Hotărârea nr. 279/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 279 / 2004

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1    

 

HOTARARE

privind  rectificarea bugetului  de  venituri  si  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2004

 

Vazand Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic  a Primariei  Sectorului 1;

Vazand avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de uitilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

         In  baza  Hotararii  nr. 337/11.12.2003 a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind  repartizarea  pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti pe  anul  2004;

In  temeiul  Hotararii  nr. 335/11.12.2003  a Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti privind repartizarea  pe  bugete  componente a veniturilor (surselor) bugetului local al Municipiului Bucuresti  pe anul 2004;

          In  baza  Hotararii  nr. 336/15.12.2003  a Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate de Municipiul Bucuresti prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2004.

            Tinand seama de adresa nr.7342/26.01.2004 de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap  catre bugetul Consiliului Local Sector 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap pe anul 2004.

Conform Ordonantei Guvernului Romaniei  nr.45/2003 privind finantele publice locale art.15 si art.35 alin.6 si Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/13.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004.

            In temeiul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.204/2003 privind contractarea unui credit de catre Administratia Domeniului Public Sector 1.

            In temeiul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.132/19.06.2003 privind implementarea proiectului “Mai Aproape de Casa” de catre Directia Generala  de Asistenta Sociala Sector 1.

            In temeiul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/19.06.2003 privind implementarea proiectului “Un Pas Spre Normalitate” de catre Directia Generala de Asistenta Sociala  Sector 1.

Urmare a adresei nr. 472/05.08.2004 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1.

In temeiul art.46, alin.(3) si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001  privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Bugetul Consiliului Local sector 1  Bucuresti pe anul 2004 a fost rectificat atat la venituri cat si la cheltuieli astfel:

            - buget local pe anul 2004 - 3.670.960.871 mii lei, conform Anexei nr.1;

            - bugetul imprumuturilor interne pe anul 2004 - 577.784.626 mii lei, conform Anexei nr.4;

            - bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2004 - 26.937.000 mii lei, conform Anexei nr.6.

 

Art.2. Se   aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local Sector 1 Bucuresti in suma de 3.670.960.871 mii lei . Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, asa cum s-a aprobat prin HCGMB nr. 335/11.12.2003 in suma de 1.070.098.000 mii lei.

                      -  1.660.253.029 mii lei reprezentand cota de 18% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti, conform art.28, alin.(3) din Ordonanta Guvernului Romaniei  nr.45/2003 privind finantele publice locale.

                      -   86.563.696 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit conform HCGMB nr. 336/15.12.2003  pentru Consiliul Local Sector 1 repartizate astfel:

                        · asigurarea ajutorului social, ajutor pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap - 45.724.000 mii lei conform anexei nr.1 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                        · sustinerea sistemului de protectie a copilului – 35.839.696 mii lei conform anexei nr.2 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                       - 5.000.000 mii lei in trim.II din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si efectuarea unor lucrari de reabilitare a strazilor.

                       -  495.886.627 mii lei reprezentand suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata, repartizata Consiliului Local Sector 1 prin HCGMB nr. 336/15.12.2003.

-  492.668.674 mii lei reprezentand sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, conform anexei nr.3 la HCGMB nr.336/15.12.2003, repartizate astfel:

                              - cheltuieli de personal :                   437.080.704 mii lei ;

                              - bursele elevilor si obiecte de inventar:3.473.978 mii lei;

                                - produse lactate si de panificatie pentru

                                 elevii din clasele I-IV :                     13.690.400 mii lei;

                               - invatamantul special:                        38.423.592 mii lei.

                               - 3.217.953 mii lei reprezentand sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor creselor, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                       -  Echilibrarea bugetului local prin alocarea sumei de 112.575.000 mii lei din cota de 8,5% aflata la dispozitia CGMB, conform art.28 alin (3) si (4) OUG nr.45/2003 ,  repartizata prin HCGMB nr. 337/15.12.2003.

            - Suma de 200.000.000 mii lei obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii 550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Viabilzari cartiere noi de locuinte”, investitii ce se vor derula prin Administratia Domeniului Public Sector 1 si Primaria Sectorului 1 pentru plata comisiei de licitatie si plata evaluatorilor se constituie venituri ale bugetelor locale conform art.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.45/2003 privind finantele publice locale ;

            -  Suma de 1.650.000 mii lei estimata a se incasa din donatii si sponsorizari la nivelul Consiliului Local Sector 1 ;

           - Suma de 18.000.000 mii lei reprezinta transferuri de la Bugetul de Stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Administratia Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale pentru viabilizarea ansamblului de locuinte ;

            - Suma de 25.934.519 mii lei reprezentand transferul din bugetul ANPH catre bugetul Consilului Local Sector 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap  pe anul 2004;

            -  Suma de 577.784.626 mii lei reprezinta imprumuturi interne pentru investitii de la Banca Comerciala Romana pe anul 2004, conform Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.204/2003.

            - Suma de 26.937.000 mii lei reprezentand fonduri externe nerambursabile (PHARE), conform proiectelor contractate de catre D.G.A.S. Sector 1 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.132/2003 si 133/2003.

 

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local Sector 1 in suma de 3.670.960.871 mii lei, conform Anexei nr. 2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli ( titluri) si pe articole bugetare dupa cum urmeaza :

( 1 ) 569.296.762 mii lei pentru Autoritatea Executiva cap.51.02 ,  din care  360.808.990 mii lei cheltuieli curente si 208.487.772 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2.1 (2.1.1; 2.1.2; 2.1.3);

                        ( 2 ) 1.086.782.246 mii lei pentru Invatamant Preuniversitar   cap. 57.02, din care 932.295.737 mii lei cheltuieli curente si 154.486.509 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2.2 (2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.3.1;  2.2.3.2; 2.2.4 ; 2.2.4.1 ; 2.2.4.2 ; 2.2.5 ; 2.2.6 ; 2.2.7) ;

 ( 3 ) 33.542.000 mii lei pentru Centrul de zi “ Cresa Jiului” si pentru “Unitatile Sanitare Publice” cap.58.02 din care 28.840.000 mii lei cheltuieli curente si 4.702.000 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2.3 (2.3.1; 2.3.1.1 ; 2.3.1.2 ; 2.3.1.3 ; 2.3.1.4 ; 2.3.1.5 ; 2.3.1.6 ; 2.3.1.7 ; 2.3.1.8 ; 2.3.1.9 ; 2.3.2 ; 2.3.3);  

 ( 4 ) 10.000.000 mii lei pentru finantarea actiunilor culturale sportive si pentru tineret, cap.59.02, conform Anexei nr. 2.4 (2.4.1 ; 2.4.2);

 ( 5 ) 654.492.000 mii lei pentru total asistenta sociala cap. 60.02 din care cheltuieli curente 578.991.000 mii lei si cheltuieli de capital 75.501.000, conform Anexei nr.2.5.

- 82.500.000 mii lei pentru  Centrul de Ingrijire  si Asistenta nr. 3 din care pentru cheltuieli curente 80.916.000 mii lei si cheltuieli de capital 1.584.000 mii lei, conform Anexei nr. 2.5.1;

- 416.824.000 mii lei reprezinta cheltuieli pentru actiuni de asistenta sociala ale Directiei Generale de Asistenta  Sociala  Sector 1 precum si cheltuieli de personal, materiale, transferuri (ajutoare sociale, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, ajutoare de incalzire a locuintei) si de capital  in valoare de 69.417.000 mii lei, conform Anexelor  2.5.3 ;  2.5.4; 2.5.5 ; 2.5.7 ; 2.5.8 ;

- 137.668.000 mii lei cheltuieli pentru Cantina de ajutor Social din care : pentru cheltuieli curente 134.168.000 mii lei si pentru cheltuieli de capital 3.500.000 mii lei, conform Anexei 2.5.2;

