Hotărârea nr. 268/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 268 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

       

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/2003 privind constituirea Comisiei pentru atestarea administratorilor condominiilor care functioneaza pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti; 

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei Sectorului 1 ;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea nr.234/2002 ;

Vazand avizul favorabil al Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  si libertatilor cetatenilor si patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Luand in considerare art.61 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1386/2003;

          In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se modifica componenta Comisiei Sectorului 1 pentru  atestarea administratorilor condominiilor care functioneaza pe raza administrativ teritoriala a sectorului, dupa cum urmeaza :

 

          Presedinte:

          Marius Tugurel - consilier Consiliul Local al Sectorului 1

 

          Membrii:

          - Inspector                      - Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari

          - Inspector                      - Serviciul Resurse Umane

          - Inspector                      - Biroul  Legislatie, Avizare Contracte

          - Inspector                      - Serviciul Financiar

 

          Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/2003 raman neschimbate.

         

                  

          PRESEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA,

                   Adrian Oghina

                                                                                      SECRETAR

                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 268

          Data: 22.07.2004