Hotărârea nr. 363/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

constructii definitive pe teren proprietate privata  persoana  juridică

 Str. Dr. Iacob Felix nr.17-19

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             - Avizul nr.49/03.11.2004 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului înconjurător, a Consiliului Local al sectorului 1  şi avizul nr. 9CA 8/02.11.2004 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Ţinând seama de prevederile:

              - Ordonanţei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

             - Legea nr.219/1998 privind regimul concesionării.

              - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti .

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipului Bucureşti nr.269/21.12.2000.

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

In  temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) şi (2) şi art. 95, lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

              

            Consiliului Local al sectorului  1            

 

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii  amplasate  pe teren  proprietate privată persoană juridică -  Str.  Dr. Iacob Felix nr.17-19.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de doi ani.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                     

    SECRETAR,

                                                                                       Lavinia Paul

 

Nr.: 363

Data: 18.11.2004