Hotărârea nr. 260/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 260 / 2004

 

MUNICIPIULUI BUCURESTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

         

HOTARARE

privind stabilirea domeniilor de activitate si componenta 

Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

Avand in vedere  dezbaterile din cadrul sedintei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 01.07.2004 si propunerile facute in sensul stabilirii componentei comisiilor in principalele domenii de activitate;

In conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat si modificat prin Legea nr.673/2002;

In temeiul prevederilor art.46 si art.56  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

 

Articol unic: Se aproba componenta comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

         

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA,

                   Adrian Oghina

                                                                                      SECRETAR

                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.: 260

          Data: 01.07.2004