Hotărârea nr. 194/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul situat in

Piata Amzei nr.13, sector 1

 

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de Directia de Gospodarie Comunala;

Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Analizand cererea inregistrata sub nr.30697/2003 a Uniunii Caselor de Ajutor Reciproc;

Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/2001 prin care imobilul din P-ta Amzei nr.13 este transmis in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand seama de dispozitiile art.12, alin.(3) si art.17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul art.46, alin.(1), coroborat cu art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta, cu titlu gratuit, a spatiului  din imobilul situat in P-ta Amzei nr.13 Bucuresti, Sector 1  catre Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc, pe termen de 1 an cu drept de prelungire la solicitarea acestora, identificat conform planului din Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al Consiliului Local vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA

SERGIU VALCU                                                                              

  SECRETAR

                                                                                        LAVINIA PAUL

 

 

 

 

Nr.194

Data : 27.05.2004


                 Anexa nr.1

 la Hotararea Consiliului Local

Nr.194/27.05.2004

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

    Sergiu Valcu         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Spaţiu liber

(imobil Piaţa Amzei nr. 13)

 

Propuneri

 

1.

 

Camera 11 (32.70 mp) - etaj 3

 

 

Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc