Hotărârea nr. 295/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 295 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTĂRÂRE

privind  numirea domnului COADĂ STELICĂ  CLAUDIU  în funcţia de

director interimar al S.C. « Economat 2001 » S.R.L.

 

          În temeiul prevederilor   Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 101/2002;

          Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1:

-             nr.41/2001 privind înfiinţarea de către Consiliului Local al Sectorului 1 a S.C.”Economat 2001” S.R.L.;

-             nr.61/2001 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C.”Economat 2001” S.R.L.;

-             nr.65/2002 privind aprobarea Normelor de organizare si Functionare ale S.C.”Economat 2001” S.R.L.

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti ;

Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Având în vedere propunerea domnului Mihail Spanţoveanu, administratorul S.C.”Economat 2001” S.R.L ;

          În temeiul prevederilor art.95, alin.(2), lit. "h" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere prevederile art.46, alin. (1) si (4), teza a-II-a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se numeşte domnul Coadă Stelică Claudiu, angajat al S.C.”Economat 2001” S.R.L,  în funcţia de director interimar al    acestei instituţii, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile legii.

Art.2. Primarul Sectorului 1, S.C.”Economat 2001” S.R.L, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Registru Agricol  vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

                   Adrian Oghină

                                                                                          SECRETAR

                                                                                Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 295

          Data:27.09.2004