Hotărârea nr. 200/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

Privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

constructii definitive pe teren proprietate privata  persoana  fizica      

     Str.  Nuferilor nr.20-24, lot 3

 

Avand in vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului 1 .

             - Avizul nr.138/12.05.2004 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator a Consiliului Local al sectorului 1  si avizul nr. 9 CA 11/22.03.2004 al  Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

             Tinand seama de prevederile:

              - Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului.

              - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului in municipiul Bucuresti .

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000.

- Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul  documentatiilor prevazute la art.2, alin.(2) si art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

              In temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) si (2) si art. 95, lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

Consiliului Local al sectorului  1            

            

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii definitive amplasata pe teren proprietate privata   persoana fizica    – Str.  Nuferilor nr.20-24, lot 3.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de doi ani.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA

         SERGIU VALCU                                                                                                                                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                                         LAVINIA PAUL

 

                     

 

 

            Nr. 200

                Data : 27.05.2004