U.P.F.A. va cuprinde :

1.    cerere tip;

2.    fişă de observaţie;

3.    ancheta socială;

4.    copii acte (stare civilă, buletin/carte de identitate etc.) ;

5.    acte medicale;

6.    angajament individual;

7.    evaluare medicală;

8.    fişă de evaluare periodică;

9.    adeverinţă ca nu sunt beneficiari ai C.C.A.S. pe Legea 208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social.

Accesul în Centru de Urgenţă se face prin cerere aprobată de Directorul General  al D.G.A.S. – Sector 1 .

 

 

CAP. IV. DREPTURI SI OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR

 

Art. 17. Drepturile asistaţilor din C.U.P.F.A. :

-       asistenţă medicală primară gratuită;

-       asistenţă socială;

-       consiliere profesională;

-       consultanţă psihologică;

-       respectarea demnităţii personale şi a confidenţialităţii informaţiilor;

-       sesizarea conducerii privind neregulile din comportamentul personalului angajat; sesizările vor fi trecute într-un caiet aflat la dispoziţia beneficiarilor;

-       obiecte de imbracaminte, igienă şi de uz personal.

 

Art. 18. Obligaţiile asistaţilor din C.U.P.F.A.:

-       să nu se afle în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor;

-       să nu consume în incinta Centrului alcool sau droguri;

-       să nu fumeze în incinta Pavilioanelor;

-       este interzis cu desavarsire accesul în Centru cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor sau a personalului;

-       să respecte programul de funcţionare şi planificarea activităţilor;

-       să respecte personalul şi pe ceilalţi beneficiari;

-       să-şi declare sincer identitatea şi actele şi să ofere alte informaţii solicitate;

-       să nu aibă o atitudine recalcitrantă faţă de personal sau faţă de ceilalţi asistaţi;

-       să colaboreze cu personalul angajat şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele necesare;

-       să contacteze(dacă este cazul) organele de poliţie în vederea identificării în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a devenit beneficiar al serviciilor Centrului de Urgenţă;

-       să efectueze în termen de 3 zile lucrătoare analizele medicale (VDRL şi MRF) şi să declare sincer bolile de care suferă;

-       să nu distrugă şi să nu sustragă bunurile din inventarul Centrului;

-       să plătească contribuţia în numerar sau să efectueze orele de muncă în folosul complexului, stabilite de conducerea Complexului;

-       să fumeze numai în locuri special amenajate să păstreze ordinea şi curăţenia şi să participe la efectuarea curăţeniei conform planificării, să păstreze liniştea;

-       sunt interzise relaţiile sexuale în Centru; de asemenea este interzis accesul bărbaţilor în camerele femeilor şi invers;

-       trei absenţe consecutive neanunţate duc la pierderea dreptului de şedere în Centru.

 

Art. 19. Încălcarea repetată sau gravă a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute mai sus atrage de asemenea pierderea dreptului de şedere în Centru.

 

Art. 20. Sancţiuni aplicate beneficiarilor:

  a.)  Nerespectarea prevederilor privind organizarea, funcţionarea şi regulile aplicabile în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost atrag după sine întocmirea unui raport conţinând informaţii cu privire la abatere şi propunerea de sancţiuni de către personalul de specialitate al C.U.P.F.A. .

Sancţiunile sunt propuse de către cel puţin 3 membrii ai echipei (asistent    social, supraveghetor, psiholog sau asistent medical).

 

b.) Sancţiunile aplicabile sunt:

 

            1) avertisment scris;

            2) neacordarea serviciilor un anumit număr de zile;

            3) neacordarea definitivă a serviciilor;

            4) interdicţia de intrare în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost.

 

a)    Hotărârea de sancţionare se comunică în timp  util asistatului şi intră în vigoare la data comunicării.

 

b)    Persoanele care fură sau provoacă stricăciuni răspund material şi penal de lipsurile şi deteriorările pricinuite.

 

c)    Pentru fiecare caz în parte personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

 

 

 

CAP. V  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE  VĂRSTNICE

 

 

Art. 21. Caminul pentru Persoane Vârstnice este coordonat de seful complexului şi a cărei activitate este sprijinită de către reprezentanţii asistaţilor, care îşi pot constituie un comitet de autoconducere.

 

Art. 22. Pavilioanele 4, 5, 6 si 7 în care sunt cazaţi asistaţii, sunt împărţite pe secţii de dependenţi, semidependenţi şi de persoane care nu sunt dependente.