- 15.000.000 mii lei cheltuieli pentru Caminul de Pensionari nr. 1 din care cheltuieli curente 15.000.000 mii lei, conform Anexei nr. 2.5.6;

- 2.500.000 mii lei cheltuieli pentru Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala, conform Anexei nr. 2.5.9;

( 6 ) 819.024.636 mii lei cheltuieli pentru Servicii Dezvoltare Publica, Mediu, Ape cap.63.02,  conform Anexei 2.6 (2.6.1 ; 2.6.1.1 ; 2.6.1.2 ; 2.6.1.2.1 ; 2.6.1.2.2 ; 2.6.1.3 ; 2.6.1.4 ; 2.6.1.5 ;2.6.1.6 ;2.6.1.7 ) ;

( 7 ) 3.491.432 mii lei cheltuieli pentru Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1 cap.67.02 din care pentru cheltuieli curente 3.491.432 mii lei, conform Anexei nr.2.7;

( 8 ) 212.087.414 mii lei pentru Transporturi si Comunicatii capitolul 68.02 din care pentru cheltuieli curente87.087.414 mii lei si pentru cheltuieli de capital 125.000.000 mii lei, conform Anexei nr.2.8 ;

( 9 ) 121.062.615 mii lei pentru Alte actiuni cap.72.02, conform Anexei nr. 2.9 ,din care cheltuieli curente 87.536.200 mii lei si cheltuieli de capital 33.526.415, respectiv :

                              - 9.228.700 mii lei pentru Centrul Militar sector 1, conform Anexei nr. 2.9.1;

                              -  19.913.600 mii lei pentru Inspectoratul de Protectie Civila al sectorului 1, conform Anexei nr.2.9.2;

          - 91.920.315 mii lei pentru Alte cheltuieli cap.72.02.50, conform Anexei 2.9.3.

- 72.059.115 mii lei din care 60.980.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente si 11.079.115 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de capital ale Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1, conform Anexei nr. 2.9.3.1 ;

- 4.000.000 mii lei pentru Consiliului Local Sector 1 majorarea capitalului social al S.C. TOTAL CET GRIRO, conform Anexei 2.9.3.2.

- 15.861.200 mii lei pentru Alegeri Locale 2004, conform Anexei nr.2.9.3.3

                        ( 10 ) 94.481.766 mii lei pentru dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne cap.88.02.01, conform Anexei 2.10.

( 11 ) 66.700.000 mii lei pentru rambursare imprumuturi interne pentru investitii cap.90.02.03, conform Anexei 2.11 ;

 

Art.4. Se aproba cheltuielile Administratiei Domeniului Public Sector 1, din imprumuturi interne pentru investitii in valoare de 577.784.626 mii lei, conform Anexelor nr. 4, 5 si 6.

 

Art.5. Se  aproba cheltuielile Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1, din fonduri externe nerambursabile in valoare de 26.937.000 mii lei, conform Anexei nr.7.

         

Art.6. Se aproba lista de investitii in suma de 863.248.296 mii lei, conform Anexei nr.3 (de la pagina 1 la 57).

 Lista de investitii in suma de 577.784.626 mii lei – Imprumuturi interne ;

    Lista de investitii in suma de 19.554.011 mii lei – Fonduri externe nerambursabile.

        

Art.7. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1; Serviciul  Secretariat General , Administratia Domeniului Public Sector 1, Directia pentru Protectia Drepturilor Copiilor Sector 1, Centrul Militar Sector 1, Inspectoratul Protectie Civila Sector 1, Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1, Centrul de zi “Cresa Jiului”, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3, ,Camin de pensionari nr.1, Cantina centrala de ajutor social, Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala, Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Directia Generala de Asistenta Sociala sector 1, Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice sector 1, Centrul Medical Comunitar Caraiman sector 1 , precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

  PRESEDINTE  DE  SEDINTA                           Contrasemneaza,

       Adrian Oghina                                                      

SECRETAR

                                                                                                Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nr.: 279

      Data: 26.08.2004