Hotărârea nr. 284/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 284 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                                                                                          

 

 

HOTARARE

privind desemnarea administratorului  S.C. „Economat 2001” S.R.L.

 

 

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului  1 nr.61/2001 privind aprobarea actului constitutiv al  S.C „Economat 2001” S.R.L – cap. VIII, art. 13.;

 Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat General;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand seama de demisia domnului Vasile Gradisteanu, inregistrata la Primaria Sectorului 1 sub nr.27853/12.08.2004;

Luand in considerare prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul  art.46, alin.(1) si (4), teza a-II-a si art.95 lit.”h”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Vasile Gradisteanu din functia de administrator al  S.C.”Economat 2001” S.R.L.

Art. 2. Se desemneaza domnul Mihail Spantoveanu, in functia de Administrator al S.C. „Economat 2001” S.R.L.

Art. 3. Prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 61/2001 se modifica corespunzator art. 1.

Art.4. Demersurile necesare in vederea rectificarii la Registrul Comertului vor fi facute de catre SC „Economat 2001”SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si domnul Mihail Spantoveanu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6. Prezenta hotarare este redactata in 2 (doua) exemplare originale, unul fiind necesar la Registrul Comertului.

 

                                                         

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Adrian Oghina

                                                                                      SECRETAR

                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 284

          Data: 26.08.2004