 

Art. 23. Căminul pentru Persoane Vârstnice are o cantină proprie (Pavilionul 3), iar magazia de alimente se afla  la subsolul Pavilionului 7.

 

Art. 24. În Pavilionul 6 este amenajata Infirmeria, cu o capacitate de 30 de paturi,  şi Spălătoria.

 

 

CAP. VI  NORME PENTRU PRIMIREA ŞI EXTERNAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Art.25. Internarea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele cu domiciliul legal sau reşedinţa în Sectorul 1, Bucureşti, care au îndeplinit vârsta de pensionare şi se află în una din următoarele situaţii:

-       nu au familie sau se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

-       nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

-       nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

-       nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată;

-       se află în imposibilitatea de a-şi  asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolilor fizice sau psihice .

 

Art.26.  Internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice se face avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii de prioritate:

- persoana vârstnică necesită îngrijire medicală parmanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

- persoana vârstnică nu se poate gospodări singură;

- parsoana vârstnică este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile din cauza stării de sănătate sau a situaţiei economice  şi a sarcinilor familiale;

- persoana vârstnică nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

 

   Art.27. Aprobarea pentru internare în această unitate este dispusă de către Primarul Sectorului 1, în baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele acte:

-   cerere din partea solicitantului;

-   declaraţie pe propria răspundere că nu are copiii sau întreţinători legali ;

-   acte medicale;

-   adeverinţa de venit impozabil (certificat fiscal de la Administratia Finanţelor Publice);

-   acte de stare civilă (copie B.I./C.I., copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorţ sau certificat de deces -după caz-);

-   talon de pensie recent;

-   acte doveditoare a situaţiei locative;

-   ancheta socială.

 

Art. 28. Externarea vârstnicilor din această unitate se face tot prin dispoziţia Primarului Sectorului 1 la cererea persoanei respective sau a susţinătorului său, ori la propunerea sefului de complex, ca urmare a solicitării majorităţii asistaţilor, în cazul în care un asistat tulbură în mod frecvent liniştea celorlalţi în urma consumului exagerat de alcool sau atunci când acesta devine violent.

 

CAP. VII  ATRIBUŢIILE CĂMINULUI  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

   Art. 29. Caminul pentru Persoane Vârstnice asigură în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, următoarele servicii:

a) cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar;

b) asistenţă medicală curentă şi de specialitate, îngrijire şi supreveghere permanentă, recuperarea, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viaţă;

c) organizarea de activităţi de ergoterapie, în raport cu posibilităţile persoanelor internate;

d) organizarea de activităţi psiho-sociale şi cultural-educative şi participarea la asemenea activităţi în afara unităţii.

 

   Art. 30. În cadrul activităţii de îngrijire şi asistentă socio-medicală, se asigură:

a) cazarea persoanelor vârstnice în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

b) condiţiile de îngrijire şi igienă personală adecvată;

c) condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor cronici şi a celor dependenti în infirmeria ce funcţionează în cadrul Complexului.

 

   Art. 31. În cadrul activităţilor psiho-sociale se asigură:

a) amenajarea spaţiilor destinate activităţilor de destindere şi dotarea acestora cu aparate radio şi televizor, cărţi, ziare, jocuri distractive etc.;

b) organizarea de întruniri, seri literare, muzicale etc. .

           

   Art. 32. În cadrul activităţii medicale, se asigură:

a) investigarea medicală anuală complexă şi apoi periodic a asistaţilor, tratamentul necesar, gimnastică medicală, masaj etc.;

b) formalităţi de transfer şi deplasare a asistatului în cadrul unei unităţi de profil în cazul în care afecţiunile se agravează;

c) izolarea în caz de boli contagioase;

d) consultaţii şi îngrijiri stomatologice.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VIII  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASISTAŢILOR

 

 

ART.33. Vârstnicii au urmãtoarele drepturi:

-          întreţinere completã şi cazare;

-          consultaţii şi tratament medical;

-          îngrijire igienico-sanitarã;

-          o viaţã activã socio-culturalã şi spiritualã;

-          constituirea unui comitet de autoconducere care sã le reprezinte interesele;

-          pãstrarea legãturii cu exteriorul prin libertatea de a primi vizite sau de a ieşi din unitate, cu excepţia alcoolicilor şi  a celor care nu se pot orienta în timp sau în spaţiu;

-          libertatea de a-şi petrece timpul liber cum doresc, fãrã a-i deranja pe ceilalţi şi în limita posibilitãţilor socio-culturale de care dispune unitatea;

-          libertatea de a-şi exprima nemulţumirile şi de a veni cu propuneri pentru remedierea situaţiilor care sunt la baza acestor nemulţumiri.

