Hotărârea nr. 309/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 309 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                                                             

 

 

HOTĂRÂRE

privind  majorarea capitalului social al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L, cu suma de 4.600.000  lei , care reprezintă  aport în numerar al asociatului

Administraţtia Domeniului Public Sector 1, cu sediul în Bdul Poligrafiei nr.4, sector 1 şi modificarea actului constitutiv al societăţii

           

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al S.C.CET GRIVIŢA S.R.L.

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.194/2003 privind înfiinţarea S.C.CET GRIVIŢA S.R.L, precum şi de aprobare a actului constitutiv;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârilor nr.111/2004 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.CET GRIVITA S.R.L., modificarea actului constitutiv, precum şi schimbarea sediului sediului social şi nr.193/2004 privind aprobarea unor măsuri necesare funcţionării S.C.CET GRIVIŢA S.R.L.;

Văzând Hotărârea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr.491/25.10.2004;             Conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(3), si art.95 alin.(2), lit.”h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C.CET GRIVIŢA S.R.L., prin aport în numerar, al asociatului Administraţia Domeniului Public Sector 1, cu sediul în Bdul Poligrafiei nr.4, sector 1, cu suma de 4.600.000 lei.

            Art.2. Se aprobă modificarea actului constitutiv, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul reactualizării capitalului social până la această dată cu păstrarea cotelor de participare la profit şi pierderi în proporţie de 99,99 % CLS1, respectiv ADP 0,01 %.

 

 

   Art.3. Se împuterniceşte domnul Marian Marinescu, Administrator/Director General al SC CET GRIVIŢA SRL, să  reprezinte societatea în faţa Notarului Public şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii, Actul Adiţional în formă autentică, de majorare a capitalului social al SC CET GRIVIŢA SRL, cu suma de 45.709.950.0000 lei, care reprezintă aportul în numerar 4.600.000 lei al asociatului Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi 45.705.350.000 lei aport în natură al asociatului Consiliul Local al Sectorului 1.

Art.4. Primarul Sectorului 1, S.C.CET GRIVIŢA S.R.L., domnul Marian Marinescu, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor duce la îndeplinire prevederil prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre este redactată în 2 (două) exemplare originale.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                        Adrian Oghină

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.: 309

            Data: 28.10.2004

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

                  la  Hotărârea Consiliului Local

                             nr. 309/28.10.2004

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                          Adrian Oghină

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CET GRIVIŢA  S.R.L.

 

 

 

Subscrişii:

- CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,  persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentată prin Domnul Primar Andrei Ioan Chiliman,

şi

- ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, reprezentat prin Domnul Director Vasile Baroi,

am hotărât, în baza dispozitiilor art. 199 si 205 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 1.  S.C. CET GRIVIŢA S.R.L., cod unic de înregistrare 15811175/2003, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/13669/2003, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 357, Sector 1, Bucureşti, îşi majorează capitalul social de la 6.002.000.000 lei la 51.711.900.000 lei, prin aportul în numerar în valoare de 4.600.000  lei adus de către asociatul Administraţia Domeniului Public Sector  1 şi 45.705.350.000 lei, aport în natură, adus de Consiliul Local al Sectorului 1, conform Hotarârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.111/23.03.2004.

Art. 2. Valoarea nominală a unei părţi sociale rămâne de 100.000 de lei.

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 1 va deţine părţile sociale numerotate de la 1 la 517.067, reprezentând 99,99% si Administraţia Domeniului Public Sector 1 va deţine părţile sociale de la nr.  517.068 la  nr.517.119, reprezentând 0,01%.

Art. 4. În urma aportului adus, Consiliul Local al Sectorului 1 va deţine un număr de 517.067 părţi sociale x 100.000 lei fiecare = 51.706.700.000 lei din capitalul social, în timp ce Administraţia Domeniului Public Sector 1 va deţine un număr de 52 de părţi sociale x 100.000 lei fiecare = 5.200.000 lei din capitalul social.

Art. 5. Restul clauzelor actului constitutiv rămân nemodificate.

 

 

 

Pentru CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

PRIMAR ANDREI IOAN CHILIMAN

………………………………….

Pentru ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

DIRECTOR VASILE BAROI

………………………………….