               

ART.34. Obligaţiile persoanelor internate:

-          sã aibã o atitudine demnã şi de respect între ele, cât şi faţã de personalul unitãţii;

-          sã nu introducã în unitate alcool sau alte materiale şi substanţe periculoase;

-          sã nu consume alcool în cantitãţi care sã-i aducã într-o stare de ebrietate avansatã, pentru a nu tulbura liniştea celorlalţi asistaţi;

-          sã nu creeze o imagine nefavorabilã unitãţii prin cerşit;

-          sã îngrijeascã şi sã pãstreze în bune condiţii bunurile unitãţii şi echipamentul ce le-a fost dat spre folosinţã, iar în caz de externare sã-l restituie infirmierelor;

-          sã nu înstrãineze sub nici o formã bunurile unitãţii;

-          sã respecte convingerile religioase şi politice ale celorlalţi;

-          la internare, sã predea spre pãstrare asistentului social buletinul sau cartea de identitate, având posibilitatea sã îl/o solicite pentru o scurtã duratã, numai în caz de necesitate;

-          sã respecte întocmai prevederile angajamentelor semnate la internare.

 

 

 

 

 

CAP. IX – CONDUCEREA COMPLEXULUI

 

 

Art. 35. ŞEFUL COMPLEXULUI asigura conducerea executiva a Complexului Social de Servicii „ ODAI” si raspunde de buna functionare a acestuia in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

 

Art. 36. ŞEFUL COMPLEXULUI indeplineste, in conditiile legii, următoarele atribuţii şi sarcini :

 

a)       coordonează şi controlează activitatea personalului aflat în subordinea sa directă;

b)       primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa sosită pe adresa Complexului;

c)       verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Complexului;

d)       ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea Complexului;

e)       coordoneză activitatea Cantinelor din incinta Complexului ;

f)        coordonează din punct de vedere adminstrativ Cabinetul medical şi personalul acestuia;

g)       propune proiecte şi programe cu reprezentanţii ONG-urilor sociale, a instituţiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice şi juridice române şi  străine, cu alte instituţii publice specializate, cu organizaţii şi organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele fără adăpost;

h)       propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele din subordine care săvârşesc abateri disciplinare, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

i)         propune măsuri de organizare şi funcţionare eficientă a activităţii Compexului Social de Servicii  “ODAI”;

j)        îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S. Sector 1, si Directorul General Adjunct pentru Probleme de Asistenta Sociala al D.G.A.S. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

k)       propune Directorului General programe de perfecţionare profesională pentru personalul de specialitate al Complexului.;

l)         întocmeşte Note de fundamentare pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială pe care le supune aprobării Directorului General Adjunct pentru Probleme de asistenta Sociala al D.G.A.S.Sector  1;

m)     întocmeşte rapoarte de specialitate cu propuneri pentru subcontractarea sau subvenţionarea unor servicii sociale pentru persoane fără adăpost, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

n)       face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Complexului de Servicii Sociale “ODAI”.

 

                Art. 37. PESONALUL DE CONDUCERE SI  EXECUŢIE va îndeplini sarcinile ce-i revin, conform fişei postului.

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 38. Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului Complexului Social de Servicii “ODAI” şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Art. 39. Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplinii şi alte atribuţii din domeniul lor de actvitate, care decurg din actele normative în vigoare şi cele nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Complexului, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor, la îmbunătăţirea activităţii acestuia, atât în timpul programului de lucru cât şi în afara acestuia.

Art. 40. Toţi salariaţii au obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la asistaţii Complexului în temeiul exercitării atribuţiilor profesionale.

Art. 41. Toţi salariaţii au obligaţia de a avea o conduită ireproşabilă în faţa asistaţilor, să fie oneşti, loiali scopului şi obiectivelor unităţii, să aibă o atitudine demnă, civilizată şi decentă în îndeplinirea atrubuţiilor ce le revin.

Art. 42. Neîndeplinirea integrală şi la temenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii.

Art. 43. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Social de Servicii „ODĂI” se va difuza sub semnătură, şefului de Complex care îl va face cunoscut tuturor salariaţilor acestuia.